sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-07-10
Ludvigsen råkjører!
I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet kan vi i dag lese at det tildeles 38 nye konsesjoner for oppdrett av ørret og laks langs kysten fra Rogaland til Finnmark, samt ytterligere to til Tysfjord kommune. Dette skjer på tross av at Stortinget enda ikke har behandlet proposisjonen fra regjeringen om hvilke områder som i framtiden skal få status som nasjonale laksefjorder. ”Et utidig råkjør fra fiskeriministeren” uttaler generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Bjarne Oppegård.
Begrepet nasjonale laksefjorder ble lansert av det regjeringsoppnevnte Villaksutvalget som et sentralt tiltak for å stanse den dramatiske tilbakegangen i de ville laksebestandene. Konkret foreslo utvalget at ni områder av landet skulle gis status som nasjonale laksefjorder der all annen oppdrett av laksefisk skulle forbys. Bakgrunnen for forslaget er havbruksnæringens manglende evne til å håndtere rømming og problemene med lakselus.
Når nå Ludvigsen tildeler nye konsesjoner umiddelbart etter at hans egen regjering har framlagt et dokument for diskusjon og vedtak i Stortinget, så vitner det om hastverk og manglende respekt for Stortinget som politisk organ. Fiskeridirektoratet kan nå tildele konsesjoner innenfor de områder som villaksutvalget foreslo skulle være fri for oppdrett, før Stortinget får sagt sitt! I realiteten har ikke Stortinget mer handlingsrom enn at de kun kan akseptere de grenser som er foreslått i proposisjonen, eventuelt begrense ytterligere. Å slutte seg til Villaksutvalgets anbefalinger blir praktisk sett umulig på grunn av Ludvigsens råkjør.

Løper fra tidligere løfter
Det er også verdt å merke seg at regjeringen i St.meld. nr. 8 (1999-2000) - Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, sier at ” Det er for øvrig ikke aktuelt å tildele nye konsesjoner for matfiskoppdrett i de områdene som er foreslått av Villaksutvalget, før omfanget av ordningen er nærmere avklart.” Denne lovnaden blir altså ikke innfridd. Stortinget har ikke behandlet saken enda, men det synes ikke å stoppe Fiskeriministeren.
NJFF har vært lenge vært kritiske til råkjøret fra fiskeridepartementet. I en høringsuttalelse vedrørende tildeling av nye matfiskkonsesjoner skriver vi: ”NJFF er svært negative til den planlagte tildelingen av 40 matfiskkonsesjoner, og undrende til tidspunktet departementet har valgt. Spesielt siden det for tiden foregår en høringsprosess i regi av Det Kongelige Miljøverndepartement mht en eventuell opprettelse av nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag med samme høringsfrist som denne høring. NJFF går derfor på det sterkeste imot at det tildeles matfiskkonsejoner for laks og ørret før en har avklart hvor en velger å etablere nasjonale laksefjorder med forbud mot oppdrettsvirksomhet mht laks, sjørøye og regnbueørret”.

NJFF krever at tildeling av nye matfiskkonsesjoner må utsettes til Stortinget har behandlet realitetene i stortingsproposisjonen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS