sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-12-15
-Regjeringen ofrer de norske villaksstammene!
-Regjeringen  ofrer de norske villaksstammene!
Det brenner et blått lys over den norske villaksen. Bim Jobsen med en pratfull drammneslaks.
Regjeringen ofrer de norske villaksstammene til fordel for kortsiktige hensyn til oppdrettsnæringa og vannkraftselskaper, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Samtidig med at miljøvernminister Helen Bjørnøy i dag la fram en Stortingsproposisjon om villaksen, setter vi i år ny rekord i rømming fra oppdrettsannlegg. Bare Tanafjorden skal tømmes for oppdrettsanlegg! Også Norske Lakseelver er sinna: Dette er en gavepakke til Oppdrettsnæringen, mener de.
- I 1997 bestemte Stortinget at villaksen skulle reddes. Dagens Stortingsproposisjon skulle fullføre verket – men svikter på helt vesentlige punkter: Regjeringen overser Villaksutvalgets anbefalinger; den gir ingen signaler om sanksjoner mot verken vassdragsutbyggere eller oppdrettere som bryter konsesjonsvilkår, øremerker ingen midler til kamp mot Gyrodactylus salaris eller til fjerning av oppdrettsanlegg i de såkalte nasjonale laksefjordene. Uten sanksjoner og virkemidler er dette et opplegg for på sikt å ødelegge de norske villaksstammene, ikke en redningsplan! sier Rasmus Hansson i WWF.

Bare Tanafjorden tømmes for oppdrettsanlegg!


Ifølge dagens Stortingsproposisjon er det bare Tanafjorden som blir tømt for oppdrettsanlegg. WWF er meget skuffet over at ikke Hjørundfjorden – Storfjorden og Nordalsfjorden i Møre og Romsdal ble inkludert som nasjonale laskefjorder. Allerede i 1999 la Villaksutvalget fram utredningen: ”Til laks åt alle kan ingen gjera” (NOU 1999/9). En viktig erkjennelse fra utvalget var at villaksen har et sammensatt trusselbilde, og at ansvaret for forvaltningen er spredt på en rekke sektorer og etater.
Utvalget anbefalte strengere regulering og overvåkning av laksefiske, strengere krav til vannkraftutbyggere og fiskeoppdrettere og intensivering av tiltaksorientert forskning på utfordringene med Gyrodakyulus salaris, lakselus og rømminger.

Norske Lakseelver: Regjeringens villaksproposisjon - en gavepakke til oppdrettsnæringen.


Regjeringen la fredag 15. desember fram stortingsproposisjon "Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder". Det er lite å glede seg over i dette dokumentet for de av oss som er opptatt av villaksen sier Aage Wold, styreleder i Norske Lakseelver.
Regjeringen foreslår at ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder skal suppleres med 15 nye laksevassdrag og 8 nye laksefjorder, slik at ordningen totalt vil omfatte 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder.

Regimet med nasjonale laksefjorder er svært likt det gjeldende regelverket for midlertidige sikringssoner som ble opprettet i 1989. De foreslåtte laksefjordene er omtrent like store som sikringssonene. I likhet med sikringssonene blir ingen oppdrettsanlegg pålagt å flytte ut (med unntak av Tanafjorden, hvor eierne selv ønsker å flytte). Samtidig med at Regjeringen ferdigstiller ordningen med til sammen 29 laksefjorder, oppheves de 52 midlertidige sikringssonene. Herunder oppheves de aller største sikringssonene; Storfjorden på Sunnmøre og Hardangerfjorden. I sum blir betydelige kystarealer frigitt til oppdrettsvirksomhet.
Til tross for at det rømmer laks som aldri før, og at lakselusplagen rundt oppdrettsmerdene i sommer nådde nye høyder, varsler Regjeringen ingen nye tiltak for å begrense disse problemene. Her vises det til det pågående arbeidet, blant annet med "visjon nullflukt", som består av å utrede en rekke tiltak. Vi trenger nye tiltak, ikke nye planer, sier en oppgitt Aage Wold. Han føyer til at det er vanskelig å se at dette er noe annet enn en gavepakke til oppdrettsnæringen.
Heller ikke på vassdragssiden er det noe særlig nytt. Over hundre lakseførende elver er påført skade og ødeleggelser som følge av kraftutbygginger. Resultatet er betydelige tap i produksjonen av laks og sjøaure. Regjeringen svarer med at disse skadene først kan forbedres i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene. Problemet med disse revisjonene er at de ligger 10 - 20 år fram i tid, og at de ikke skal medføre tap for kraftselskapene i form av tapt kraftproduksjon.
Det ligger heller ingen lovnader på opptrapping i arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus i proposisjonen. Det eneste direkte tiltak som Regjeringen varsler er reduksjoner i laksefisket fra og med 2008.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS