sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-03-27
Sterk underrapportering av kilenotfangstene før oppkjøpene!
Sterk underrapportering av kilenotfangstene før oppkjøpene!
Pål Brattås fra Stjørdal landet sin kjempelaks på 17,5 kilo på sluk i Trøiteshølen 2.juni 2005, det første året med frikjøpte kilenøter. Foto: Petter Einang.
Elveeiernes oppkjøp av kilenøter i Trondheimsfjorden har vært en suksess. Ikke bare har elvefangstene økt med flere tusen laks. Det er registrert en fordobling av gytegropene og en økning av gytefisk på 24 prosent. Dessuten har man avslørt en sterk underrapportering hos kilenotfiskerne før nøtene ble oppkjøpt.
Av årsmeldingen til organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden ( ErT) fremgår det at styret har bestått av: Jon Kjelden, Gaula, leder, Arne Nielsen, Orkla, nestleder, og Jon Olav Olderen, Verdalsvassdraget, Bjørn Helge Hofstad, Stjørdalsvassdraget og Audun Alseth, Skauga, som styremedlemmer og Vegard Heggem, Orkla som leder av økonomiutvalget. I tillegg har Bjørn Mo, Norske lakseelver, vært invitert til styremøter. Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning, har fungert som sekretariat. I 2006 har det vært avholdt 4 styremøter, hvor 21 saker er blitt behandlet.

Dette har vært det andre driftsåret til ErT med oppleie av kilenøter og kilenotretter i sjøen.


Formålet til Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) er å sikre og bygge opp den Nord-Atlantiske laksestammen, for der igjennom både å sikre og øke verdiskapningen i de trønderske laksedalførene.
ErT er en paraplyorganisasjon for elveeierlagene rundt Trondheimsfjorden i Nord og Sør-Trøndelag. Så langt består organisasjonen av Verdalselva, Stjørdalselva, Skauga, Nidelva, Gaula og Orkla. Flere mindre elver er også med og bidrar og nyter godt av oppleieordningen. Det at elver i et helt fjordsystem og to fylker har gått sammen for å sikre bestanden og derigjennom mulighet for økt verdiskapning, har vakt betydelig interesse både nasjonalt og internasjonalt.
Utover oppleieprosjektet samarbeider ErT om andre forvaltningsoppgaver som fastsetting av fiskeregler, arbeid opp mot organisasjoner og myndigheter, samt markedsføring.
2006 var første året med felles fiskeregler for alle de større elvene i fjordsystemet som har gjennomført flertallsvedtak. For alle de involverte elvene førte de felles fiskereglene til innskjerping i kvoter og/eller redskapsbruk, samt en oppfordring om at gytefarget laks skulle settes tilbake i elva.
Vi får henvendelser fra andre regioner i Norge som tenker å bruke malen som ErT har lagt opp, og ErTs holdning er at vi deler alt vi har skaffet oss av kunnskap og erfaring vederlagsfritt med våre kolleger i andre laksvassdrag.

Avtaler:


Det ble i løpet av året skrevet avtale med tre nye kilenotfiskere, slik at det totale antallet er 79 personer til en samla kostnad på kr 4 291 590,-. 125 nøter er leid opp.

Økonomi:


Økonomien har også dette året vært noe presset. Ved utbetaling 1. september manglet det ca kr. 800.000 i kassen. Dette mye på grunn av sen innbetaling fra både rettighetshavere og mange bedrifter. Heldigvis har ErT bemidlede støttespillere som vi fikk låne av, slik at våre avtalepartnere fikk pengene sine til rett tid.
Under auksjonen til NASF i oktober kom det inn ca kr. 750.000 slik at vi kunne betale tilbake gjelda. Det ble satset ganske mye på å øke innbetalingene fra rettighetshaverne, noe som resulterte i en økning på kr. 320.000,-.
Bidraget fra sportsfiskerne ble redusert i 2006, selv om innsatsen og opplysning om prosjektet var bedre enn i fjor. En online innbetalingsløsning kom på plass i løpet av sommeren.

Resultat og erfaringer:


I 2004 ble det i sjøen tatt 85 tonn og i elvene 56 tonn laks
I 2005 ble det i sjøen tatt 39 tonn og i elvene 81 tonn laks.
I 2006 ble det i sjøen tatt 46 tonn og i elvene 83 tonn laks.

Økningen i sjøfangstene er ganske bemerkelsesverdig når vi vet at i løpet av året ble det 5 fiskere og 12 færre nøter i sjøen. Det at fangstene er nesten like høye som gjennomsnittet for 1999 – 2003, som var grunnlaget for oppleieordningen, sier ganske mye om sjølaksefiskernes innrapportering av fangst. Antall fiskere og nøter er i dag bare en tredjedel av årene som var grunnlaget. Dette viser med stor sannsynlighet at fangstalla i sjøen endelig er i ferd med å komme på bordet.
Ved gytegropregistrering i Gaula i høsten 2005 ble det registrert dobbelt så mange groper som i 2004. Etter at fiskesesongen 2006 var avsluttet i Orkla sto 79% av laksen som gikk opp over Bjørsetdammen i Meldal igjen på gytegrunnene. Dette er et meget høyt tall som vil gi stor effekt i smoltproduksjonen på sikt.

Evalueringsrapport:


På oppdrag fra DN evaluerte NINA effektene av oppleieordningen i 2005 i sin Rapport 158 (2006). Rapporten slår bl.a. fast at fangstene i elvene økte med ca 3700 laks i forhold til det en kunne forvente uten oppleie, og at gytingen i elvene økte med hele 24%. DN konkluderte med: Laksenotavtalen har vært en suksess!

Laks og verdiskapning i Trondheimsfjorden


Norges forskningsråd bevilget i 2006 totalt kr. 5.722.000,- til det fireårige prosjektet LOVIT (Laks og verdiskaping i Trondheimsfjorden). I gjennom prosjektet skal man bl.a. evaluere effektene av oppleietiltaket, både biologiske og samfunnsøkonomiske. Her skal forskningsinstitusjonene NINA Lillehammer, NINA Trondheim og UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap) på Ås delta sammen med Elvene rundt Trondheimsfjorden. Prosjektet eies av ErT og er delfinansiert av Norges forskningsråd.
I løpet av 2006 har tillitsvalgte i ErT deltatt og / eller presentert ErT på følgende konferanser/ møter/ seminar: Norsk Laksefestival, Surnadal, Orklaseminaret, Rennebu,,Fagrådet for Trondheimsfjorden, NASF-auksjon, Oslo, ,årsmøte i Norske Lakseelver, Bodø, og ved åpningen av Nasjonal Park i Nord-Trøndelag, fremgår det av årsmeldingen, som her er gjengitt i sin helhet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS