sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-05-02
Regulantene må skjerpe seg!
Regulantene må skjerpe seg!
Slik ser det ut i 200 meter nedenfor tunnelutløpet ved Strømsmo i Barduelva akkurat nå. Foto: Espen.
Statkraft og Troms Kraft må skjerpe seg for å ta vare på restene av bestanden av ørret og røye i Barduelva. Nesten 300 medlemmer av Barduelva Venner krever at regulanten kjører en forsvarlig minstevannføring og bøter på skadene.

Nedtapping av Barduvassdraget.
Av Harald Larsen.


Hva skjer med Barduvassdraget når det blir nedtappet ?
For det første er minstevannføring i Norge en vits og nedtapping skjer veldig fort som får konsekvenser for dyrelivet i et vassdrag.
Tørrlegging og redusert vannstand medfører dårligere vilkår for vannlevende insekter. Store områder blir tørrlagt og vi får en mye dårligere fødetilgang og vekst for fisken.
Gyteområdene og oppvekstområdene blir negativt påvirket som resulterer til dårlig rekruttering av fisk i elva.
Alle vet at om høsten skal fisken gyte og trekker til sine områder, men hva skjer hvis ikke vanstanden er øket til det normale ?
Jo det medfører at deler av neste årskull av røye og ørretyngel går tapt fordi områdene er tørrlagte.
http://www.youtube.com/watch?v=oO1mClKReMI

Fuglelivet


De negative konsekvensene av nedtapping har også innvirkning på fuglelivet i Bardu. Horndykkeren har et viktig hekkeområde i deltaet ved Skoelva også flere steder langs elvedammen mellom Bardufossen og Strand.
Den spesielle Horndykkeren er med på den reviderte rødlisten for fugl som kom i 2006 over rødlistede arter. Andre arter som er truet er Smålom (rødlistet), Toppand og Kvinand.
Norsk Ornitologisk Forening har varslet regulanten om dette og rådet dem til og vente med nedtapping grunnet f. eks vedlikehold arbeidet til september måned men det ser ikke ut som det har noen virkning.

Barduelvas venner


Barduelvas venner er en forening med snart 300 medlemmer og er stadig voksende for her er det noen som vil ta vare på naturen og elva før alt blir ødelagt av Stakraft.
Barduelvas venner mener at regulanten må ta konsekvensene av sine handlinger og bøte på skadene ved og sette ut fisk eller annet. Statkraft som regulere de øvre partier av vassdraget har et ansvar for gyteområdene for ørret og Troms Kraft har ansvaret for de nedre partiene som er gyteområdet for røye. Et annet problem for vassdraget er mangelen på vårflom som skyller reint vassdraget som er naturlig i vår natur. Barduelvas venner mener at dette bør gjøres hvert 5 år, men ser helst at dette gjøres årlig. Flommen uteblir da det demmes opp ved Bardufoss og en får lav gjennom strømning i nedre del av vassdraget til mudring av tidligere viktige gyteområder og oppvekstområder. Det er få sideelver til Barduvassdraget som kan regnes som gode gyte elver, hovedvekten av gytinga foregår i hovedvassdraget.
Statkraft, nå må dere ta dere sammen ellers så er alt sammen ødelagt og sportsfiskere og andre frilufts folk mister den muligheten vi har til og ferdes i vår vakre natur med eller uten fiskestang. Snart er det bare en steinhaug overalt.
Bli med og støtt Barduelvas venner de gjør en kjempe jobb med og bevare naturen og dyrelivet i Troms. Gå i inn på www.barduelvasvenner.com de trenger din hjelp også.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS