sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2007-05-15
Jubel for Regjeringens vilje til å verne villaksen!
Jubel for Regjeringens vilje til å verne villaksen!
Laksforsen i Vefsna- Norges beste sjøørretelv.
Med nye 20 mill har Regjeringen nå øremerket 51 millioner til bekjempelse av Gyro i 2007. Dette er ledelig og viser at Regjeringen har vilje til å ta vare på villaksen sier Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver. Siri Parmann i NJFF er like begeistret. Dette er en glad-dag for villaksen!
Økningen på 20 mill er et viktig steg for å komme opp på det bevilgningsnivået som trengs for at vi aktivt skal kunne bekjempe lakseparasitten i de 21 elvene som har smitte. Fra og med 2008 må imidlertid bevilgningene til gyrobekjempelse komme opp på 70 mill sier Ødegård. Bevilgningene vil deretter kunne reduseres etter hvert som de smittede elvene behandles og friskmeldes.

Dette var et svært gledelig signal, og sterkt nødvendig” sier en fornøyd Siri Parmann, fagleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. ”Det sikrer en dobbel behandling i Steinkjervassdraget, og dermed reduseres faren for spredning til andre elver i Trondheimsfjorden”.

En nødvendig styrking
Den økte satsingen på bekjempelse av gyro er det viktigste signalet på miljøvern-departementets del av det reviderte statsbudsjettet. NJFF har i mange år slåss for en økt innsats i bekjempelsen av gyro, og er derfor svært fornøyd med den opptrappingen som nå signaliseres gjennom de økte bevilgningene. En ekstrabevilgning på 20 millioner sikrer en dobbelbehandling av Steinkjervassdraget, og gir oss dermed en betydelig større sjanse for at man skal lykkes i dette vassdraget som ligger innerst i vår viktigste laksefjord.
Økningen i innsatsen mot gyro i revidert statsbudsjett må også kunne tolkes som et sterkt signal om en generell opptrapping av innsatsen for bekjempelse av gyro, slik at målene i den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av Gyrodactylus salaris kan nås. Det trengs en ytterligere styrking av budsjettene i årene framover for å komme i mål i dette viktige arbeidet for å ivareta de atlantiske villaksstammene i Norge. Av alle villaksens utfordringer er det gyro som utgjør den største trusselen. Den har et potensiale i seg til å kunne utrydde den atlantiske villaksen i Norge dersom vi får en spredningssituasjon ute av kontroll.

Også andre gode signaler

At det settes av mer penger til kartlegging og overvåking av sukkertare, samt bevaringstiltak for edelkrepsen, ser også NJFF på med glede. Bevaring av det biologiske mangfoldet må være en prioritert oppgave, og dette er to områder der spørsmålene er mange og tiltakene få. Satsingen på villreinen er også et gledelig signal fra Miljøverndepartementet.
Alt i alt skal regjeringen ha ros for de mange positive signaler de sender gjennom de økte bevilgningene på MDs budsjettkapittel i revidert nasjonalsbudsjett, sier Siri Parmann.

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet for bekjempelse av lakseparasitten gyrodactylus salaris med 20 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.


Gyrobehandlingen i Vefsn blir starten på en planmessig bekjempelse av gyro i hele den regionen. Det vil legge grunnlaget for at villaksen på lengre sikt kan reetableres og bidra til naturopplevelser og næringsutvikling i hele regionen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. I tillegg til kjemisk behandling i Halsanelva og Hestdalselva i Vefsn og gjennomføring av en behandling i Steinkjervassdraget, vil bevilgningen gjøre det mulig å opprettholde en sterk innsats på metodeutvikling og forskning, bygge opp beredskap knyttet til mulige re- infeksjoner og styrke planleggingsarbeidet i smittede regioner. I Steinkjer planlegges en avsluttende kjemisk behandling i 2008 slik at man kan bli kvitt parasitten fra vassdragene rundt Trondheimsfjorden.
Det er viktig å utrydde parasitten fra hele denne regionen. Her finnes flere av landets beste lakseelver, og området er et kjerneområde for atlantisk villaks som er viktig også i internasjonal sammenheng, sier Helen Bjørnøy.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2007:
; http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS