sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-09-25
Stans produksjonen av laks ved Øksna Bruk!
Norske Lakseelver og Figgjo Elveeigarlag krever i et felles brev til Miljøvernminister Børge Brende, Fiskeriminister Svein Ludvigsen og Landbruksminister Lars Sponheim at havbruksmyndighetene og dyrehelsemyndighetene stenger produksjonen av laks og regnbueørret ved Øksna Bruk i Rogaland.
Bakgrunnen for kravet er gjentatte rømminger og vedvarende fare for spredning av fiskesykdommer til laksestammen og sjøørretstammen i Figgjoelva. Dersom Regjeringen skal ha troverdighet i laksepolitikken som den selv har fremmet for Stortinget i St. prp. nr. 79 (2001-2002) Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, må Regjeringen bruke sine virkemidler for å stanse produksjonen av laks og regnbueørret ved Øksna Bruk i Rogaland. På grunn av den svært uheldige plasseringen av anlegget ved Figgjoelva, gammelt og nedslitt produksjonsutstyr og useriøs drift utgjør Øksna Bruk en konstant trussel for spredning av sykdommer og rømming av regnbueørret og laks til Figgjoelva. Situasjonen for laksestammen og sjøørretstammen i Figgjoelva er akutt. Øksna Bruk ligger like ved Figgjoelva, omtrent 10 km fra elvemunningen. Anlegget har en lokalisering som er uforenelig med bærekraftig forvaltningen av lakseførende vassdrag. Svikt i anleggets rutiner og drift vil alltid kunne få dramatiske konsekvenser for villaksen i Figgjo. Anlegget er i tillegg gammelt og nedslitt og tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav for å forhindre rømming og spredning av fiskesykdommer. Ved to uanmeldte inspeksjoner av anlegget i uke 38 i år avdekket Fylkesmannen i Rogaland at det manglet fysiske sperrer som hindret fisk fra å gå fra de to nederste sedimenteringsdammene og ut i elva. Figgjo Elveeigarlag har ved en rekke anledninger registrert regnbueørret i Figgjoelva like i nærheten av Øksna Bruk. Regnbueørret er en fremmed art i norsk natur og kan huse mer enn 30 sykdomsorganismer og parasitter som kan smitte over til laks. I tillegg øker rømminger risikoen for at regnbueørret etablerer seg som en ny art i vassdraget.

Figgjoelva har en svært produktiv laksestamme og rangerer i oppfisket kvantum årlig blant de 10 – 20 beste lakseelvene i Norge. Laksefiske i Figgjoelva genererer betydelige inntekter for rettighetshaverne og lokalsamfunnet. Figgjoelva er både av den forrige og denne Regjeringen foreslått som nasjonalt laksevassdrag. Formålet med opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi de viktigste laksestammene økt beskyttelse. Herunder skal oppdrett i ferskvann ikke tillates når det medfører risiko for spredning av sykdommer, rømming og forurensning på en slik måte at det kan påføre villaksen skade. I tillegg er Figgjoelva varig vernet mot kraftutbygging, heter det oi pressemeldingen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS