sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-01-02
Du må sette ut igjen storfisken i Femundselva!
Du må sette ut igjen storfisken  i Femundselva!
Ola Sjøli med sin ørret på 3,2 kilo som han fikk på en vulgata-imitasjon, bundet med elghår og 12'er krok i Galtåen en julikveld i 2005. Foto. Odd J. Bordal.
-Det må ikke bli slik at vi sitter med dårlig samvittighet om vi velger å beholde en storfisk eller to, sier fiskeeksperten Ola Sjøli (bildet) til Fiskeguiden. Likevel er han enig i de nye reglene i Femundselva. Heretter er det kun tillatt å ta en ørret over 30 cm og en harr på mer enn 35 cm. pr. dag, mens det er lov å ta opp hvor mye man vil av småfisk!

Vern om gytefiskenMens de nye kvotene er innført for å skape en større bestand av storfisk i Femundselva, vil det bli forbudt å fiske i Elgåelva, Revlingåa opp til Revlingsjøene og Lomtjern ved Drevsjø for å verne om gyteplassene til den store gytefisken fra Femunden. Det har vært mye diskusjon om de nye reglene i vassdraget, og det skal bli spennende å se hvordan de funker i praksis.

Mer storfisk førOla Sjøli har fisket i Femundselva i mange år, og vedgår at det på tidlig av 1970-tallet var mye mer stor fisk i elva enn i dag, og at må være riktig å gjøre grep som dette for å se om bestanden av storfisk tar seg oipp igjen. I alle fall bør det være slutt på den tiden da sportsfiskerne fylte fryseren sin. For en sportsfisker bør det være tilstrekkelig om man fyller fryseboksen i kombiskapet.

Statsalmenning med 800 innsjøer, tjern, bekker og åer!Statsallmenningen i Engerdal omfatter 800 innsjøer, tjern, bekker og åer, og fiskekortet gjelder for hele statsallmenningen,, unntatt Isteren, Svalsjøen, Ormuttsjøen og særskilt fredede fiskevann. Fiskekort for år, uke og døgn selges i de fleste forretninger, kiosker, bensinstasjoner og turistbedrifter i kommunen.
Prisene for fiskekort er: 70 kr for døgn, 120 kr for 2-døgn, 180 kr for 3-døgn, 235 kr for uke og 480 kr for året. Garnfiske for utenbygdsboende i bl.a. Vurrusjøen, Fjellgutusjøen/Ytresjøen, Langsjøen og Engerdals del av Femund, der det selges spesielle garnkort,
På fiskeguidens spesialsider finner du mer info om de enkjelte fiskeplassene i Engerdal.

Her er de nye fiskereglene som gjelder fra 01.01.2008:


I Fiskeregler for innenbygdsboende (sportsfiske og faststående redskap.)
II Fiskeregler for utenbygdsboende (sportsfiske)
III Fiskeregler for utenbygdsboende (garnfiske)
IFISKEREGLER FOR INNENBYGDSBOENDE

§ 1 Fiske i statsallmenning kan drives mot løsing av fiskekort (fjellovens § 29.) unntatt fiske i henhold til stadfestede sær-rettigheter. Barn under 16 år fisker gratis, med unntak av garnfiske.

§ 2 Fiskeredskaper i elver og bekker Med de unntak som her nevnes, er det i elver og bekker bare tillatt å bruke sportsfiskeredskap (stang og krok). Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr ikke tillatt. Fluefiskesoner: I Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue nedenfor Galtsjøen og fra Husfloen til Trysil grense innenfor oppmerkede soner er kun tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluesonene. I Sømåa fra Nøstra ned til Isteren er bruk av garn tillatt fra isløsning til ut juli måned. Håvfiske etter sik i Gløta, samt Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vålåa er tillatt i sikens gytetid.

§ 3 Fiskeredskaper i sjøer og vann I alle sjøer og vann åpent for fiske, gir fiskekortet rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr ikke tillatt. Ved dorging, herunder dorgeredskap som dyprigger, planerboard (slukoter) med videre, tillates 3 stenger/sluker pr. fisker, maksimum 6 stenger/sluker pr. båt. I nedenfornevnte vann er det også tillatt å bruke oter, bunngarn, flytegarn og not: Galtsjøen og Galthåen, Århovdtjønna, Langsjøen, Femund, Gløten, Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Kvemsjøen, Store- og Lille Sorksjøen, Tolgesjøen, Kroket-tjønna, Kroketsjøen, Nordresjøen, Storsjøen, Djupsjøen, Volsjøen, Litl-Elgåsjøtjønna, Skjærvagen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Store- og Lille Gunnarsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Skjeftsjøen, Ånestjønna, Gutulisjøen, Yttersjøen v/Fjellgutusjøen, Fjellgutusjøen, Valsjøen, Lille Grøvelsjøen, Revlingsjøene, Store Røvolltjønna, Korstjønna, Halvkoietjønna, Nordre Kratltjønna, Stormyrtjønna, allmenningens del av Rønsjøen, Storfisktjønnan, Engerdals del av Store Vonsjøen, Lille Vonsjøen og Engerdals del av Rogen. Begrenset garnfiske: I Rørsjøen og Roastsjøene er det tillatt å fiske med inntil 3 bunngarn med maks høyde 1,8 meter ( 6 fot ) pr fisker/pr natt: Maks maskevidde 35 mm . Alt garnfiske i Roastsjøene er forbudt f.o.m. 1. sept. t.o.m. 31. okt. I spesielle tilfeller kan fjellstyret etter søknad gi tillatelse til bruk av diverse fiskeredskaper, så som stor-ruse o.l. til bruk under næringsfiske eller godkjent uttynningsfiske.

§ 4 Fredningssoner for garnfiske:
Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og øvrige sjøer og vann nevnt i § 5, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m . Unntatt er fiske etter sik i gytetida.

§ 5 Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger Minstemål ørret/harr:
I Femund, Rogen, Røa, Roastjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemål på ørret 25 cm . Unntak: I overnevnte vassdrag kan barn under 16 år ta inntill 3 ørret under minstemålet pr dag.
Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr: I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm , med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet. Størstemål gjedde:
I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L.Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm . All levende gjedde lengre enn 85 cm skal settes mest mulig uskadd ut igjen.

§ 6 Fredningstid: I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen

§ 7 Fangst av spesielle fiskearter Bruk av ruser, sakser, samt jaging på garn er tillatt til fangst av abbor, mort, lake, gjedde og ørekyte. Bruk av skytevåpen er tillatt til fangst av gjedde utenom de navngitte sjøene nevnt i § 5 siste avsnitt. I disse sjøene er spesifikt fiske etter gjedde kun tillatt med sportsfiskeredskap.

§ 8 Fiske forbudt Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk- eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt. § 9 Merkeplikt for faststående redskap

All faststående redskap skal være tydelig merket med flottør med eierens navn og adresse.

§ 10 Fiskereglenes ikrafttreden Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2008 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskevedtekter for statsallmenningen i Engerdal.

II FISKEREGLER FOR UTENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE)
Fiske i statsallmenning kan bare drives mot løsing av fiskekort (fjellovens § 29). Barn under 16 år fisker gratis.

§ 11 Tillatte fiskeredskaper Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap og til håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt verken vinter eller sommer. I Femund gir fiskekortet rett til bruk av en oter. Ved dorging, herunder bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillates inntil 3 stenger/sluker pr. fisker og maksimum 6 stenger/sluker pr. båt.

§ 12 Rene fluefiskesoner På følgende strekninger i Femundvassdraget er kun tradisjonelt fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten, tillatt: Innenfor oppmerkede soner i Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Galthue i Femundselva og strekningen Husfloen til Trysil grense i Femundselva. Unntak: Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluefiskesonene.

§ 13 Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger Minstemål ørret/harr: I Femund, Rogen, Røa, Roastjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemål på ørret 25 cm . Unntak: I overnevnte vassdrag kan barn under 16 år ta inntill 3 ørret under minstemålet pr dag.

Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr: I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm , med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet.

Størstemål gjedde: I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L.Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm . All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.

§ 14 Fredningstid I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. sept. t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15/9 – 31/10. All ørret skal da settes ut igjen.

§ 15 Fiske forbudt Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt.

§ 16 Fiskereglenes ikrafttreden Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2008 og inntil videre. Fra samme dato oppheves tidligere fiskevedtekter for statsallmenningen i Engerdal.

III GARNFISKE FOR UTENBYGDSBOENDE

§ 17 Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellguttusjøen, Yttersjøen v.Fjellguttusjøen og hele Langsjøen Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis i henhold til fjellovens § 28, 3. ledd rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks lengde 25 meter , maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i overnevnte sjøer. F.o.m. 15.09 t.o.m. 31.10. er alt fiske etter ørret forbudt.

§ 18 Garnfiske i Femund I Engerdals del av Femund gis kortinnehaver rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (beskrevet i § 1) pr. natt i tiden fra isløsning til 15. september. Tillatt maskevidde i Femund: f.o.m. 39 mm t.o.m. 45 mm . (16 og 14 omf.)

Fredningssoner Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i § 1, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m .Foto: Odd J. Bordal
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS