sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-09-16
Årets laksefiske preges av storlaks og rømlinger!
Årets laksefiske preges av storlaks og rømlinger!
Ulf-Arne Jungård Nilsen (17) tok i går natt en laks på 26,7 kilo på ei Thunder & Lightning tubeflue utenfor nygården i Mikkeli i Altaelva. Sammen med faren sin Arnulf bak årene. Foto: Vidar Kristensen.
De fleste norske elver har i år hatt en bedre oppgang av laks enn i fjor, og spesielt gjelder det storlaks, melder Direktoratet for naturforvaltning.Et fortsatt dårlig innsig av smålaks i deler av landet, og relativt svakt innsig av mellomlaks, og et betydelig innslag av rømt oppdrettsfisk både i sjøen og i elvene, gir imidlertid grunn til bekymring. Av den foreløpige rapporten om årets laksefiske, som vi her gjengir, fremgår det at 500 laks ble gjenutsatt i Namsen, 600 død syk laks plukket opp i Sandøla, 66 prosent av fangsten i Vosso var oppdrettslaks og dobbelt så mye laks som i fjor har gått laksetrappa i Målselvfossen. Dessuten er død ILA-smittet oppdrettsfisk funnet i Lakselva på Senja .
På grunn av endringene i fiskereguleringene er det foreløpig vanskelig å bedømme lakseinnsigets størrelse til Norge i 2008 sammenlignet med tidligere år. Mye tyder på at det samlete innsiget av laks kan være om lag på nivå med innsiget i 2007. Det synes med andre ord ikke som om det har vært mye mer fisk enn i fjor på vandring inn til norskekysten, men at flere fisk enn tidligere har kommet opp i elvene.

Østlandet og Sørlandet:


Årets oppgang av laks i elvene på Østlandet og Sørlandet synes stort sett å bli bedre enn sesongen 2007. Fra Skienselva meldes det om gode fangster i år og god oppgang i vassdragets fisketrapper. Også oppgangen av laks i Numedalslågen virker å ha vært betydelig bedre enn de siste årene.
Utviklingen i sjøfisket i denne landsdelen er det vanskelig å vurdere på grunn av innstrammingene av fisketiden i sjøen. Innkortingen av fisketiden i sjøen har ført til en vesentlig reduksjon av antall sjølaksefiskere.

Vestlandet:


Rapportene fra Vestlandet tyder på at det også her har vært et forholdsvis god oppgang av laks i elvene, noe som sannsynligvis også har sammenheng med restriksjonene i sjølaksefiske på store deler av kysten både sør og nord for landsdelen.
Storlaksfangsten ser ut til å bli den beste på mange år på Vestlandet. Dette må imidlertid sees i lys av reduksjonen av uttaket i sjølaksefisket etter innskjerping av fisketiden i sjøen denne sesongen. I Hordaland er det ikke lenger noe ordinært kilenotfiske i sjøen.

Midt-Norge:


I Midt-Norge synes oppgangen av laks i en del elver å ha vært bedre enn for de siste fem årene. I likhet med på Vestlandet har det kommet inn relativt mye stor laks denne sesongen. På grunn av den utsatte fisketiden i sjøen gikk det opp mer storlaks i elvene tidlig i sesongen, og elvefisket startet meget bra med rekordstor fisk i de større elvene i Trondheimsfjorden og i Namsen.

Nord-Norge:


Nord-Norge har hatt en forholdsvis god oppgang av laks i de store vassdragene, mens de vassdragene som domineres av smålaks har hatt et svakere år. Dette kan ha sammenheng med fiskeforholdene i småelvene som har hatt liten vannføring i en tørr sommer. I tillegg kan det skyldes vedvarende svikt i smålaksinnsiget noe som spesielt gjør seg gjeldende i de nordligste områdene.
Hovedårsaken til det gode laksefisket i de store vassdragene i Nordland og Troms skyldes trolig det reduserte sjøfisket denne sesongen, rapporterer Direktoratet for naturforvaltning.

Foreløpig rapport om laksesesongen 2008


Denne oppstillingen gir kun et foreløpig inntrykk av situasjonen slik den er rapportert i slutten av august måned. Rapportene er så langt ikke fullstendige. Det fiskes fortsatt i en del områder, og det vil ta flere måneder før endelige fangsttall og en fullstendig oppsummering av årets sesong foreligger.

SAMLET INNTRYKK FRA HELE LANDET


Det har knyttet seg stor spenning til hvordan laksesesongen 2008 ville arte seg etter at det ble innført nye fiskereguleringer før årets sesongstart. Det var forventet at den omfattende reduksjonen i fisketiden for sjølaksefisket langs kysten ville ha positiv effekt for oppgangen av fisk i elvene, spesielt for stor- og mellomlaks og i starten av sesongen, mens det ennå ikke var åpnet for sjølaksefisket langs store deler av kysten. Det var også forventet at innsiget av storlaks skulle bli relativt bra etter et godt mellomlaksår i 2007. Med bakgrunn i det svært dårlige innsiget av smålaks i 2007 måtte en forventet et relativt dårlig innsig av laks i størrelsesgruppen 3-7 kg i 2008, og det var også stor usikkerhet knyttet til smålaksinnsiget i 2008. Rapporter fra årets fiskesesong tyder på at dette i stor grad har slått til. De nye fiskereguleringene har gitt betydelig mindre uttak av fisk i sjøen og følgelig større oppgang av fisk i elvene. Med dette har en oppnådd å få bedre kontroll på beskatningen av hver enkelt laksebestand, og en kan forvente at gytebestandsmålene nås i flere vassdrag dette året enn i 2007. Fra flere vassdrag rapporteres det om at gjenutsetting av fanget laks og kvotebegrensninger praktiseres i ganske stor grad. Cirka 500 laks med samlet vekt over 2 tonn er gjenutsatt i Namsen.

Samtidig er det på grunn av endringene i fiskereguleringene foreløpig vanskelig å bedømme lakseinnsigets størrelse til Norge i 2008 sammenlignet med tidligere år. Mye tyder på at det samlete innsiget av laks kan være på nivå med innsiget i 2007. Et fortsatt dårlig innsig av smålaks i deler av landet og relativt svakt innsig av mellomlaks gir grunn til bekymring.

Innslaget av rømt oppdrettslaks har vært betydelig høyere enn tidligere i Aagaardselva, Glomma og Numedalslågen. Fra sjøfisket på Rogalandskysten meldes det om at 20-30 % av fangstene er synlig rømt oppdrettslaks. Fra flere elver i Hordaland rapporteres det om en økning i mengde rømt oppdrettsfisk i forhold til i fjor. I fjordområdene utenfor Vosso har andelen av laks med oppdrettsbakgrunn vært omlag 60 %. I Midt-Norge og Nordland har innslaget av rømt fisk denne sesongen så langt vært moderat, mens det i Sør-Troms har vært fanget usedvanlig mye rømt oppdrettslaks. I enkelte vassdrag rundt Senja har rømt oppdrettslaks utgjort det aller meste av fangsten, og fangsten av villaks synes å ha vært lav i disse vassdragene.

I 2007 var det en stor oppgang av pukkellaks i elvene rundt Varangerfjorden. Dette året har en bare fått sporadiske meldinger om pukkellaks i elvene i Finnmark.

Det er meldt om ulovlig fiske på svensk side i Iddefjorden før sesongstart. Fra Nordland rapporteres det om mye ulovlig fiske i elvemunninger der det har stått mye fisk som har ventet på økning i vannføringen i elvene. Lakseoppsynet i Troms melder også om stort omfang av ulovlig fiske i sjøen. Dette kan også ha sammenheng med de innførte restriksjonene for lovlig fiske.

Årets oppgang av laks i elvene på Østlandet og Sørlandet synes stort sett å bli bedre enn sesongen 2007. Fra Skienselva meldes det om gode fangster i år og god oppgang i vassdragets fisketrapper. Også oppgangen av laks i Numedalslågen virker å ha vært betydelig bedre enn de siste årene. Utviklingen i sjøfisket i denne landsdelen er det vanskelig å vurdere på grunn av innstrammingene av fisketiden i sjøen. Innkortingen av fisketiden i sjøen har ført til en vesentlig reduksjon av antall sjølaksefiskere.

Rapportene fra Vestlandet tyder på at det også her har vært et forholdsvis god oppgang av laks i elvene, noe som sannsynligvis også ar sammenheng med restriksjonene i sjølaksefiske på store deler av kysten både sør og nord for landsdelen. I elver med gode vannføringsforhold har det vært god lakseoppgang og bra fangster. Storlaksfangsten ser ut til å bli den beste på mange år på Vestlandet. Dette må imidlertid sees i lys av reduksjonen av uttaket i sjølaksefisket etter innskjerping av fisketiden i sjøen denne sesongen. I Hordaland er det ikke lenger noe ordinært kilenotfiske i sjøen.

I Midt-Norge synes oppgangen av laks i en del elver å ha vært bedre enn for de siste fem årene. I likhet med på Vestlandet har det kommet inn relativt mye stor laks denne sesongen. På grunn av den utsatte fisketiden i sjøen gikk det opp mer storlaks i elvene tidlig i sesongen, og elvefisket startet meget bra med rekordstor fisk i de større elvene i Trondheimsfjorden og i Namsen. Resultatet fra sjølaksefisket har vært varierende, men det har likevel vært forholdsvis bra i den avkortede sesongen med stramme fiskerestriksjoner.

Nord-Norge har hatt en forholdvis god oppgang av laks i de store vassdragene, mens de vassdragene som domineres av smålaks har hatt et svakere år. Dette kan ha sammenheng med fiskeforholdene i småelvene som har hatt liten vannføring i en tørr sommer. I tillegg kan det skyldes vedvarende svikt i smålaksinnsiget noe som spesielt gjør seg gjeldende i de nordligste områdene. Hovedårsaken til det gode laksefisket i de store vassdragene i Nordland og Troms skyldes trolig det reduserte sjøfisket denne sesongen.

KOMMENTAR TIL BESTANDSUTVIKLINGEN


I nesten alle landene rundt Nord-Atlanteren var det svært dårlige laksefangster på 90-tallet, noe som ble forklart med at laksens livsvilkår i havet var ugunstige. Året 1997 var det dårligste lakseåret i hele forrige århundre. Ved årtusenskiftet tok den norske bestanden seg noe opp igjen, trolig på grunn av at livsvilkårene i sjøen bedret seg. De senere årene har den positive bestandsutviklingen stanset opp, og bestanden har igjen gått tilbake. Det er foreløpig vanskelig å peke på spesifikke årsaker til dette annet enn at det må skyldes forverrede livsvilkår i sjøen. 2007 var et svært dårlig smålaksår. I 2008 synes innsiget av smålaks å ha vært bedre i deler av landet, mens det i andre regioner synes å ligge på omtrent samme nivå som i fjor. Dette tyder på at det er de utvandrende laksungene som rammes i deres første år i sjøen. Det er på dette stadiet laksen er mest utsatt for farer og næringssvikt.

I enkelte områder har en de senere årene sett en bestandsøkning som følge av kalking av sure vassdrag, og fjerning av parasitten Gyrodactylus. Dette er en positiv utvikling som vil få økt effekt i årene framover. Selv om det finnes slike lyspunkter i bestandsutviklingen, er laksebestanden i Norge fortsatt forholdsvis liten sammenlignet med på 1960- og 70-tallet, da fangstene var dobbelt så store. En forventer ikke å nå det samme nivået igjen før problemene knyttet til forsurning, Gyrodactylus, vassdragsinngrep og akvakulturvirksomhet er sterkt redusert, og livsvilkårene i sjøen har bedret seg.

ØSTFOLD


Sjøfiske
Det generelle inntrykket er at innsiget av laks til Østfold-kysten har vært omtrent som gjennomsnitt for de siste fem årene. Det har blitt tatt mest mellomlaks og mindre med storlaks og smålaks. Det meldes generelt om lite oppdrettslaks i fangstene.

For sjølaksefiskerne i Fredrikstad (Onsøylandet) har sesongen vært varierende. Noen melder om en dårlig sesong med lite storlaks/smålaks og noe mer mellomlaks, mens andre melder om en middels bra sesong med mye smålaks og lite storlaks og mellomlaks. Dårlig vær med mye vind og en del begroing på redskap har vanskeliggjort fisket enkelte plasser. Det rapporteres ikke om fangst av oppdrettslaks i dette området.

Sjølaksefiskerne i Iddefjorden melder om middels gode fangster. Det har blitt fanget mest mellomlaks og noe storlaks, men lite smålaks. Alt i alt virker det som det har vært et sjøfiske omtrent som et gjennomsnittsår de siste fem årene både når det gjelder innsig og fangst. Fiskeforholdene har vært varierende alt hvor i fjorden det er fisket. Begroing av garna er et generelt problem i Iddefjorden. I Iddefjorden er det fanget noe oppdrettslaks. Det er også rapportert om ulovlig fiske på svensk side innerst i Iddefjorden før sesongstart. Utenom Iddefjorden er det ikke meldt om ulovlig fiske etter laks i sjøen.

Elvefiske
I Enningdalselva (sesong 16. mai - 15. august) har det blitt tatt ca. 120 laks, ca. 25 av disse har blitt gjenutsatt. Fangsten er omtrent den samme som i fjor, og omtrent på gjennomsnittet for de siste fem årene. Det var forholdsvis bra med laks i begynnelsen av sesongen, mest mellomlaks og storlaks. De første 40 laksene som ble tatt i år hadde en snittvekt på 7,8 kg. Det er høyere enn i 2007 hvor snittvekten var 6,9 kg. Største laks var på 17,7 kg som er ny rekord for elva.

Fiskeforhold og vannføring har vært varierende med gode forhold i starten og i slutten av perioden. Midt i sesongen var fisket dårlig på grunn av lav vannføring og høy vanntemperatur. I august økte vannføringen og det ble tatt bra med laks mot slutten av sesongen. Det har vært forholdsvis lite smålaks, men det er ikke uvanlig for Enningdalselva. Det er ikke meldt om rømt oppdrettslaks i fangstene.

I Aagaardselva (sesong 1. juni - 24. august) har det vært en sesong omtrent som i 2007 og omtrent som gjennomsnittet av de siste fem årene. Det er tatt mellom 60 og 70 lakser pr. 24. august. Det er omtrent det samme som i 2007. Det har vært større innslag av storlaks i år enn i fjor i Aagaardselva. Snittvekten på laksen var i år på 6,5 kg, mens den i 2007 var på 5,8 kg. Største laks var på 15,5 kg. Fiskeforholdene var gode i starten og i slutten av sesongen, noe dårligere midt i sesongen på grunn av høy vanntemperatur. Innslaget av rømt oppdrettslaks har vært betydelig høyere i Aagaardselva i år enn tidligere sesonger.

I Glomma (sesong 22. juni - 15. sept.) har det så langt vært noe bedre enn i fjor, men omtrent som gjennomsnittet av de siste fem årene. Det er tatt 84 lakser pr. 28. august, mot 57 stk til samme tid i fjor. Fangstene har for det meste bestått av mellomlaks. Snittvekten til nå er på 4,7 kg. Det er noe høyere enn i 2007. Vannføringen har vært høy gjennom hele sesongen, og fiskeforholdene må betegnes å ha vært middels bra. Det har vært et stort innslag av oppdrettslaks i Glomma denne sesongen.

I Tista (sesong 1. juni – 24. august), som i likhet med Enningdalselva munner ut i Iddefjorden, er det pr. 24. august fanget 19 laks, omtrent det samme som i 2007. Fangstene har bestått av 3 storlaks, 12 mellomlaks og 4 smålaks. Vannføringen har vært svært varierende hele sesongen. Det har ikke blitt rapportert om fangst av en rømt oppdrettslaks i Tista.
Det er ikke meldt om ulovlig fiske i elvene Østfold i 2008.

OSLO OG AKERSHUSOslo og Akershus har sen oppstart av fisket og fiskesesongen avsluttes så sent at det foreløpig ikke kan gis noen oppsummering av årets sesong.

BUSKERUDFisket i elvene
Drammenselva er infisert med Gyrodactylus salaris. Fangsten må derfor opprettholdes ved utsetting av laksunger. Fisket starter i slutten av mai. I henhold til foreløpig fangstatistikk fram til uke 35, har det vært en liten økning både antallsmessig og vektmessig på ca 2-5 % i forhold til 2007. Dette skyldes at det er tatt noe mere smålaks (ca 20 % mer) og storlaks (ca 30 % mer) så langt i år i forhold til i 2007. Fangst av mellomlaks har imidlertid vært noe lavere enn i 2007 (ca 20% nedgang).

Sammenligner en fangsten med gjennomsnittet for de seks siste årene, ligger fangsten vektmessig i år på ca 75 % av gjennomsnittet for perioden 2002-2007. Antallsmessig er nivået så langt i 2008 på ca 70 % i forhold til perioden 2002-2007. Fangsten av sjøaure har vært noe bedre i Drammenselva dette året enn i 2005 og 2006. Så langt i 2008 har det imidlertid blitt tatt noe mindre sjøaure enn i 2007. I forhold til gjennomsnittet for de seks siste årene har fangsten vektmessig vært ca 1.5 gang større.

Fisket i Lierelva dreier seg i hovedsak om fangst av sjøaure. Naturlig rekruttering av laks er redusert som følge av Gyrodactylus salaris. Utsetting av laksunger er ikke tilstrekkelig for å kompensere for tapt naturlig rekruttering. Elva kan være utsatt for perioder med lav vannføring som gjør fiske vanskelig. Fangstene av laks i 2008 er omtrent på sammen nivå som i 2007 da det totalt ble tatt 170 kg. Dette er vesentlig mindre enn i 2006 da det ble tatt 450 kg. Med få unntak har fangstene av laks de siste årene ligget mellom 100-200 kg. I 2007 var det et meget godt år for sjøaure med fangst over 1600 kg. Så langt i 2008 er fangstene av sjøaure noe mindre, men fortsatt ligger det an til å bli et år over gjennomsnittet. Fangsten vil trolig ligge mellom 1000-1500 kg.

I Åroselva er det ikke Gyrodactylus salaris. Det som påvirker fangst og oppgang av laks og sjøaure er i første omgang varierende vannføring. I 2007 ble det tatt lite fisk i Åroselva bl.a. på grunn av lav vannføring. Så langt i 2008 har vannføringen vært brukbar, og fangsten av sjøaure har vært noe høyere enn i fjor. Fangsten av laks har fram til nå vært beskjeden. Det gjenstår en måneds fiske og fangsten vil trolig havne på vanlig nivå som ligger på rundt 100-200 kg av henholdsvis laks og sjøaure.
Fisket med kilenot i Drammensfjorden
I Drammensfjorden er fiskesesongen innkortet fra 9 ukers fiske de siste sesongene til 5 ukers fiske i 2008. Innkortingen omfatter både start og slutt på sesongen i forhold til tidligere sesonger. Det har også skjedd en vesentlig reduksjon i antall fiskere. I 2008 ble det registrert totalt fem fiskere, mens antallet tidligere har ligget på 10-15 stk.

Foreløpige rapporter fra fisket med kilenot viser betydelig nedgang i fisket i sjøen i 2008. I enkelte nøter er det rapportert om nedgang på 50-80 % i forhold til 2007. Fangsten i 2007 var ca 1 tonn, mens det i 2006 ble tatt ca 2 tonn. I 2008 vil derfor fangstene trolig ikke ligge over 300- 500 kg. Fangstene synes å ha blitt vesentlig redusert som følge av innkortingen i fisketid. Sett i lys av fangstene i elvene, kan ikke dette tilskrives mindre innsig av laks i 2008 i forhold til i 2007.

VESTFOLDDet virker som om innsiget av laks til kysten har vært bedre i år sammenlignet med i fjor. Sammenlignet med de siste 4-5 årene virker årets lakseinnsig også som betydelig bedre. Det er imidlertid gjennomført kraftige innstramninger i lengden på sjøfiskesesongen denne sesongen, og det er ikke rapportert om spesielt gode fangstresultater i sjøfisket i forhold til tidligere år. Det er få problemer med lakselus og oppdrettsfisk, men det er mottatt meldinger om at antallet oppdrettslaks som blir fanget er økende sammenlignet med tidligere år. En får stadig noen tips om ulovlig fiske (udokumenterte), men det har vært færre henvendelser enn de siste årene.

Oppgangen av laks til Numedalslågen virker betydelig bedre enn foregående år. I de siste 2-3 årene har oppgangen vært dårlig. På grunn av god vannføring ser det ut til at vi har hatt en jevn oppgang av fisk i løpet av sesongen. Som i fjor er det mindre ensjøvinter laks enn normalt, men den er av bedre kvalitet enn i fjor. Smålaksen pleier å komme sent til Numedalslågen og en har fått melding om en del fangst i slutten av august. Det gikk derimot mye stor laks på elva tidlig i sesongen. Dette vil antakelig gi en forholdsvis høy gjennomsnittsvekt på fangstene i år. Forekomsten av tosjøvinter laks virker å være noe under middels, men dette var også forventet ut fra fjorårets sesong. Det virker som om fangstene i 2008 blir bedre enn 2007 til tross for innskrenkinger i fisketid og kvoter.
Det er blitt tatt ganske bra med sjøaure i Numedalslågen i år. Sjøaurefangstene vil likevel, som vanlig, utgjøre bare en liten andel av de totale fangstene.
Det har vært mye snø i fjellet dette året. Vanntemperaturen og vannføringen i Numedalslågen har derfor vært svært gunstig i år. Temperaturen har ikke vært over 20 grader C og vannføringen har ligget langt over minimum i forhold til reguleringsreglementet. Det er ikke rapportert om utbrudd av sykdom, hverken på yngel eller voksen fisk så langt.

TELEMARKForan sesongåpningen var det knyttet stor spenning til sommerens laksefiske. Fjorårets sesong var katastrofalt dårlig, og både i sjøen og vassdragene ble fisket strammet vesentlig inn foran årets sesong. Ved siden av at fisketiden for kilenot ble innkortet, ble også fredningssonen mot faststående redskaper i Frierfjorden vesentlig utvidet og fisketiden i vassdragene ble redusert. Det samlede omfanget av reguleringene ga forventning om større oppgang til elvene, men også lavere elvefangster.
Sesongen startet med svært godt fiske på mellomlaks. Vannføringen i vassdraget har vært relativt stor gjennom hele våren og forsommeren, og i nedre del har den vært meget varierende utover sommeren. Variasjonen skyldes, i alle fall delvis, vedlikeholdsarbeid ved kraftverkene. Vekslende vannføring har gjort fisket i Skienselva vanskeligere, men fangstene karakteriseres likevel som uvanlig gode. Også fiskeoppgangen i vassdragets laksetrapper tyder på et år over gjennomsnittet. Med tanke på at gjennomsnittlig vekt er vesentlig større enn tidligere, ser det dermed ut til at det vil bli gytt vesentlig mer rogn i høst enn i et gjennomsnittsår.

I Telemark er det ikke satt en eneste kilenot i sjøen denne sesongen. Dette var noe uventet, men kilenotfisket har ikke hatt særlig økonomisk betydning, da all omsetning av fisk fra Frierfjorden har vært forbudt p.g.a. forurensning. Ingen av de tidligere sjøfiskerne i Frierfjorden har valgt å flytte fisket til utenfor fredningssonen.

En foreløpig oppsummering av sesongen så langt er at fisket har vært uventet bra. Reguleringene i laksefisket har trolig virket slik de skulle, og den positive effekten er vesentlig forsterket ved en uvanlig stor oppgang av mellomlaks. Samlet sett må dette forventes å gi stor positiv effekt på høstens gyting, og dermed forhåpentlig vis også på senere års fiske. Fiskeoppsynet går nå mot en svært viktig jobb å gjøre, slik at den positive utviklingen sikres.

AUST-AGDERElvefangster
I Nidelva følger fangstene omtrent samme forløp som i 2007. Fram til midten av juli ble det tatt litt mer enn i fjor. Antallet fisk var svært lite, men gjennomsnittsvekten har ligget på rundt 4 kg i denne perioden. Fra og med uke 30 var fangstene større, og snittvekten har ligget jevnt på ca 2,5 kg. Til nå er 60 % av fisken under 3 kg. Totalt er det registrert 145 laks i rapporteringen på laksefisk.no. Samtidig har det passert ca 425 laks gjennom fisketrappa i Rygene dam, et stykke oppe i elva. Det står i tillegg mye laks på strekningen nedenfor fisketrappa. Det meldes om en del oppdrettsfisk. I Storelva (Vegårvassdraget) har det bare blitt tatt et par laks fram til 20. august.

Dette skyldes lite vann, mye slamføring som følge av anleggsarbeid ved nytt kraftverk og derfor svært lite fiske. Telleapparatet i fisketrappa på Fosstveit, ovenfor de viktigste gyteområdene, har registrert registrert ca 60 oppvandrende laks i perioden 2. juli til 15. august. Etter søknad har fylkesmannen forlenget fisketiden for inneværende år. Dette året er noe spesielt på grunn av anleggsarbeidene i elva, noe som har foregått i flere år. Fra neste år regner vi med at forholdene blir mer stabile.

Sjøfangster
For fiskere med redskap ytterst i skjærgården øst for Arendal meldes det om et svært dårlig år. Redskapen har fungert dårlig på grunn av sterk strøm. Fiskere med redskap innover i skjærgården vest for Arendal melder om normal fangst i de ukene de har fisket.

VEST-AGDER

Sjøfisket
Foreløpige rapporter viser at sesongen har vært noe bedre enn i fjor når en tar hensyn til innskrenkingene i fisketid. Mye vind vest i fylket har begrenset fisket noe. Smålaksen kom inn i fangstene mot slutten av perioden. Mye av denne fisken lå mellom 3-4 kg og spørsmålet er om dette er fisk som har overvintret en ekstra sesong i sjøen på grunn av dårlig vekst første sjøvinter.

Elvefisket
Otra
5,5 tonn laks er tatt til nå. Dette er noe mer enn på samme tid i fjor, men langt fra toppårene 2005 og 2006. Av antall laks fanget utgjør smålaks kun 52%. Dette er like dårlig som i fjor. Det var forventet færre mellomlaks i fangstene i år, men dette har ikke slått til. Antall mellomlaks er høyere enn tidligere.
Mandalselva
5,5 tonn laks er tatt så langt i sesongen og dette er noe mer enn på samme tid i fjor, men langt fra toppårene 2005 og 2006. Andelen smålaks ligger på 58% som er litt bedre enn i fjor, men fortsatt under det som forventes ut fra en normalsituasjon. Også i Mandalselva er antallet mellomlaks høyere enn forventet ut fra fjorårssesongen.
Tovdalselva
Det er fisket 750 kg laks til nå og det er på nivå med fjoråret og året før. Andelen smålaks er på 68%. I midten av august hadde 642 fisk passert fisketrappa i Boenfossen og i tillegg har det også gått mye fisk opp selve fossen. Dette er positive tall for elva.
Kvina
Fangsten er så langt på 1,0 tonn laks som er litt mer enn i fjor. Generelt har det vært lite smålaks. Andelen ligger på kun 49%. Det har vært brukbare fangster av mellomlaks.
Audna og Lygna
Mengden fisk ligger trolig rundt på det samme nivået som i fjoråret. Andelen smålaks har vært noe mindre enn forventet ut fra normalsituasjonen.

Samlet vurdering for fisket i Vest-Agder
I alle elvene bortsett fra i Otra er det innskrenket på fisket, enten i form av reduserte kvoter eller kortere fisketid. Samtidig skulle en forvente økt oppgang av laks fra sjøen siden fisketiden for sjølaksefisket med kilenot ble redusert med fire uker. Det er ikke foretatt noen beregning av betydningen av de ulike tiltakene i denne omgangen, men resultatene av fisket så langt viser likevel at det fanges færre smålaks enn forventet. Samtidig har en ikke sett den nedgangen i antallet mellomlaks som en skulle forvente ut fra at smålaksen sviktet i fjor. Noe av forklaringen kan være at kortere fisketid i sjøen har gitt flere mellomlaks oppe i elvene, eller som det er nevnt ovenfor, at dette er fisk som har overvintret en ekstra sesong i sjøen på grunn av dårlig vekst første sjøvinter.

ROGALANDSjølaksefiske
I Rogaland har det vært betydelig innskjerping i fisketiden for sjølaksefiske med kilenot. I Ryfylket (indre Rogaland og Stadt til Stavanger) er fisketiden redusert til om lag 14 dager, dvs. en reduksjon på en eller to uker. For Jæren er fisketiden redusert med en måned med sesong fra 1. juli til 4. august. Foreløpig tilbakemeldinger fra sjølaksefiske tyder på at dette har ført til et betydelig redusert uttak i sjø. Grunnet endringer i fisketidene er det vanskelig å vurdere årets fangst mot tidligere års fangster. Inntrykket er likevel at fangstene har vært relativt dårlige og at det har vært relativt mye oppdrettsfisk i fangstene. Flere melder om at 20-30 % av fangsten er synlig rømt oppdrettslaks. På Jæren hadde en fisker fått 500 kg villfisk (ikke lest skjell) og totalt 200 kg med synlig oppdrettslaks i størrelse på 5-8 kg. Ellers meldes det om at det har vært dårlige fiskeforhold i sjøen med høy sjøtemperatur og ugunstig vindretning.
Elvefiske i Ryfylke
For Ryfylke begynte fisket i de fleste vassdragene veldig bra i juni og begynnelsen av juli. Det var gode vannføringsforhold grunnet bra med smeltevann og god oppgang av mellom- og storlaks. I flere elver fikk en melding om rekordfangster de første dagene. Grunnet lite nedbør har det siden midten av juli generelt vært høy vanntemperatur og svært liten vannføring i vassdragene. Været kan derfor sannsynligvis forklare de lave fangstene i siste halvdel av sesongen. For vassdrag med god vannføring (Suldal) har fangstene i denne perioden vært over normalen. For Suldalslågen meldes det om at det pr i dag er fanget flere mellomlaks og mye mer smålaks enn på samme tid i fjor. Totalt sett ser fangstene i Ryfylke ut til å bli bedre enn i 2007.

Godt fiske i Ryfylke i begynnelsen av juni kan ikke skyldes redusert fiske i sjø da kilenotfisket for dette området også startet senere enn dette i forrige reguleringsperiode. Utover i juni og i begynnelsen av juli kan redusert kilenot fiske på Jæren være av betydning. Redusert fiske med kilenot i Ryfylke i juli bør også kunne måles i økt oppgang i vassdragene her.

Elvefiske i Jæren og Dalane
For elvene på Jæren og i Dalane har 2008-sesongen vært preget av høy vanntemperatur og svært dårlige vannføringsforhold. I dette området er det relativt lite smeltevann og vassdragene er derfor mer avhengige av nedbør enn i Ryfylke. Foreløpig ser derfor fangstene i dette området ut til å være svært dårlige, og dårligere enn i 2007. De siste ukene er det likevel meldt om bra fangster av små- og mellomlaks. En får også flere meldinger om at det står mye fisk i sjøen som venter på vannføring i elvene. Flere hevder også at det står mer fisk på elva enn hva enn skulle tro ut i fra vannføring og meldte fangster.
Bjerkreimselva er et vassdrag i dette området som skiller seg ut med gode fangster i 2008. I motsetning til de fleste andre vassdragene i denne regionen har Bjerkreimselva hatt gode vannføringsforhold denne sesongen grunnet relativt mye snø i nedslagsfeltet. I første del av sesongen ble det meldt om rekordfangster av relativt stor fisk for dette vassdraget å være. Bakgrunnen for dette er nok at et omfattende kilenotfiske i sjø ved innløpet til Bjerkreimselva er redusert med fjorten dager.

HORDALANDEtter som en ikke lenger har noe ordinært kilenotfiske i dette fylket, er det et dårlig grunnlag for å vurdere årets innsig til kysten. I elvene har det vært klart bedre oppgang av laks i elvene enn i fjor, og tilsynelatende rundt eller i underkant av gjennomsnittet for de siste fem år. Det er særlig stor- og mellomlaks det har vært mye av. For storlaks blir sannsynligvis fangstene godt over snittet for de siste fem år. Foreløpig synes det som om det også i år er relativt få og småvokst ensjøvinterlaks. Det har hittil i år ikke vært fanget stort flere smålaks enn det uvanlig dårlige året i fjor på samme tid.

I bestandene med truet laks er det foreløpig lite som tyder på bedring. Dette gjelder særlig i Vosso, hvor det har vært observert spesielt lite villaks i år. I Hardangerelvene vil ikke dette bli skikkelig avdekket før det utføres gytefiske sent på høsten.

Det mest oppsiktsvekkende dette året har vært at det på langt nær har blitt det dårlige mellomlaksåret som en hadde fryktet. Men mellomlaksen synes å ha vært mindre i år enn det som er vanlig.

Nedreguleringen av sjølaksefisket har ikke hatt like stor virkning på elvefisket i Hordaland som ellers i landet, etter som det allerede var en så betydelig nedkortet sesong i denne regionen fra før. Det er likevel ikke tvil om at bortfallet av det ordinære kilenotfisket vil få betydning for fangstresultatet i siste del av elvesesongen i Hordaland.

Fiskeforholdene i elv har vært relativt gode. Det har vært lange tørkeperioder som har redusert fiskemulighetene, men likevel har det vært betydelig nedbør så pass ofte at fisken ikke har trengt å vente lenge på å vandre opp.

Det har vært en økning i mengde rømt oppdrettsfisk i elvene i forhold til i fjor. Dette har særlig vært tydelig utenfor Vosso, der andelen laks med oppdrettsbakgrunn pr 18. august har vært 66 % (av totalt 94 laks), og lenger ute i fjorden, ved Trengereid 55 % (av totalt 104 laks). Også i Granvinselven i Hardangerfjorden meldes det om ekstra mye rømt laks i år. I Oselva er det ekstra mye rømt regnbueaure dette året.

SOGN OG FJORDANEDet har vært en relativt god laksesesong i Sogn og Fjordane med til dels gode til svært gode fangster av mellomlaks og storlaks. Samlet sett er det trolig middels fangster av mellomlaks og over middels fangster av storlaks. Oppgangen av smålaks ser ut til å være under middels, men likevel bedre enn i 2007 som var et bunnår.

Innsiget av laks var tidlig i år, og som ventet kom det inn en del storlaks tidlig i sesongen. Dette støttes av overvåkingsfiske i sjø og melding om gode elvefangster tidlig i sesongen. Overvåkingsnøtene på ytre kyst har fanget bra med storlaks og middels til mye mellomlaks og smålaks.
Sesongen for sjølaksefisket var utsatt med en uke i Sogn og Fjordane i forhold til de siste 5 årene med fiskestart 15. juli. Den største endringen er gjort tidligere og det er foreløpig vanskelig å si hvilken effekt den siste endringen har hatt.
Det blir samlet inn skjellprøver fra laksefisket for å kartlegge innslaget av rømt fisk. Foreløpig er det for tidlig å få noe entydig inntrykk om omfanget av rømt oppdrettsfisk.

MØRE OG ROMSDALSjøfiske
Det tyder på at innsiget av laks til kysten av Møre og Romsdal har vært større i år enn i de senere år. Til tross for vesentlig kortere sesong for fisket med faststående redskap har enkelte fisket godt sammenlignet med fangstene de siste år. Fangstene med faststående redskap har riktig nok variert mye fra sted til sted og det er også eksempler på svært liten fangst. Det blir rapportert om mere smålaks i år sammenlignet med de siste årene. Det rapporteres også om bedre kondisjon på fisken. Lite oppdrettslaks er fanget. Generelt rapporteres det om gode forhold for fiske med faststående redskap og ingen manetplage som enkelte tidligere år.

Elvefiske
Det har vært god oppgang av laks i elvene, og tidlig i sesongen opplevde enkelte vassdrag gode laksefangster. Utover sommeren har resultatet av fisket avtatt. Mange vassdrag har i deler av sesongen hatt svært liten vannføring. Selvpålagte restriksjoner er gjennomført enkelte steder.

Ved siden av mellom- og storlaks rapporteres det om øket fangst av smålaks sammenlignet med forholdene de siste år. Smålaksen har vært i fin kondisjon. Det rapporteres også fra flere hold om svært stor storlaks.
Generelt tyder det på at det har vært en positiv sesong med tanke på innsig av laks til Møre og Romsdal. De ulike størrelseskategorier er igjen godt representert og fisken er i god kondisjon. Så langt i sesongen rapporteres det om lite oppdrettsfisk.

SØR-TRØNDELAGSjølaksefiske
Det ble registrert mye stor fisk først på sesongen. I juni-juli ble det registrert moderate mengder mellomlaks, det meste av god kvalitet. Det ble videre registrert bra med smålaks først på august. Det blir likevel ingen stor smålakssesong, men bedre enn i 2007. Det har blitt registrert en del lakselus, men innslaget av lus og oppdrettsfisk synes ikke å ha vært vesentlig forskjellig fra 2007. Disse opplysningene er basert på forsøksfisket i Agdenes som startet i mai.
En rundspørring blant øvrige fiskere gir varierende opplysninger - fra svært god sesong til elendig fiske. Dette er et vanlig svar, da vær- og strømforhold varierer fra lokalitet til lokalitet. Mange svar var dessuten åpenbart farget av irritasjonen over begrensningene i fisket.

Elvefiske
Det ble registrert betydelig oppgang av stor fisk allerede før sesongstart. På grunn av den utsatte fisketiden i sjøen gikk det også opp mer storlaks enn vanlig i de første ukene etter fiskestart. Elvefisket startet derfor meget bra, med rekordstor fisk i de større elvene i Trondheimsfjorden. Fisket avtok etter hvert som følge av lite nedbør og ”flat” elv. Særlig gjelder dette elvene på Fosen, som har gått ”tørre” mye av fiskesesongen.

Fisket i 2008 har vært bedre enn i 2004 og 2007, men ligger antallsmessig langt under storåret 2006. Også 2005 framstår som et bedre år, selv om det endelige tallet for 2008 vil øke noe. Årets gjennomsnittsvekt er høy på grunn av et betydelig innslag av stor fisk i innsiget, men også som et resultat av oppkjøpsordningen og utsatt fisketid for sjølaksefisket. Dette har også ført til at det prosentvise innslaget av storlaks ligger på et svært høyt nivå (43,8 %). Fisket i Gaula vil derfor vektmessig bli meget bra, og blir av mange betraktet som et toppår. Det kan synes som om den utsatte starten på fisket har hatt stor betydning for Gaula, da det omfattende kilenotfisket på Byneset i første rekke beskatter laksestammen i Gaula.
br> Innslaget av smålaks (23,9 %) er bedre enn for 2007 og 2004, men ligger langt under smålaksårene 2005 og 2006, da det lå over 50 %. Innslaget av mellomlaks er moderat, og ligger under gjennomsnittet for de fem siste år.

Det andre store vassdraget, Orkla, viser også i stor grad den samme trenden som Gaula. Gjennomsnittsvekten er høy (5,5 kg), og innslaget av smålaks (34,8 %) er større enn i 2007. Den totale fangsten synes å ligge på nivå med tidligere år, noe som innebærer at en fiskestart i sjøen 1. juni ville ha medført et relativt dårlig resultat totalt sett.

En vurdering av fangsten opp mot gytebestandsmålet er gjort for de største elvene, og i Gaula er det åpenbart at dette vil bli nådd. Det samme gjelder for Orkla, men her ble det pålagt gjenutsetting av hunnfisk for å være på den sikre side. Gjenutsetting er for øvrig bedrevet i betydelig grad i de fleste vassdrag, og for Orkla ligger den på 20 – 25 % av fanget fisk, noe som i stor grad er med på å sikre gytebestandsmålet.

Konklusjon for Sør-Trøndelag
2008 har vært en sesong med innsig av relativt mye stor laks, og oppkjøpsordningen og utsatt start for sjølaksefiske har medført at en vesentlig større prosentdel av storlaksen ble fanget i elva. For å vurdere bestandens styrke, må det ”overførte” sjølaksefisket trekkes i fra elvefisket, og på denne bakgrunn synes bestandsstørrelsen ikke å ha øket vesentlig fra 2007. Det synes likevel å være en positiv utvikling, og det har blant annet vært et svakt økende innslag av smålaks sammenlignet med 2007. Det må for øvrig tas hensyn til at fiskeforholdene har vært begrenset av liten vannføring gjennom store deler av juli og august; særlig gjelder dette vassdrag som Stordalselva, Norddalselva og Steinsdalselva på Fosen. Registreringer tyder på at det fremdeles står smålaks i sjøen utenfor elvene.
Ses fangstene i lys av de nyinnførte restriksjonene og de lokale tiltakene i elvene, er det åpenbart at disse har vært nødvendige for å sikre gytebestandsmålene.
Innslaget av oppdrettsfisk har ikke vært utpreget i fiskesesongen, men dette bildet kan endre seg når vannføringen øker ut over høsten. Det blir opplyst at det nå står mye oppdrettsfisk i sjøen i Hemne og Snillfjord, og her er det gitt tillatelse til oppfisking av oppdrettsfisk i flere elver.

NORD-TRØNDELAGI Nord-Trøndelag ble en god start på laksesesongen i alle vassdrag først og fremst grunnet utsatt sjølaksefiskestart og gode fiskeforhold med god vannføring og gode temperaturer. Lakseinnsiget kom tidligere enn på flere år, dette er blant annet bekreftet gjennom telling i laksetrapper. Laksen var av god kvalitet og særlig smålaksen var feitere enn fjorårets utgave av denne vektklassen. Namsen hadde et meget godt fiske av storlaks og mellomlaks i juni hvor fangstene var omtrent dobbel så høye som i tilsvarende periode i fjor. Fisket i storlakselvene dabbet av utover i sesongen etter hvert som kilenotfisket kom i gang og vannføringen skrumpet inn. Prognosen for Namsen i år er ca 25 tonn laks eller vel 10 tonn mer enn i fjor. Ca 500 laks eller vel 2 tonn laks er gjenutsatt i Namsen. Sideelva Sandøla hadde furunkuloseutbrudd i begynnelsen av august, hvor ca 600 død laks eller ca 3000 kg ble plukket opp fra elva. Det var også et furunkuloseutbrudd i Årgårdsvassdraget hvor ca 100 smålaks er funnet døde. Hittil i år er det kun rapportert om en lakserømming (smolt) og innslaget av rømt oppdrettlaks har så langt vært lite. Forsøk med sorteringsfiske etter rømt oppdrettsfisk er iverksatt i Namsen med kilenot og i Salvassdraget med ruse. Erfaringene så langt er gode.

Stjørdalselva og Verdalselva har hatt en god sesong. Prognosen for Stjørdalselva er ca 9 tonn eller 3 tonn mer enn i fjor. I Verdalselva er prognosen vel 4 tonn eller 3 tonn mer enn i fjor. En stor andel laks i begge vassdrag er gjenutsatt. Fiskesesongen i Verdalselva ble avsluttet 15. august. Det er observert godt med gytefisk i begge elver.
Fisket i smålakselvene var godt i første halvdel av sesongen. Etter den tid har det vært tørke og dårlige fiskeforhold.

NORDLANDTotalt er det laksebestander i omkring 100 vassdrag i Nordland. De fleste av disse vassdragene er små og har små bestander av laks. For å øke gytebestandene ble fisketiden i år innkortet slik at fiskesesongen i det store flertall av disse elvene ble fra 1. juli til 17. august. Det ble i tillegg innført en sesongkvote på 5 laks per person.
Samtidig med innstramminger i elvefisket ble fisketiden med kilenot redusert ved at starten på sesongen ble utsatt med to uker, slik at den ordinære sesongen ble fra 15. juli til 4. august. For å redusere beskatningen av villaks ytterligere, ble starten på fiskesesongen etter oppdrettslaks med krokgarn og kilenot utsatt fra 5. august til 20. august.

Kutt i fisketiden for sjøfisket har ført til en kraftig reduksjon i antall sjølaksefiskere. Færre fiskere og kortere fisketider har trolig gitt mer enn en halvering i beskatningen av villaks i sjøfisket nå i sommer. Dette har bidratt til en markert økt oppgang av laks i de få større vassdragene i fylket. I Beiarelva har laksefangsten økt fra vel 3 tonn i 2007 til ca 5 tonn i 2008. I Saltdalselva ser det ut til å ha vært en tilnærmet fordobling av fangsten av laks fra 0,8 tonn i 2007 til ca 1,6 tonn i 2008. Både Ranaelva og Røssåga har i år hatt et meget godt laksefiske som i hovedsak skyldes god tilbakevandring av laks pga av store utsettinger av smolt/settefisk fra Genbanken på Bjerka.

I de mange små vassdragene i fylket har den tørre sommeren gitt liten oppgang og et dårlig fiske. I tillegg har grunneierne i flere av disse vassdragene valgt å ikke åpne for fiske store deler av sesongen på grunn av den lave vannføringen. På grunn av den svært tørre sommeren har grunneiere og fiskere i de fleste av laksevassdragene i fylket med andre ord ikke tatt mer laks enn i et normalår, heller mindre.

Den tørre sommeren har ført til en oppkonsentrasjon av laks i munningsområdene utenfor mange vassdrag. Som et resultat av dette har det utviklet seg et omfattende stangfiske fra land og dorgefiske fra båt helt inn til grense elv/sjø. Opplysninger tyder på at det er tatt mye laks og sjøaure på dette fiske, både lovlig og ulovlig. Det har kommet meldinger om krøking av fisk, at grense elv/sjø ikke blir respektert og at 100-metersonen ikke blir overholdt i den tida elva er fredet. Problematikken omkring fiske i elvemunningene har økt behovet for å få fastsatt og merket grense elv/sjø i de vassdrag der dette ikke er gjort. Flere kommuner vil i løpet av vinteren 2007/2008 gjennomføre slike grensesaker.
Opplysninger fra store deler av fylket tyder på at det fortsatt står mye laks i elvemunningene som venter på økning i vannføringen. Dersom det blir regn i tida framover forventes en betydelig oppgang av laks i mange av laksevassdragene i fylket. For det store flertallet av vassdragene vil denne oppgangen komme etter fiskesesongens slutt.
Foreløpig har en ikke grunnlag for å si noe sikkert om lakseinnsiget inn til nordlandskysten har vært bedre i 2008 enn i 2007. Hovedårsaken til det gode laksefisket i de store vassdragene i fylket skyldes trolig det reduserte sjølaksefisket. I motsetning til i 2007 har en i år ikke fått meldinger om at det har vært spesielt lite smålaks eller at smålaksen har vært småfallen eller mager. En har heller ikke grunnlag for å si noe om eventuelle endringer i oppgang og andel av rømt oppdrettslaks eller lakselusinfeksjoner.

I løpet av høsten vil det bli gjennomført dykkerregistreringer av gytelaks i en god del vassdrag i Nordland. Disse registreringene, sammen med analyser av videoovervåkning fra noen utvalgte vassdrag, vil gi grunnlag for å beregne om vassdragene i fylket har nok gytelaks til å sikre en god fremtidig produksjon. En vil da få svaret på om årets reguleringer av laksefisket har vært tilstrekkelige til å sikre gode gytebestander.

TROMSDet meldes om meget godt laksefiske i vassdragene i begynnelsen av sesongen, og mye stor laks spesielt i Reisaelva og Målselva. Seinere har fisket avtatt betydelig, spesielt i mindre vassdrag i Sør og Midt-Troms. Nedgangen faller sammen med svært lav vannføring, og i flere mindre vassdrag i dette området rapporteres det at fiskeoppvandringen fra ca. midtveis i sesongen stoppet opp på grunn av for lav vannføring.

Fisketelleren i fisketrappa i Målselvfossen i Målselvvassdraget viste per 25. august at det er gått opp ca. 4500 fisk. Dette er omtrent det dobbelte av registrert oppvandring sesongen 2007, og så langt det nest høyeste som er registrert etter at overvåkingen av oppvandring startet i 1991. Toppåret er 2001 med ca. 4650 fisk for hele sesongen.

Inntrykket av godt laksefiske i vassdragene knyttes primært til de gode fangstene av stor laks, spesielt i første del av sesongen. Situasjonen med hensyn til oppvandring og fangst av smålaks er mer uklar, men synes å ha karakter av et normalår.

I forbindelse med rømming av fisk fra et oppdrettsanlegg på Sør-Senja ble det registrert oppvandring av mye rømt fisk i flere vassdrag i Sør-Troms, og det ble fanget svært mye rømt oppdrettslaks i mange vassdrag i dette området i begynnelsen av sesongen. I enkelte vassdrag, bl.a. Laukhelle-Lakselva, har rømt oppdrettslaks utgjort det aller meste av fangsten, og fangsten av villaks synes å ha vært lav i disse vassdragene.
Laksen som rømte fra anlegget på Sør-Senja var smittet av ILA, og det er meldt om funn av død oppdrettslaks i flere vassdrag i området. Det er også dokumentert ILA hos død oppdrettsfisk funnet i vassdrag.

Det meldes ellers om et generelt godt sjølaksefiske, men som følge av utsatt sesongstart er det vanskelig å danne seg inntrykk av hvordan fisket har vært i forhold til tidligere år. Det hevdes at det har vært mye laks i sjøen. Lakseoppsynet melder om stort omfang av ulovlig fiske. Dette underbygger oppfatningen av mye laks i sjøen, men kan også henge sammen med de innførte restriksjonene for lovlig fiske.

FINNMARKInntrykket fra årets laksesesong i Finnmark er varierende. Generelt ser det ut til å ha vært gode fangster i de områdene hvor det normalt fanges laks av alle størrelsesklasser. Dette gjelder sjølaksefisket over hele fylket samt elvefisket i elver med storlaksbestander, mens de vassdragene som domineres av smålaks har hatt et svakere år.

Kjennetegnet på 2007-sesongen i Finnmark var stor oppgang av mellomlaks (laks fra 3 til 7 kg) og lav oppgang av smålaks (laks under 3 kg). Den sterke mellomlaks-årsklassen fra 2007 var forventet å komme igjen som en sterk storlaks-årsklasse i 2008, og allerede ved starten av sesongen både i sjø og elv kom det klare rapporter som viste at denne forventningen slo til. Fisket både i sjøen og i store vassdrag som Tana var meget godt de første ukene. Denne store fisken hadde også særdeles god kondisjon, noe som indikerer gode forhold i sjøen for stor laks.

Den lave oppgangen av smålaks i 2007 skapte en forventning om lav oppgang av mellomlaks i 2008. Foreløpige rapporter tyder dessverre på at dette har slått til og har vært linjen over hele fylket.
Det var knyttet spenning til årets oppgang av smålaks. Få fisk og lav gjennomsnittsstørrelse på smålaksen i 2007 tydet på at sjøforholdene var vanskelig for laksen de første månedene av sjøfasen høsten 2006 og vinteren 2007. Det ser ut til at smålaksoppgangen har bedret seg noe, men ikke mer enn at det kan virke som de problematiske forholdene i sjøen har vedvart. Den svake oppgangen av mellom- og smålaks gjorde at elvefisket ble dårligere utover i sesongen.
På tross av relativt svakt fiske på små- og mellomlaks, så ser det ut til at den gode storlaksfangsten gjør at årets fangst målt i kilo vil bli høy både i sjø- og elvefisket. For flere vassdrag antydes det muligheten for rekordfangster i nyere tid. Det er imidlertid urovekkende å se at svikten i smålaksoppgangen har vedvart.

Situasjonen for sjøaure virker stadig meget positiv over hele fylket også i de foreløpige rapportene fra årets sesong. For sjørøya har en lenge vært inne i en negativ trend, og det ble tatt spesielt hensyn til sjørøyebestandene i utarbeidelsen av de nye fiskeforskriftene for fylket. Det er vanskelig å vurdere hvilken effekt innskrenkningene her får. Sen vår ga sen oppgang av sjørøye, noe som gjorde at mye fisk kan ha sluppet unna beskatning ved å gå opp etter fiskeslutt 1. august.

I 2007 var det en stor oppgang av pukkellaks i elvene rundt Varangerfjorden. Dette året har en bare fått sporadiske meldinger om pukkellaks i elvene, heter det ter i rapporten fra DN.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS