sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-04-03
Vefsna og hele Tovdalselva inn i verneplanen!
Regjeringen la i dag fram forslag om å verne Vefsna og resten av Tovdalselva. Som støttespillere for villaksen og for vernet av de to unike vassdragene, gir Fiskeguiden ros til SV og regjeringen for sitt modige vedtak. Hvis man dertil vinner kampen mot lakseparasitten, kan Vefsna atter bli en av verdens aller beste lakseelver.
Dette er Forsjordio, en av de berømte fiskeplassene i Vefsna. I 2004, før gyoen infiserte elva, var årsfangsten 20 tonn laks, men den er fortsatt en av landets beste sjøørretelver. ( Mer om elva på Fiskeguidens spesialside).
Regjeringen la i dag fram forslag om avsluttende supplering av Verneplanen for vassdrag. Regjeringen tilrår at Stortinget tar inn Vefsna i Helgeland og de nedre deler av Tovdalsvassdraget i Agder i verneplanen.
Med dette forslaget fullføres vernet av to store vassdrag med meget betydelige naturkvaliteter. Med et slikt grep styrker vi vassdragsvernet i Norge, og sikrer at et representativt utvalg av den unike norske vassdragsnaturen bevares for fremtidige generasjoner, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.
Vefsna er det siste store vassdraget i Norge som ikke allerede er vernet eller utbygd. Vern av Vefsna betyr at et meget stort mangfold av vassdragsnatur fra fjord til fjell blir inkludert i verneplanen.
Departementet anbefaler at det legges opp til et helhetlig planprosjekt i tilknytning til vern av Vefsna. Denne planleggingen skal skje i tett dialog med de berørte kommunene i Helgelandsregionen. En slik planlegging kan legge til rette for mindre, skånsomme kraftutbygginger i sidevassdrag der dette ikke er i strid med verneverdiene. Denne planleggingen vil gi faste rammevilkår for de ulike brukerinteressene.
Regjeringen foreslår å sette av til sammen 150 millioner kroner til næringsfond for de fire berørte kommunene. Pengene settes av i fire separate fond og fordeles med 40 prosent til Hattfjelldal, 40 prosent til Grane, 15 prosent til Vefsn og 5 prosent til Hemnes.
- Fondene skal bidra til å legge til rette for ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser i de fire kommunene, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.
Fondene får retningslinjer som sikrer at de er i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
Vern av de nedre deler av Tovdalsvassdraget fullfører prosessen fra tidligere verneplaner der de øvre deler ble vernet. Dermed blir et betydelig sørlandsvassdrag, med store naturkvaliteter og få tekniske inngrep, omfattet av verneplanen.

-Ikke grunnlag for å verne Langvella


Departementet finner ikke grunnlag for vern av Langvella i Sør-Trøndelag. Naturkvalitetene i dette vassdraget kan ivaretas gjennom kommunale arealforvaltning.
Departementet tilrår ikke vern av Øystese nå. Naturkvalitetene i dette vassdraget kan best vurderes gjennom konsesjonsbehandling av aktuelle utbyggingsprosjekter.
-Når vi nå har gjennomført denne avsluttende suppleringen av verneplanen slik Stortinget har forutsatt, må det heretter vises varsomhet med å redusere potensialet for fornybar energi gjennom ytterligere vern. Til grunn for en slik varsom holdning ligger dagens klimautfordringer og behovet for fornybar energi, sier Terje Riis-Johansen.
Les mer i St.prp. nr. 53 (2008-2009). Du finner den på www.odin.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS