sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-05-07
Sjølaksefisket i Drammmensfjorden utvides!
Sjølaksefisket i Drammmensfjorden utvides!
Drammenselva nedenfor Hellefossen er en attraktiv fiskeplass. Foto: Eivind Fossheim
I Drammensfjorden utvides i år fisketiden for sjølaksefisket med 14 dager, fra 15. juni til 4. august. Ellers blir reguleringene i sjølaksefisket,som ble innført i fjor, videreført med mindre lokale endringer, melder Direktoratet for naturforvaltning (DN). Forøvrig blir Drammenselva nå renere etter at Statens forurensningstilsyn har pålagt Hellefoss AS å redusere utslipp av organisk stoff fra sin papirproduksjon med 70 prosent fram til 2013.
Statens forurensningstilsyn har endret utslippstillatelsen til Hellefoss AS med hjemmel i forurensningsloven. Bedriften har utslipp av blant annet av organisk stoff til Drammenselva ved produksjon av papir. Selv om bedriften har holdt seg innenfor grensene i tidligere utslippstillatelse, har elva nedstrøms fabrikken vært vesentlig negativt påvirket av forurensende utslipp i form av fiber.

Flere bekymringsmeldinger


Det er knyttet stor interesse til rekreasjon og fritidsfiske etter laks i områdene nedenfor Hellefoss, og etter flere bekymringsmeldinger fra fiskeinteressene, gjennomførte NINA på oppdrag fra Fylkesmannen, kartlegging av bunndyr nedstrøms Hellefoss i 2006 og 2007.

Forurensning


Konklusjonen på undersøkelsen var at bunndyrfaunaen på vestsiden av elva bærer tydelig preg av forurensning. Bunndyra domineres av forurensningsindikatorer som fjærmygg, fåbørstemark og Asellus. Det er også et grått belegg på steinene som antas å være papirmasse med påvekst av sopp og alger. På østsiden av elva er forholdene med hensyn på bunndyr langt bedre.
I høringsuttalelsen til ny utslippstillatelse la derfor Fylkesmannen vekt på at det måtte stilles forsvarlige grensekrav til utslippene fra fabrikken, slik at elvefauna og fiske ikke påvirkes i vesentlig grad.
Den nye utslippstillatelsen fra SFT har nå fastsatt skjerpede utslippsgrenser til vann og luft. Det er også fastsatt bindende grenser for støy.
De fastsatte grensene for utslipp til vann innebærer reduksjon av organisk stoff ( bl.a fiber) med inntil 70 %.
SFT har ikke gitt bedriften så romslige utslippsgrenser som det var søkt om. Det er lagt opp til en trinnvis utslippsreduksjon fram mot 1. januar 2013, melder Bygdeposten.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS