sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-10-08
Regjeringen vil berge villaksen!
Regjeringen vil berge villaksen!
Fra glanstiden i Vosso i 1960-årene. Dette er en tredjegangsgyter av den gode gamle Vosso-stammen. Foto: Eivind Fossheim.
Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på den atlantiske villaksen, som i dag er truet av miljøpåvirkninger. Utviklingen i oppdrettsnæringen må ta hensyn til villaksen. Norge skal bygge sin miljøpolitikk på prinsippet om bærekraftig utvikling og en forsvarlig forvaltning av naturressursene, på prinsippene om føre-var, samlet belastning, at forurenser skal betale og om bruk av best tilgjengelig teknologi. Det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Strategien for bærekraftig havbruk skal legges til grunn. Arbeidet med å redusere lakselus og rømming vil bli høyt prioritert, heter det i Regjeringserklæringen. Kanskje det likevel er et håp for den tidligere så verdensberømte Vosso-laksen ( bildet). Foto: Eivind Fossheim.
Norske Lakseelver gir Regjeringen ros for å løfte fram villaksen som en viktig symbolart for norsk natur. - Villaksen er Norges naturlige arvesølv, og er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter vassdrag, kyst og havområder på en bærekraftig måte, uttaler Torfinn Evensen, daglig leder i Norske Lakseelver.
- Situasjonen for mange laksebestander er svært kritisk, og det er behov for strakstiltak for å bevare villaksen.
Føre var-prinsippet og at forurenser skal betale er pilarer i miljøpolitikken som regjeringen viderefører, og dette må få konsekvenser for den videre utviklingen av oppdrettsindustrien. Videre blir det fremhevet at best tilgjengelig teknologi skal brukes. - Dette er viktige signaler om at oppdrettsindustrien må betale for de skadene de påfører villaks og sjøørret, samtidig som ”teknologikravet” åpner for en ny generasjon oppdrettsanlegg som tar hensyn til villaksen, sier en optimistisk Torfinn Evensen.
Norske Lakseelver oppfordrer den nye fiskeriministeren til å gjennomføre følgende tiltak for å følge opp regjeringserklæringen:
*Innføre krav om helhetlig og systematisk brakklegging (felles utsett av smolt og slakting) av fjorder og kystavsnitt for å sikre kontroll med lakselus og andre parasitter/sykdommer.
*Innføre krav om steril laks i oppdrettsnæringen.
*Innføre forbud mot bruk av store merder som vanskeliggjør lusetelling og lusebekjempelse (lukkede badebehandlinger).
*Utvikle lukkede oppdrettsanlegg for framtidas bærekraftige oppdrettsindustri.
*Innføre prinsippet om at forurenser skal betale også i oppdrettsindustrien (miljøavgift).
*Øke dagens størrelse på de nasjonale laksefjordene for å sikre utvandringskorridorer, samt at laksen gis større prioritet i disse områdene.

Norske Lakseelver

Norske Lakseelver er en landsdekkende organisasjon for elveeierlag i lakseførende vassdrag. Organisasjonen representerer om lag 7 000 fiskerettshavere gjennom medlemskap i elveeierlag i 70 laksevassdrag. 70 % av elvefanget laks fanges i disse vassdragene. Medlemslagene strekker seg fra Lakselv og Tana i Finnmark til Mandalselva og Otra i sør. Norske Lakseelvers arbeid er forankret i tre pilarer: bevaring av villaksen, lokal forvaltning og utvikling av fisketurisme. Den atlantiske villaksen har en egenverdi som art og stor rekreasjonsverdi for over 100.000 sportsfiskere, og bidrar til om lag 1,4 milliarder kroner i årlig omsetning og ca 2900 årsverk.
Tilbakegangen i laksebestander i Norge og resten av Nord-Atlanteren er svært dramatisk. Verdens bestander av vill atlantisk laks er redusert med mer enn 80 % de siste 30 årene.

Fiskeoppdrett

Oppdrettsindustrien har vokst svært fort, og i 2009 var det ca. 1 voksen villaks langs kysten pr. 1000 oppdrettslaks. Dette størrelsesforholdet viser at villaksen trenger ekstra vern for å overleve. Langs kysten vår ligger det i dag 1200 oppdrettsanlegg med 300-350 millioner oppdrettsfisk stående i sjøen hele året. Oppdrettsnæringen er den næringen som rammer flest laksebestander, og kommer på toppen av naturlige svingninger og gamle inngrep.

Lakselus

Når lakseungene (10-15 cm lang) skal ut i havet om våren blir den angrepet av lakselus. 5-10 lakselus er nok til å gi lakseungen (smolten) dødelige sår og skader. Sjøørreten er enda mer utsatt siden den lever hele livet i kyst- og fjordstrøk med lakselus. I Hardangerfjorden har problemet med lus ført til kritisk små bestander av laks og sjøørret, og med stopp i elvefiske som konsekvens.

Rømming av oppdrettslaks

Årlig rømmer ca. 500.000 laks. Dette er mer enn all villaks som vandrer tilbake fra Atlanterhavet til våre 400 lakseelver i Norge. En rømming alene utgjorde 450.000 laks i 2006. Oppdrettslaksen er avlet fram for rask vekst ved kunstig fôring og et liv i merd, og er ikke lenger tilpasset livet i naturen. I dag er andelen rømt oppdrettslaks alt for høy i svært mange elver. Når oppdrettslaks blandes inn i bestander med villaks mister den sin naturlige tilpasning til elvas vannføring, stryk og fosser (som det har tatt tusener av år å utvikle). Videre har oppdrettslaksen en mer aggressiv oppførsel som fortrenger unger av villaks.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS