sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2009-12-09
Forslag om 10 dager kortere fisketid i Numedalslågen
Forslag om 10 dager kortere fisketid i Numedalslågen
Holmfoss.
Fiskeforvalter Arne Christian Geving foreslår å redusere fisketiden i Numedalslågen med 11 dager nedenfor og 10 dager ovenfor Holmfoss for å oppnå en mer rettferdig fangstfordeling i vassdraget. Spørsmålet han ber høringsinstansene ta stilling til, er om innkortingen nedstrøms Holmfoss skal være i begynnelsen av sesongen for å tilpasse fisketiden i Numedalslågen mer til den nasjonale rammen, men mener selv at innkorting i bakkant av sesongen gir et bedre fisketilbud (i tid) og en kortere gjenværende fisketid på de fiskene som spares. Foto fra Holmfoss: Eivind Fossheim.
Fylkesmannen foreslår videre å innkorte fisket med de kulturhistoriske fiskemetodene med 3 dager på slutten av sesongen, og at kvotene (enkelte kulturhistoriske redskaper har fått) reduseres med 10 %. Dette er i samsvar med rettighetshavernes forslag og burde tilsvare en total beskatningsreduksjon på ca. 10 % i forhold til dagens situasjon. Fylkesmannen mener dette, sett sammen med forhåndssatte reguleringstiltak ved en midtsesongsevaluering, vil være et riktig og tilstrekelig forvaltningsmessig grep i forhold til beskatningen i vassdraget for å nå gytebestandsmålet satt for Numedalslågen. I tillegg til tradisjonelt flue- og slukfiske, er det lov å benytte tubeflue, reke og mark.
Numdedalslågen fra utløpet i sjøen til og med Holmfoss ( Larvik) 15.05 – 20. 08
Numdedalslågen oppstrøms Holmfoss (Larvik og Lardal) 10.06 31.08
Hagnesvassdraget ( Larvik,Sandefjord og Andebu) 15.07 – 10.10

I følgende vassdrag er det tillatt å fiske sjøørret i angitte tidsrom. Laks som fanges må straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks:
Bergselva (Larvik) 01.06 – 15.09
Aulivassdraget / Dalselva, Storelva og Merkedamselva ( Tønsberg, Re, Andebu, Stokke og Holmestrand) 01.06 – 30.09
Sandevassdraget (Sande) 01.06 – 30.09
Selvikvassdraget (Sande) 01.06 – 30.09

Fiske etter innlandsfisk følger fisketidene for laks og sjøørret. I følgende vassdrag åpnes det i tillegg for fiske etter innlandsfisk i angitte tidsrom. Laks og ørret som fanges i denne perioden må straks settes ut igjen, død eller levende;
Aulivassdraget med Dalselva, Storelva og Merkedamselva 01.04 – 31.05
Sandevassdraget (Sande) 01.04 – 31,05

I de vassdrag som fører anadrome laksefisk (laks, sjøørret), men som ikke er nevnt i denne forskriften, er det tillatt å fiske fra og med 1. juni til og med 17. august. I disse vassdragene må laks som fanges straks settes ut igjen, unntatt oppdrettslaks.

Forbud mot bruk av redskap ( søkke, dupp og lignende)som kan fylles med vann
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS