sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-01-26
Rotenonbehandling av Vefsna kan bli utsatt minst ett år
Rotenonbehandling av Vefsna kan bli utsatt minst ett år
Laksforsen med stengt fisketrapp. Foto: Eivind Fossheim.
-Først ved påsketider vil vi kunne si om det er mulig å gjennomføre den første behandlingsrunden mot gyroen i Vefsna-regionen som er planlagt i slutten av august i år, eller om aksjonen må utsettes minst ett år. Utsettes aksjonen, blir det små endringer i fisketidene for 2010, sier fylkesfiskeforvalter Lars Sæter. Foto av Laksforsen med stengt fisketrapp: Eivind Fossheim.
I følge retningslinjene fra Direktoratet for naturforvaltning skal det ikke åpnes for ordinært sportsfiske i behandlingsårene og i reetableringsperioden etter rotenonbehandlinger. Derfor har Fylkesmannen i Nordland foreslått å stenge den lakseførende delen av Vefsnvassdraget i perioden 2010-2014.
- I løpet av denne perioden håper vi å få gjennomført planlagt rotenonbehandling samt begynt med reetableringen av aktuelle laksestammer med materiale fra Genbanken på Bjerka, sier fiskeforvalter Lars Sæter til Fiskeguiden. Om det ikke blir et totalt fiskeforbud, er det i denne perioden behov for f fleksible fiskebestemmelser, alt fra forbud mot fiske til et retta fiske med utsettingspåbud på ulike kategorier fisk, sier han.

Mest mulig sjøørret renses og settes ut i gyrofritt område ovenfor stengte fisketrapper

Arbeidsgruppa for bevaring og reetablering av fiskebestander i Vefsna-regionen, der også rettighetshaverne deltar, diskuterte fiskebestemmelsene i et møte 14.september i fjor.
Det var enighet om at stamfiske samt fangst/oppflytting av sjøørret forbi stengte fisketrapper skal ha førsteprioritet i behandlingsårene, men at det også bør kunne gis dispensasjon for et begrensa sportsfiske etter dispensasjonssøknad fra rettighetshaverne/grunneierlagene.
Det var også enighet om at merket sjøørret blir saltbehandlet, gentestet og sluppet forbi stengte fisketrapper , samtidig som sportsfiskere får påbud om gjenutsetting av denne verdifulle fisken.
For å redusere faren for bifangster av sjøørret som slippes forbi fisketrappene, var det i tillegg ønske om å forby garnfiske i aktuelle innsjøer ovenfor trappene som Fustvatn, Mjåvatn, Ømmervatn, Luktvatn og Drevvatn.

Gyro funnet på røye i Fustavatn

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter opplyser til Fiskeguiden at det er et funnet gyro på røye i Fustvatn. Om dette er en variant som er dødelig for laks, vet vi ikke før Veterinærinstituttet i Oslo har foretatt nærmere undersøkelser.
-Først ved påsketider vil vi kunne si om det er mulig å gjennomføre den første behandlingsrunden mot gyroen i Vefsna-regionen som er planlagt i slutten av august i år, eller om aksjonen må utsettes minst ett år, sier Sæter.

Små endringer i fisketiden 2010 dersom rotenonbehandlingen utsettes

-Dersom det ikke blir behandling i år, ser vi for oss at det blir små endringer i fiskebestemmelsene for Vefsn-vassdragene i 2010. Utsettingspåbud på merka sjøørret samt restriksjoner på garnfiske vil uansett være ønskelig, sier fylkesfiskeforvalteren, og henviser tgil mer informasjon om gyrosituasjonen i Vefsna-regionen på Fylkesmannens hjememside http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=32413 og DNs hjemmeside (http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039471&language=0) som også har linker til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

En av Norges beste sjøørret-elver

Som en av Norges beste sjøørretelver , vil rotenonbehandlingen føre til at tusenvis av sjøørret stryker med . Hvor mye avhenger av hvor mye man klarer å fiske opp før behandlingen. Målet er at så mye som mulig av sjøørreten før rotenonbehandlingen fanges, merkes, saltbehandles og slippes forbi stengte fisketrapper og opp i den gyrofrie strekningen av elva der den får anledning til å gyte. Dykkeregistreringer av gytefisk høsten 2009 tyder på at mengden sjøørret i Vefsna kan være mindre enn antatt ut fra tidligere fangstkvantum, sier .<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS