sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2010-02-02
Oppkjøp av kilenøter ga kjempegevinst for trønderelvene
Elveeierne, sjølaksefiskerne og lokalsamfunn sitter igjen med en gevinst på 130 millioner kroner etter oppkjøpet av sjølaksefisket i Trondheimsfjorden i årene 2005-2009, viser resultatet av et forskningsprosjekt om Laks og verdiskaping rundt Trondheimsfjorden som fremlegges på det store laksekonferansen i Stjørdal i morgen 3 februar. Foto fra sjølaksefiske: Rune Krogdahl.
- Den samlete omsetningen av laksefisket i Trondheimsfjordregionen er på ca 341 millioner kroner per år og med en verdiskaping eller gevinst på 121 millioner kroner per år når vi tar med tilhørende ringvirkninger. Selve oppleieordningen der elveeierne har betalt en stor andel sjølaksefiskerne for å holde nøtene på land har gitt mellom 15 og 49 tonn ekstra med villlaks i elvene per år. Mer laks betyr bedre fiske i elvedalene og også økt omsetning for nærbutikken, campingplassen og elveeieren.

Muligheter for en betydelig økning i fisketurisme

I løpet av oppleieperioden har omsetningen som skyldes laksefisket økt med ca 41 millioner kroner per år, og med en tilhøredne netto på ca 26 millioner kroner per år. Tallene viser at sportsfiske etter laks er en betydelig næring i regionen, og at det ligger et stort uutnyttet potensiale for fisketurisme både i Trøndelag og ellers i landet. Dette er et potensiale som kan utløses ved å få bort trusselfaktorene for villaksen og få tilbake sterke laksestammer i elvene våre igjen, sier to av forskerne bak rapporten, Sjur Baardsen og Stian Stensland fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Oppleien av sjølaksefisket av stor betydning for laksebestandene

Oppleien av sjølaksefisket styrker også laksestammene utover den femårige avtaleperioden. - Ettersom ikke all laksemengden som tidligere ble fanget i kilenøter blir tatt av elvefiskerne, medfører det også flere gytelaks som gir flere lakseunger, som igjen fører til flere voksne laks på gytevandring tilbake i elva. Oppleieavtalen har gitt et betydelig tilskudd til å nå gytebestandsmålet for elvene i Trondheimsfjorden, sier fiskebiolog Peder Fiske ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

30.000 laksefiskere bruker i snitt 10 fiskedager pr. år

- Forskningen viser at laksefisket i elvene rundt Trondheimsfjorden omfatter en betydelig del av laksefisket i Norge. Hver og en av de omlag 30.000 laksefiskere i området bruker i gjennomsnitt 10 fiskedager per år i disse elvene. Dette gjør det til Norges desidert mest brukte region for laksefiske, sier Øystein Aas ved NINA og en av forskerne bak rapporten.

Også en stor markedsføringseffekt

Viktig for lokal forvaltning. – Oppleieavtalen har ført til en styrket privat lakseforvaltning, økt samarbeid mellom elvene rundt fjorden og større bevissthet hos elveeierne om hvor viktig lakseressursen er, sier Jon Kjelden leder i Elvene rundt Trondheimsfjorden.
- Samtidig har vi nå et studie som dokumenterer den store verdiskapingen som kommer fra laksefisket i elvedalene. Oppleia har også gitt en stor markedsføringseffekt i inn- og utland. Faktisk foregår nå nesten en tredel av alt laksefiske i Norge i Trøndelagselvene. I alt dette positive er det samtidig urovekkende at på grunn av liten tilbakevandring av voksen laks fra havet og trusselfaktorer som lakselus og rømt oppdrettslaks, så har ikke oppleia blitt det store sportsfiskeprosjektet som vi hadde håpet på. Istedet har vi måttet skjære ned på uttaket av laks i elvene, og oppleia har blitt et bevaringsprosjekt som heldigvis har hjulpet pressede laksestammer, avslutter Kjelden.

70 kroner kiloen!

Hvert år tas flere titusen laks i kilnøter på vei inn Trondheimsfjorden, laks vi vil skal gå opp i elvene i stedet.
Organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden" betaler kilnotfiskerne kr 70,- per kilo som kompensasjon for ikke å benytte kilnotrettighetene sine. Organisasjonen har nå gjennomført 4 år av femårsperioden med kilenotoppleie i Trondheimsfjorden.
2004(ingen oppleie) Fangst kilenot 85 tonn, fangst i elvene 56 tonn
2005 Fangst i kilenot 39 tonn, i elvene 81 tonn.
2006 Fangst i kilenot 46 tonn, i elvene 83 tonn
2007 Fangst i kilenot 37 tonn, i elvene 55 tonn
2008 Fangst i kilenot 29 tonn, i elvene 80 tonn.
I år er det foretatt gytegroptelling fra helikopter i både Orkla og Gaula, Verdal og Stjørdal brukte dykkere. For Orkla var det første gang det ble registrert groper i nyere tid. For de andre elvene var antallet groper høyere enn siste år. I Gaula var det en dobling fra i fjor. Registreringer i Verdalen viser fortsatt urovekkende lite gytegroper, selv om det er en bedring fra i fjor. Gytebestandsmålene regnes oppnådd i Gaula, Orkla og Stjørdalselva, mens det ikke er oppnådd i Verdal og Skauga.
Dette er svært oppløftende tall for en villaksstamme som er under stadig økende press, og viser at det er fra elvene laksestammen virkelig kan forvaltes. Utover å leie opp kilenøter har vi innført tiltak som sterkt reduserte døgnkvoter, redskapsbegrensninger og andre tiltak som for eksempel "lett fiske" ved behov.Begge fotos: Rune Krogdahl
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS