sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-01-10
Laks-og sjøørretfiske i Hordaland 2001
Det er ingen store overraskelser i forslaget fra Fylkesmannen i Hordaland til fisketider i fylkets laks- og sjøørretvassdrag i år.
Med heimel i Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m. § 33, jfr. kgl. res. av 27.11.92 om opning av fisket etter anadrome laksefisk og delegeringsforskrift fra Miljøverndepartementet av 24. februar 1993 har fylkesmannen i Hordaland 01.03.2001 fastsett følgjande forskrift om opningstider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:

§ 1.
Det er tillete å fiske anadrome laksefisk i følgjande vassdrag innafor dei oppgjevne datoane ( de første tall gjelder laksen, de andre sjøørret):

Eidfjordvassdraget unnateke Veig* Laksen fredet, sjøørreten 01.07 - 15.09
Veig, laksen fredet, sjøørret 15.07 – 30.09
Erdalselva 15.07 - 15.09 - 15.07 - 15.09
Sima, laks fredet, sjøørret 15.07 – 15.09
Etnevassdraget* 15.06 - 10.09 15.06 - 10.09
Fjæraelva* 01.08 - 30.09 01.08 - 30.09
Mosneselva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Kjærelva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Hopselva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Granvinsvassdraget, laksen fredet,15.06 - 30.09
Flatabøelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Steinsdalselva laks fredet, sjøørret 01.07 – 15.09
Fosselva, laks fredet, sjøørret:15.07 – 15.09
Bondhuselva 15.06 - 15.09 15.06 - 15.09
Blåelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Guddalselv 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Omvikelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Rosendalselvane 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Uskedalselva 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Æneselva 15.07 - 15.09, sjøørret forbudt
Åkraelv 15.08 - 15.09 15.08 - 15.09
Storelva på Natås15.06 - 30.09 15.06 – 30.09


EinStjrne I hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Bjoreio, dei øverste 30 meter nedanfor Torefoss i Etneelva og øverste 60 meter nedanfor fossen i Fjæraelva vert det ikkje opna for fiske i det heile.

Tostjrne Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar utarbeidd av fiskerettshavarane.
Andvikvassdraget,15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09
Frøysetelva, Forbode**, 15.06 - 15.09
Haugsdalselva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09
Hopevassdraget, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09
Matreelva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09
Nordkvingovassdraget,15.07 - 30.09,15.07 - 30.09
Modalselva, 15.07 - 30.09, 15.07 - 30.09
Opo, Forbode**, 01.07 – 31.08
Lønningdalselva,01.08 - 30.09, 01.08 - 30.09
Osvassdraget, 15.06 - 24.09, 15.06 - 24.09
Loneelva, 01.07 - 30.09, 01.07 - 30.09
Tysseelva, 15.07 - 30.09**,01.07 - 30.09
Ådlandsvassdraget, laks og sjøørret fredet.
Kinso opp til Vågårdskleiv,Forbode**,01.08 - 15.09
Daleelva, 01.07 - 30.09, 01.07 - 30.09
Ekso, Forbode **, 15.07 - 30.09


Vosso, offentlege rettar ovanfor Vangsvatnet: Forbode To Stjrne, 01.07 - 15.09

Teigdalselva, laks fredet, sjøørret:01.07 - 15.09 Bolstadelva, Forbode To Stjrne, 01.07 - 15.09

To Stjrne Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar utarbeidd av fiskerettshavarane.

§ 2.

I følgjande vassdrag eller vassdragsdeler der det går anadrom fisk er det ikkje tillete å fiske:
- Romarheimselva i Lindås
- Ekso frå omlag 300 meter ovanfor Myster kraftverk og opp til Raudfossen
- Hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Eidfjordvassdraget
- Dei øverste 60 meter nedanfor fossen i Fjæraelva i Etne
- Dei øverste 30 meter nedanfor Torefoss i Etneelva
- Kinso ovanfor Vågårdskleiv
- Jondalselva i Jondal
- Mundheimelva i Kvam
- Tørvikelva i Kvam
- Øysteseelva i Kvam
- Austrepollelva i Kvinnherad
- Øyreselva i Kvinnherad
- Ådlandsvassdraget i Stord
- Vossavassdraget utanom Teigdalselva, Bolstadelva og offentlege rettar ovanfor VangsvatnetEinStjrne


I tillegg alle andre bekker og elver som fører laks og/eller sjøaure på strekningen Øystese - Gjermundshamn på nordsida av Hardangerfjorden og frå og med Jondal til og med Ænes på sørsida, -unnateke dei som er nemd serskilt i § 1.

EinStjrne Det er utarbeidd eigne reglar for fiske etter innlandsfisk i Evangervatnet og Vangsvatnet.

§ 3
Ved følgjande elveoser eller liknande vert det tillete å fiske etter laksefisk heile året:
- Hopsfossen i Nordåsvatnet i Bergen
- Utløpet frå kraftverket i Sima i Eidfjord
- Langfossen i Åkrafjorden i Etne
- Utløpet av Henangervassdraget i Sævareid i Fusa
- Utløpet av Skjelbreidvassdraget i Eikelandsosen i Fusa
- Utløpskanalen frå kraftverket i Austrepollen i Kvinnherad
- Utløpet frå kraftverket i Matre i Kvinnherad
- Furubergfossen i Maurangerfjorden i Kvinnherad
- Utløpet frå kraftverket i Matre i Masfjorden
- Utløpet frå kraftverket i Fotlandsvåg i Osterøy
- Utløpet fra BKK sitt kraftverk i Ulvik
- Utløpet frå Fossmark kraftverk i Vaksdal


§ 4.
I dei vassdrag som fører anadrome laksefisk, men som ikkje er nemnde i § 1, 2 eller 3, er fiske tillete frå og med 01.07 til og med 30.09.

§ 5
Fiske etter sjørøye er tillete i dei same periodane som etter sjøaure. Regnbogeaure er ikkje freda, men det er likevel ikkje tillete å fiske etter denne arten i lakse- eller sjøaureelver utanom dei fastsette fisketidene.

§6
Fiske utanom dei fastsette fisketider er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15.mai 1992 nr. 47, § 49.

§ 7
Forskriften vert sett i verk frå 1.mars 2001. Samstundes vert forskrift av 15.februar 2000 om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Hordaland oppheva.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS