sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2011-09-20
NIVA avslørte rapporten til kraftlagets fiskeribiolog!
NIVA knuser rapporten til fiskeribiologen som Breim Kraft AS hyret inn for å bygge ut Breimselva. Fiskeribiologen hevdet at storørreten i Breimsvatnet ikke gyter i Breimselva, stikk i strid med virkeligheten. Av de mange storørreter som er landet i Breimselva, finner vi her rekordørreten på 11 kilo som Olaj Bø tok på flue i Kvennhushølen i slutten av 50-årene. Fiskeguiden.no roser Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for ikke å ta for lett på sin behandling av søknader fra utbyggingskåte kraftprodusenter.

NIVA knuser konklusjonen kraftlagets fiskeribiolog

Breim Kraft AS hevder i sin søknad om konsesjon for kraftutbygging i Storelva, eller Breimselva som den også kalles, ikke vil medføre negative konsekvenser for storørret-bestanden i Breimsvatnet. -Den gyter utelukkende i utløpet mot Gloppeelva, hevder fiskebiologen i sin konklusjon som Breim Kraft AS har brukt.

Elveeier Peder Seime er også en ivrig sportsfisker. Foto: Eivind Fossheim

Som elveeier og ivrig sportsfisker, vet Nils Seime at dette er direkte feil. Derfor engasjerte han og naboen Nils Seime det uavhengige fagmiljøet NIVA for å klarlegge de faktiske forhold før NVE nå tar sin beslutning.
Og riktig nok - ved sin undersøkelse i august fant NIVA-biologene betydelige tettheter av ørret-unger på seks av syv stasjoner i Storelva. - Når det ikke ble registrert kjønnsmoden fisk av ørreten som ble samlet inn, kan det tyde på at yngelproduksjonen skjer fra vandrende storørret, heter det i den forsiktige formuleringen i NIVA-rapporten.

Storørreten i Breimsvatnet går både opp i Breimselva og nedstrøms for å gyte

Fiskeguiden.no mener at den fiskeribiologen som Breim Kraft AS har leid inn, burde vite at det i en innsjø eller et vatn kan være forskjellige storørret- stammer hvor noen genetisk går opp i tilløpselver for å gyte mens andre er preget til å gyte nedstrøms. Dette skjer i f.eks. Tyrifjorden og dette skjer også i Breimsvatnet.
I Storelva, som er den største av tilløpselvene til Breimsvatnet , er det nemlig fra gammelt av tatt mye storørret på opptil 11 kilo på strekningen helt opp mot Bergheimsvatnet.

Kjøpt og betalt?

Fiskeguiden betegner det som oppsiktsvekkende at Breim Kraft AS bygger sin konsesjonssøknad på en lettvinn rapport som strider mot vanlig lokalkunnskap og generelle fiskeribiologiske kunnskaper om storørret.
Etter Fiskeguidens mening er det en tendens at utbyggingskåte kraftprodusenter kjøper seg ekspertise som tar altfor lettvint på miljøsider ved prosjektene, uten at vi går så langt som til å hevde at ekspertisen blir kjøpt å betalt for å kjøre gjennom prosjektene så raskt og billig som mulig. Fiskeguiden no vil rose Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for sine strenge vurderinger av en rekke inngrep i naturmiljøer der man i utgangspunktet tenker kun kortsiktige penger uten å helheten i naturinngrepene og i kvalitetssikringen av livsmiljøet i bygdene.

Vern av storørret-stammene er en nasjonal oppgave

Direktoratet for naturforvaltning har prioritert vern av norske storørret-stammer . Når den spesielle røyespisende storørreten i Breimsvatnet dessuten nå har fri adgang helt til Bergheimsvatnet, bør man fremfor kraftutbygging, heller inn med kultiveringstiltak for å bygge opp igjen denne ørretstammen og skjerme hele det enestående vassdraget fra brefoten inne i Stardalen i Jølster til utløpet i sjøen på Sandane, mener Fiskeguiden.no

Breimselva kan bli et attraktivt reiselivsprodukt

. Når det ikke i de aller siste årene er tatt storørret i Storelva i Breim, skyldes det at fisketrappa i demningen i Flølofossen forfalt og ble revet bort av flom. Men etter at også damen er borte, kan nå storørreten atter gå hele elvestrekningen, og grunneier Peder Seime mener at han sammen med andre gode krefter bør ta initiativet til å bygge denne storørret-stammen slik den fungerte i 1950-årene.
Ola Bø forteller at det ble fanget mye stor ørret i Storelva da han vokste opp på 1950-tallet. Faren hans, , Lars Bø, var en ivrig fisker, og han og bestefaren , Olaj Bø, tok mye stor fisk fra kilo og oppover. De fisket for det meste med mark og flue, mens de aller største ble tatt med klepp. Rekorden var en ørret på 11 kilo som Olaj Bø tok på fluestang i en høl der Kvernhuselva renner ut i Storelva i slutten av 1950-årene.

Reiselivsbasert fisketurisme

Norsk Fiskesenter AS har i sin uttalelse til NHO REISELIV VEST-NORGE at Breimsvatnet har en verdifull bestand av storørret som lever av røya i vatnet. Innsjøen med innløpselva er derfor en viktig del av selskapets nåværende tilbud og for en fremtidig utvikling av reiselivsbasert fisketurisme i området.
Storørret-innsjøene i Norge er spesielt interessante for tilreisende trolling-fiskere som selv har med båt og utstyr og for fiskere som ønsker å leie båt på Sandane.
Vern av norske storørretbestander er prioritert i norsk fiskeforvaltning. Derfor har Fylkesmannnen i Sogn og Fjordane advart mot kraftutbygging i Jølstra og Breimselva.
Mest verdifull er Breimselva for sportsfiske med flue, sluk og mark fiske fra land. Med sine fantastiske naturomgivelser betraktes fisket her som en naturopplevelse som spesielt utenlandske sportsfiskere setter pris på og som vil bli ødelagt ved de planlagte inngrep. Blir kraftverket realisert, vil Norsk Fiskesenter AS sky dette området i sitt program og som den fiskeplassen som Fiskeguiden. no kan anbefale i sitt nettmagasin for norske sportsfiskere, heter det i uttalelsen fra Norsk Fiskesenter AS i Jølster.

Ber Miljøverndepartementet om å se på saken

Norsk Fiskesenter AS / www.fiskeguiden.no, har sendt en anmodning til Miljøverndepartementet om å se nærmere på den faglige delen av søknaden fra Breim Kraft AS er forsvarlig ivaretatt og om det er nødvendig å skjerpe kravet til forskere som undersøker de miljømessige konsekvenser av denne og fremtidige kraftreguleringer og utbygginger.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS