sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2012-09-03
To kraftselskaper slåss om å legge Jølstra i rør!
To kraftselskaper slåss om å legge Jølstra i rør!
Glade fiskere i Jølstra. Foto: Eivind Fossheim
Det er et dårlig tegn for bevaringen av naturmiljøet, for markedsføringen av reiselivsnæringen og for livskvaliteten for jølstringene at to kraftselskaper nå slåss om å bygge ut Jølstra, heter det i en høringsuttalelse fra Norsk Fiskesenter AS til NVE om planene om å legge mesteparten av Jølstra i rør.
Planene til Sunnfjord Energi AS om å legge elva i rør fra Jølstravatnet, anser vi for helt urealistisk og er vel allerede skrinlagt. Fylkesmannen har da også gått i mot disse planene. Når Fjellkraft AS nå parallelt lanserer en mildere utbygging fra Tungahølen, virker dette som et taktisk grep for å få til noe. Uansett virker begge planer svært så useriøse, der man på hver sin hest prøver å lokke med seg grunneierne til noe vi tror de ikke ser konsekvensene av.

Se konsekvensanalysene for nåværende regulering av Jølstra.

Vassføringen i elva er i dag regulert i Jølstravatnet. NVE bør studere de argumenter som lå til grunn for den nåværende regulering, som dreier seg både om konsekvensene for landskap, natur og for storørret-stammen som har Jølstra som et livsviktig gyte- og oppvekstområde. Det ble bygget en oppvandringskum og fastsatt spesielle regler for reguleringsmekanismen for storørretens vandringsvei tilbake til Jølstravatnet etter gytingen i Jølstra.

Storørretens beste gyteplasser reduseres.

I Tongahølen har Fjellkraft tenkt å bygge en 1 meter høy terskel i utløpet for å sikre stabile forhold i inntaksbassenget. Vi vil gjøre oppmerksom på at den aller beste gytestrekningen og oppvekstplassen for storørret nettopp er i Tungahølen og på strekningen opp mot Golfbanen. Ved å demme opp Tungahølen, vil mye av disse gyteplassene bli sterkt redusert. Dette bør fiskeribiologer utrede nærmere.

Naturlandskapet skades.

Det er allerede dumpet ulovlig mye stein i Jølstra nedenfor Tungahølen og med kraftverket ved Jølstraholmen Camping er storørretens gyteplasser allerede redusert på strekningen som tidligere fikk all vannføringen i elva. Vi frykter for at mer masse vil bli dumpet i elva fra den planlagte utbygging eller bli deponert på en måte som ødelegger landskapsverdiene. Med sin unike natur må nye inngrep i Jølster vurderes av landskapsarkitekter, både av NVE sine egne fagfolk som kan se dette i sammenheng med kraftutbyggingen. Mens jeg var ansatt i VI Menn i 1970-årene, intervjuet jeg en fagmann i NVE om landskapspleie. Hans største ønske var å gjenskape den naturlige strandlinja til Jølstravatnet. Selvsagt er dette fremdeles bare en drøm både for ham og andre som gjerne vil bevare det beste av vårt livsmiljø. Likevel mener jeg at dagens fagmiljø i NVE bør være mye mer restriktive på på alle nye inngrep i landskapet, slik Jølstra Fjellkraft AS og Sunnfjord Energi AS nå legger all sin prestisje på å få gjennomført med sine tøffe utbyggingsplaner.

Vern av storørret-stammen i Jølstravassdraget .

Jølstravassdraget har mange unike ørret-stammer. Noen av tilløpselvene til Jølstravatnet har sine egne stammer. Dessuten har Jølstravatnet en pelagisk planktonspisende stamme som vandrer i de frie vannmassene. For yrkesfiskere er denne sårbare stammen kjent for å dø i garna etter få timer. Mest redde er vi for storørret-stammen, som er helt avhengig av Jølstra som gyte- og oppvekstelv. Vi kan nevne at ørreten på 12 kilo som Sverre Amundsen tok på sluk innerst i Kjøsnesfjorden, nesten 3 mil fra utløpet av Jølstra, hadde vært tre ganger på gytevandring i Jølstra i sin levetid.

Et sportsfiskemiljø av internasjonal klasse

Norsk Fiskesenter AS har Jølstra som sitt mest attraktive område for guida fisketurer for norske og utenlandske sportsfiskere, der tyskere, nederlendere og italienere dominerer bildet. Også engelske fluefiskere er på vei tilbake. Prisen på fiskekort i Jølstravassdraget ligger på samme høyde som for de beste ørretelvene i landet. Her er store potensielle utviklingsmuligheter for fisketurisme ved en utvidet satsing i et bedre samarbeid mellom grunneiere og de som vil satse på fisketurisme.
Den siste gruppen av mine engelske fluefiskere fikk liten fangst, men de understreket at kombinasjonen av sportsfiske i den frittlevende elva, med sine urørte strandsoner og sitt unike landskap, i seg selv er en fiskeopplevelse av internasjonal klasse. For sportsfiskere er ikke bare fisket i seg selv en spesiell opplevelse. Rammen omkring fiskeopplevelsen er minst like viktig.

Nord-Europas rikeste ørretvassdrag

Den unike naturopplevelsen for nærmiljøet og turister som Jølstra representerer må ikke bli et offer for to energiselskaper som slåss om å bygge ut ett av Vestlandets unike ørretvassdrag. I følge fiskebiologen Harald Sægrov er Jølstravatnet og Jølstra Nord-Europas rikeste ørretvassdrag. Den spesielle storørret-stammen, som lever av ørret, er utpekt av Direktoratet for naturforvaltning som det er viktig å ta vare på og forvalte på en riktig måte.
NVE har et stort ansvar nå de skal vurdere de unike naturverdiene opp mot den utbygging av kraft som de to kraftselskapene slåss om. De benytter politiske argumenter om at verden trenger mer miljøvennlig og fornybar energi. Det er nå opp til fagfolkene i NVE å vurdere om ikke Jølstra, med sine naturverdier for så vel nærmiljøet som for reiselivet, har en større fremtidig verdi der den ligger urørt fremfor at noen få grunneiere skal tjene noen kroner. For lokalbefolkningen bør det ringe en bjelle når Fjellkraft AS med sitt hovedkontor i Narvik og Sunnfjord Energi AS med sitt sete i Førde slåss om å ta livet av Jølstra i den kjente natur- og kulturbygda. Her trensg grundige konsekvensanalyser.
Med hilsen Eivind Fossheim Norsk Fiskesenter AS

Ingen utbygging fra Jølstravatnet til Tungahølen

I ein epost frå Olav Osvoll i Sunnfjord Energi AS 4.september heiter det at Sunnfjiord Energi AS ikkje har planar om å legge Jølstra i rør frå Vassenden. Sunnfjord Energi har fått ei avklaring mot “Samla Plan” der det er er slått fast at det ikkje er mulig å søke på ei utbygging mellom Jølstravatnet og Tungahølen nettopp bla.pga storauren og fiskeinteressene. Når det gjeld reguleringa av Jølstravatnet på 1,25 m, så skal denne ikkje endrast. Her blir alt som før, skriv han i eposten.
For meg og andre som slåss for å bevare Jølstra som ein viktig del av dei unike landskapsverdiane, for bumiljøet, jølstringane og for reiselivsnæringa, er dette godt nytt. Reknar difor med at den innteikna tunnel-streken på plankarta vert fjerna, I planene for utbygginga frå Tungahølen ligg det ein demning som etter mi meining vil endre på økosystemet for den viktige gytestrekningen til storauren ovafor, men dette reknar eg med at fiskeekspertane vil sjå nærmare på.
Eg ser også elvestrekket nedanfor Tungahølen som ein viktig del av Jølstra som ikkje må tørrlegjast, men dette vil nok jølstringane sjøl sie si klåre meining om i møte med dei utbyggingskåte teknokratane på Eikås 10.september<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS