sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-06-24
Krisestemning fører til fiskekutt i mange lakseelver
Fra og med torsdag må all hunnfisk vassdragene på Nordmøre, i Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag gjenutsettes.
På grunn av svikt i innsiget av laks i Midt-Norge har Miljødirektoratet i dag vedtatt å innføre ekstraordinære begrensninger i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø i to regioner fra og med torsdag.
Regionene som er berørt av ekstraordinære tiltak i sjøen er Nordmøre og hele Sør-Trøndelag fylke. I disse områdene åpnes ikke fiske før 15. juli, og etter 15. juli innføres tre dagers fiskeuke (mandag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00). Tiltaket gjelder ikke Sunndalsfjorden i Sunndal kommune.
I vassdragene i regionene som er nevnt over og i tillegg i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, skal all hunnfisk settes ut fra og med 26. juni. Dersom det er tvil om fiskens kjønn, skal den settes ut. I de samme regionene stoppes fisket fra og med 16. august i elver som har fisketid til 31. august eller senere, og fra og med 1. august i elver med fisketid til 15. august.
Dersom midtsesongevalueringen for det enkelte vassdrag viser at gytebestandsmålet sannsynligvis vil bli oppnådd eller at avviket vil bli lite, kan lokalforvaltningen bestemme at fisket fortsetter frem til ordinær sluttdato.
I vassdrag eller fiskevald hvor bestemmelsene ikke følges opp tilfredsstillende vil Miljødirektoratet stenge fisket.
Tiltakene trer i kraft fra torsdag 26. juni 2014. Tiltakene gjelder ikke vassdrag med G.salaris.

Fizsketiden kuttes

Fra og med torsdag 26. juni vil det bli pålegg om gjenutsetting av all hunnfisk i vassdragene i Nordmøre, Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, samtidig som sesongen forkortes med 14 dager.
Sjølaksefiskets oppstart 1. juli er utsatt til 15. juli, samtidig som antall fiskedager begrenses.
– Det er tegn på kraftig svikt i innsiget av laks til Trondheimsfjorden og på Nordmøre. Dette er gjennomgående for de fleste elver, og gir grunn til bekymring for om det blir nok gytefisk i elvene. For å sikre en bærekraftig forvaltning av bestandene med mål om å produsere et overskudd som gir grunnlag for fremtidig fiske er det dermed nødvendig med innskrenkninger i disse områdene, sier Raoul Bierach, seksjonssjef i Miljødirektoratet til Fiskeguiden.no

Mindre fisk enn i fjor

På grunnlag av bekymringsmeldinger fra elvene og resultater fra Ytre Agdenes merke- og overvåkningsstasjon ga Miljødirektoratet 17. juni Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å evaluere innsiget av villaks i disse to regionene.
Rapporten fra NINA konkluderer med at i alle vurderte vassdrag har rapporterte fangster vært vesentlig lavere enn hvert av årene i perioden 2009-2012. I de fleste store lakseelvene har fangstene vært lavere eller på nivå med de svake fangstene i 2013. Til tross for at direktoratet innførte ekstraordinære reguleringstiltak i sjø og elv blant annet i Sør-Trøndelag i 2013, ble gytebestandsmålet for mange av bestandene ikke oppnådd, og selv tradisjonelt gode lakseelver som Orkla og Gaula hadde et minimalt høstbart overskudd.
I NINAs vurderinger av årets fangst av laks er det tatt hensyn til fiskeinnsats, oppgangs- og fiskeforhold.

Tidlig fiskestart

Ifølge nylig vedtatte prosedyrer skal fisket evalueres i uke 27 med muligheter for å iverksette forhåndsbestemte tiltak fra og med 15. juli. Situasjonen i Midt-Norge er imidlertid såpass urovekkende at Miljødirektoratet har vedtatt endringer allerede fra 26. juni.
– Det er alt for tidlig å konkludere noe om innsiget for 2014 totalt, men så langt ser det ikke lovende ut. Vi opplevde svikt i fjor, og får vi flere år på rad med lite gytefisk i elvene kan det gå kraftig utover bestandene og muligheten for fisket i elvene i mange år framover. I en slik situasjon er det spesielt viktig at vi responderer raskt, sier Bierach, seksjonssjef i Miljødirektoratet.
Det har foreløpig ikke kommet liknende bekymringsmeldinger fra andre steder i landet. Trondheimsfjorden utmerker seg med tidlig fiskestart, og det er dermed naturlig at slike rapporter først kommer herfra. Øvrige regioner vil evalueres i uke 27 slik prosedyrene angir.

Gaula og Orkla tidlig ute

I Gaula og Orkla har elveeierne allerede selv vedtatt pålegg om gjenutsetting av hunnfisk på bakgrunn av den svake sesongen hittil. Mens staten ved Miljødirektoratet fastsetter sentrale reguleringsbestemmelser foran hver sesong, har elveeierlagene selv ansvar for å forvalte fisket innenfor disse rammene.
– Elveeierne i Gaula og Orkla viser her at de driver god og aktiv forvaltning av elvene. Vår vurdering er imidlertid at det haster med tiltak og at det er nødvendig med restriksjoner i alle elver i regionen og i sjølaksefisket. Vi ser det derfor som nødvendig med endringer i de sentrale bestemmelsene.
Det gis samtidig åpning for å gå bort fra forkortet fisketid i elver hvor midtsesongevalueringene viser at gytebestandsmålet vil nås. Elver som har vært tidlig ute med å innføre egne tiltak kan ha større sjanse for å nå gytebestandsmålet og dermed ikke få forkortet sesongen.
Midtsesongevalueringen er en gjennomgang av fangsttallene som gjøres av elveeierlagene selv, og de vurderer i utgangspunktet selv hvilke forhåndsbestemte tiltak som skal innføres. På grunn av situasjonen er det i år krav om at evalueringene rapporteres til Miljødirektoratet.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS