sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2014-06-28
- Elveeierlaget kan bestemme om laksefiske fortsetter!
- Elveeierlaget kan bestemme om laksefiske fortsetter!
- Laksefiskeren er laksens beste venn. Lakseelva må ikke lukkes for folk flest. Da dør den, sa Morten Welde til Fiskeguiden.no etter kjempefangstene i Stjørdalselva i 2011.
Miljødirektoratet har bestemt at all hunnlaks settes tilbake i elva i resten av fiskesesongen i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det er elveeierlaget i Stjørdalsvassdraget ikke enig i. For Stjørdalsvassdraget, som har midtsesongevaluering og hvor evalueringen viser at gytebestandsmålet sannsynligvis vil bli oppnådd eller at avviket vil bli lite, kan lokalforvaltningen bestemme at fisket fortsetter frem til ordinær sluttdato, skriver Gunnar D. Fordal på vegne va elveeierne.

>Hvorfor må det iverksettes slike drastiske tiltak? Nå har elvene rundt Trondheimsfjorden på nytt havnet i medias søkelys, innsiget er også i år dårlig. Situasjonen kommer ikke som en overraskelse, men som følge av en utvidelse av oppdrettsindustrien og derav økende lusepress.
Norge har påtatt seg et spesielt ansvar for bevaring av den nord atlantiske laksen. I den forbindelse har myndighetene etablert Nasjonale laksefjorder og Nasjonale laksevassdrag. Trondheimsfjorden og elvene rundt Trondheimsfjorden har kommet inn under et spesielt vern som følge av dette.
Miljødirektoratet har også oppnevnt Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning som hvert år kommer med en rapport som beskriver status til alle laksebestander i Norge. Det er en bredt sammensatt forskergruppe som består av tolv forskere som alle er spesialister innenfor sitt fagområde. I den siste rapporten utgitt 19-06-2014 sier de i sin konklusjon at Smittepresset fra lakselus og rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot villaksen, dette er alle tolv forskere enige om. Det står også at lakselus gir betydelige bestandseffekter og reduserer både høstbart overskudd og rekrutering for sjøørreten. Dette underbygges av skrekkbilder av sjøørret angrepet av lakselus.
20-06-2014 gir FHL ut en liste som beskriver lusesituasjonen i havbruksanleggene. I første punktet skriver de at næringen har god oversikt over situasjonen, de skriver også at Havbruksnæringen har redusert lusenivået betydelig siden 2009, da næringen satte i gang sitt nasjonale luseprogram. Lusenivået var også i år vesentlig redusert i den perioden smolten vandrer ut. De har også tatt seg den frihet og legge frem en liste over truslene mot villaksen. Der står det at forskerne mener at mer en 98 % av laksen som ikke kommer tilbake, går tapt på grunn av andre årsaker enn lakselus.
I følge FHL er lakseforskerne enige om at den vesentligste utfordringen for den Nordatlantiske laksen i dag er dårlig næringstilgang i havet, noe som igjen tilskrives klimaendringer.
Dette er to vidt forskjellige beskrivelser av samme situasjon. At oppdrettsnæringen får fortsette uten at myndighetene stiller dem til ansvar er meget frustrerende for oss som jobber med forvaltning av laks. Når miljødepartementet beskriver situasjonen gjennom rapporter utgitt av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og entydig beskriver lakselus og rømt oppdrettslaks som den desidert største trusselfaktoren for laksen bagatelliseres dette av oppdrettsindustrien som setter søkelyset på andre faktorer.

Hva gjøres og bør gjøres for å bevare laks og sjøørret?

Med de svake laksebestandene vi nå har rundt om i landet forventer jeg også at fiske på blandede bestander blir avviklet og beskatningen blir lagt der bestanden tåler det. Det er ikke lenger grunnlag for å videreføre et kommersielt fiske etter laks i sjøen. Drivgarnsfiske etter laks er avviklet, krokgarn er forbudt i våre områder og på 70 tallet ble også garnfiske i elva avviklet. Til tross for dette viser laksen en dramatisk nedadgående trend. Skal vi fortsatt ha livskraftige laksestammer tror jeg dessverre at tiden er kommet for å avvikle sjølaksefisket på blandede bestander og høste der det fremdeles finnes høstingsbare laksestammer. Fiske på blandede bestander betyr at når det fiskes ute i Trondheimsfjorden med kilenøter fiskes det også på bestander som ikke tåler den form for beskatning. Verdalselva har for tiden en meget svak bestand og bør derfor skjermes for slikt fiske.
I Stjørdalselva jobbes det aktivt for å kompensere for økt press mot laksen i vassdraget. Til tross for sviktende lakseinsig har vi gjennom strenge fiskeregler og betydelige kultiveringstiltak klart å opprettholde en god og livskraftig gytebestand.
For å sikre framtida for laksen i Stjørdalselva jobbes det nå med en tiltaksplan som utføres av Ferskvannsbiologen as, Den er kostnadsberegnet til kr 220 000,- NTE finansierer utsetting av 80 000 lakseyngel og utfører også habitatforbedrende tiltak i Dalåa (utsettingsområde for laksyngel).NVE bidrar med store summer for å bedre forholdene til laks og sjøørret i vassdraget. SJFF gjør også en betydelig kultiveringsjobb i elva.
For å kunne utføre nødvendige tiltak i elva har elveeiere gjennom forvaltningsavgiften bidratt så vi på to år har avsatt kr 400 000,-. Vi er avhengige av og kunne avsette like store beløp i framtiden skal vi kunne kompensere for den økte trusselen som laksen blir utsatt for, vi har også store utfordringer i vassdraget som følge av menneskelig aktivitet, kraftproduksjon, veg og jernbane med sine kulverter langs elva, gruveforurensing, landbruksvirksomhet, elveforbygninger.

Hvem bør egentlig betale regningen?

Når NTE installerte nytt kraftverk i Stjørdalselva først på nittitallet, ble de pålagt å betale erstatning for redusert fiske i elva. NTE er pålagt å bruke millionbeløp hvert år for å kompensere for skader som er påført vassdraget. De blir også pålagt av Miljødirektoratet å engasjere forskere for å få oversikt over eventuelle skader som skyldes kraftutbygging. Når Vitenskapelig råd for lakseforvaltning slår fast at lakselus og rømt oppdrettslaks er hovedårsaken til nedgangen for de fleste laksestammer i Norge, etterlyser jeg samme praksis ovenfor oppdrettsindustrien, skriver Gunnar D. Fordal på vegne av Stjørdalsvassdfragets Elveeierlag.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS