sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-05-31
Bare 7 prosent av den gjenutsatte laksen dør i elva
Bare 7 prosent av den gjenutsatte laksen dør i elva
Stiller krav: Snart er det laksefiskesesong igjen. I mange elver er det pålagt gjenutsetting av en del av fisken som fanges. Dette stiller krav til laksefiskerne om kunnskap og forsiktig behandling av fisken. Bildet viser en merket laks i Verdalselva.
Mer enn 20 000 laks ble gjenutsatt i fjor. I Orkla, Gaula, Lærdalselva, Ranaelva, Saltdalselva og Nærøydalselva ble over halvparten av laksen gjenutsatt. Dødeligheten er lav. Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Altaelva, Otra, Gaula og Lakselva viser at bare 7 % av den dør i elva.

Slik gjenutsetter du laksen


Forsker Eva B. Thorstad i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Reduserte laksebestander har ført til strengere fangstkvoter, kortere fisketid og stengte elver. I mange elver har kvoter og forbud mot å ta opp hunnfisk og storlaks gitt økt gjenutsetting. I fjor ble mer enn 20 000 laks gjenutsatt. I elver som Orkla, Gaula, Lærdalselva, Ranaelva, Saltdalselva og Nærøydalselva ble over halvparten av laksen gjenutsattI andre elver var andelen lavere.

Fiskernes valg

Endringene har skjedd raskt, og gjenutsetting har blitt vanlig i løpet av de siste 7–8 årene. Gjenutsetting skjer både pålagt gjennom regler, og som et frivillig valg den enkelte fisker tar.
Studier vi har gjort viser at frivillig gjenutsetting påvirkes av hvilke konsekvenser for laksebestanden fiskeren tror at gjenutsettingen vil ha, samt hva man tror at fiskekameratene forventer at man skal gjøre.
I enkelte miljø har det vokst fram en sterk sosial norm om at fisken skal slippes ut igjen.

Fiskernes holdninger

I en ny landsdekkende undersøkelse som omfattet 6500 laksefiskere svarte nesten halvparten at de hadde sluppet ut laks siste sesong, og en tredel hadde gjort dette med fisk de lovlig kunne beholdt. Fiskere fra alle land mener gjenutsetting i liten grad er dyreplageri eller sløsing med mat, og i stor grad bidrar til å sikre fiskestammene. Nordmenn er noe mindre positive til gjenutsetting enn fiskere fra andre land.
Detaljerte regler i mange elver medfører at fiskerne må ha ferdigheter i gjenutsetting enten de liker praksisen eller ikke. Kan så fiskerne dette?
Fiskerne hevder selv at de i stor grad kan å håndtere en fisk korrekt, og de tror fisk som ikke er alvorlig skadet og håndtert rett vil overleve og gyte normalt. Tiltroen til at andre fiskere kan dette er imidlertid en del lavere.

Lav dødelighet

Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Altaelva, Otra, Gaula og Lakselva viser rundt 7 % dødelighet hos gjenutsatt laks. Fisken ble radiomerket og fulgt fram til gytingen. Laks med store skader eller blødninger ble ikke gjenutsatt, siden dette generelt frarådes.
Gjenutsetting kan påvirke oppvandringen hos laksen ved at den slipper seg litt nedover i elva, eller stanser opp før vandringen gjenopptas. Laksen som overlevde, var på gyteplassene på høsten.
Årsaker til dødelighet etter gjenutsetting knyttes gjerne til dyp kroking – særlig i gjellene eller svelget, blødninger, langvarig kjøring, og langvarig og uforsiktig håndtering av laksen etter at den er landet.
Å ta fisken opp på land, eller holde den i luft, øker sannsynligheten for at laksen dør etter gjenutsetting. Nygått, sølvblank laks er mest sårbar. Når laksen har blitt brunere og fått tykkere slimlag tåler den mer. Overstiger vanntemperaturen 17–18 grader tåler den mindre.
Høyere temperatur og nygått laks krever dermed mer av fiskerne i form av rask og forsiktig håndtering av laksen som skal gjenutsettes.
Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er det som oftest avgjør om fisken overlever.

Rett gjenutsetting

Hvis laksen skal gjenutsettes bør fisket utøves slik at det er minst mulig sjanse for at fisken krokes dypt, og slik at den landes uten langvarig kjøring som utmatter den. Langvarig håndtering av laksen som skal gjenutsettes, øker sjansen for at den senere dør.
Laksen bør derfor settes raskt tilbake i elva igjen. Fisken bør håndteres mens den er i vannet, og med våte hender. Hvis det brukes håv, bør håven være knuteløs slik at den ikke skader slimlaget og stor nok til å romme fisken.

Ta bilde av fisken uten å løfte den ut av vannet

Når fangstopplevelsen skal deles, vil man ofte måle lengden på fisken og ta bilde. Fisken er tilpasset et liv i vann, og bør helst ikke løftes ut av vannet. Fisken kan måles i vannet ved å holde den ved siden av fiskestanga som har fått påført måleskala. På nettet finnes det tabeller som kan brukes til å bestemme fiskens vekt ut fra lengden.
Gode foto kan tas av fisken under vann. Fisken kan også løftes raskt like over vannflata, men ikke etter halen eller gjellene.

Noen laks bør avlives

Uansett valg av redskap, hvordan det fiskes og hvor forsiktige fiskerne er, vil det være laks som er så skadet ved fangst at de har redusert sjanse for å overleve. Fisk som har store skader eller blødninger fra gjellene bør avlives og spares for langvarig lidelse.

Er man i tvil bør fisken avlives.

Slike avgjørelser krever at fiskerne har kunnskap om når laksen bør gjenutsettes og ikke, og at forvaltningen i elvene har gode system for hvordan slike tilfeller skal håndteres.
Hver femte laks fanget i elvefisket i fjor ble gjenutsatt
Hvordan fiskerne behandler laksen påvirker om laksen dør eller overlever gjenutsetting.

Lav dødelighet ved riktig behandling

-Ved korrekt håndtering kan dødeligheten være lav, skriver.forskerne Eva B. Thorstad i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Stian Stensland, i Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU),Ås .

Her kan du lesee mere om undersøkelsen
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS