sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-10-28
NVE sier ja til inngrep i verna nasjonalt laksevassdrag
NVE sier ja til inngrep i verna nasjonalt laksevassdrag
Foto: Magne Langåker
Fiskeguiden.no beklager at NVE har gitt Kambo Energi AS løyve til å anlegge et kraftverk i det verna nasjonale Etnevassdraget. Fiskeguiden.no kan ikke forstå fordelene av en utbygging , med produksjon av strøm som selges på billigsalg til utlandet, er større enn skadene og ulempene for naturmiljøet og de allmenne og private interesser. Dessuten er jo vassdraget verna!

Straum til 180 husstandar !

NVE gjev Kambo Energi AS løyve til å byggje Høyland min@ikraftverk i Etne kommune i Hordaland. Kraftverket vil med dei fastsette vilkåra produsere omlag 3,6 GW/år. Dette svarar til straumbruken til 180 husstandar.
Kraftverket er planlagt i Høylandselva, med inntak ved kote 340 og kraftstasjon ved kote 95. Vassvegen vil verte nedgraven på heile den om lag 740 meter lange strekningen. Kraftverket skal knytast til eksisterande nett med jordkabel.
Høylandselva er del av det var verna Etnevassdraget, som òg er eit nasjonalt laksevassdrag. NVE har difor særleg vurdert tiltakets konfliktgrad med desse verneverdiane. NVE meiner at med flytting av kraftstasjon og ei avgrensa utnytting av vassressursen, samt terrengtilpassing, vil tiltaket gi relativt små og akseptable ulemper for naturmiljøet og andre allmenne interesser. NVE har fastsett ei minstevassføring på 20 l/s heile året. Vidare er det sett vilkår om at maksimalt 50 prosent av tilsiget kan nyttast til kraftproduksjon.
Med dei fastsette vilkåra meiner NVE at fordelane ved ei utbygging er større enn skadane og ulempene for allmenne og private interesser, og gjev difor løyve til bygging av Høyland minikraftverk.

Fiskeguiden.no sin kommentar:

Fiskeguiden.no mener det er trist at NVE tillater dette inngrepet i et verna nasjonalt laksevassdrag, og kan ikke forstå at en fordel av en utbygging , med produksjon av strøm som selges på billigsalg til utlandet, er større enn skadene og ulempene for naturmiljøet og de allmenne og private interesser. Vassdraget er jo verna! Fiskeguiden,no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS