sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2015-12-08
- Slutt på det ukontrollerte finske stangfiske i Tana!
- Slutt på det ukontrollerte finske stangfiske i Tana!
Pia Persson Holmberg med sine laks på 18,2 kilo tatt på flue 1.juli sist sommer i Tana, verdens største vassdrag med atlantisk laks.
Norske og finske forhandlere er nå blitt enige om et forslag om å redusere fiskepresset i Tanaelva med en tredjedel for å bygge opp igjen de svake laksebestandene i vassdraget. De nye fiskebestemmelsene innføres fra 2017.

Steinar Pedersen
Lederen av Tanavassdragets Fiskeforvaltning, Steinar Pedersen sier til Fiskeguiden.no at man på norsk side vil få en dramatisk reduksjon av garnfisket, men. det aller viktigste at man på finsk side får redusert det fullstendig ukontrolerte stangfisket. Mens det siste året ble det solgt minst 35 000 fiskekort på finsk side, blir kortsalget her redusert til 11 000 fra 2017 fra båt og fra strand på begge sider av riksgrensa.

Verdens største vassdrag med atlantisk laks

Tana er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Det er om lag 30 ulike laksebestander i vassdraget, og den årlige laksefangsten er langt høyere enn i noe annet vassdrag med atlantisk laks.Ikke minst er vassdraget av stor betydning for lokalbefolkningen og for samene som urfolk.

Mange fiskemetoder

Et spesielt trekk ved Tana er de tradisjonelle fangstmetodene som fiske med stengsel, stågarn og drivgarn. Gjennom de siste tiårene har også turistfisket i elva økt betydelig.
I Norge er vesentlige deler av fiskeforvaltningen lagt til rettighetshavernes lokale forvaltningsorgan Tanavassdragets fiskeforvaltning. Over tid har utviklingen for villaksen i Tanavassdraget vært dårligere enn i sammenliknbare norske vassdrag. Dette skyldes i all hovedsak overfiske, og fiskepresset skal nå altså reduseres med om lag en tredel.

Fiskepresset må ned

– Vårt formål med disse forhandlingene har først og fremst vært å redusere fiskepresset på laksebestandene og å sikre lokalbefolkningens tilgang til fiske, sier statssekretær Lars Andreas Lunde. Vi har nå kommet langt i å oppnå dette. Statssekretæren er også svært fornøyd med at de lokale rettighetshaverne på norsk og finsk side har bidratt vesentlig til resultatet.
De norske og finske forhandlerne er enige om et forslag til en ny avtale for å bygge opp igjen laksebestandene til bærekraftige nivåer og deretter forvalte den med sikte på høyest mulig avkastning.
Den fremtidige forvaltningen skal være fleksibel, slik at reguleringene i fisket til enhver tid er tilpasset hensynet til laksebestandene. Forvaltningen skal baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag med utgangspunkt i vitenskapelig rådgivning og tradisjonell kunnskap.
Hensynet og rettighetene til lokalbefolkningen og til samene som urfolk skal tillegges betydelig vekt.

Senere fiskestart, men like lang fisketid

Fisketid for lokale stangfiskere blir 1. juni – 20. august, mot dagens fisketid 20. mai – 31. august.
Fisketid for tilreisende stangfiskere blir 10. juni – 10. august, mot dagens fisketid 1. juni – 20. august.
Fiske med drivgarn kan foregå i to døgn per uke i perioden 1. juni – 15. juni, mot dagens tre døgn per uke i perioden 20. mai – 15. juni.
Fisket med stengsler kan utøves tre dager i uken fra 16. juni til 31. juli, mot dagens fisketid som er fra 20. mai til 31 august.
Fisket med stågarn kan skje i to døgn per uke fra 16. juni til 15. juli, og deretter i tre døgn per uke frem til 31. juli.
I Anarjohka kan de, som bor langs vassdraget og har fisket der, fortsette fisket i to døgn per uke frem til 12. august.
Den enkelte laksebreveier kan bare benytte ett garnredskap om gangen.

Lik fordeling på riksgtrense-strekningen

Det fastsettes et øvre antall fiskekort for turistfiskere både i båtfisket og i fisket fra strand på riksgrensestrekningen. For de kommende årene er dette tallet satt til 11 000 kort for fiske fra båt og 11 000 kort for fiske fra strand. Kortene fordeles likt mellom Norge og Finland.

Lengre fisketid for lokale fiskere

Det innføres krav om å benytte lokal roer for tilreisende båtfiskere mellom kl. 18.00 og 06.00. Turistfiske fra strand kan foregå fra kl. 22.00 den ene dagen til kl. 15.00 påfølgende dag. Resten av døgnet forbeholdes lokale fiskere.

Avtale klar i god tid

– Det er svært bra at vi nå får et solid grunnlag for en moderne og fremtidsrettet forvaltning av fiskebestandene i Tanavassdraget, sier Lars Andreas Lunde. Avtalen skal signeres så tidlig som mulig i 2016 og tre i kraft før fiskesesongen 2017. Avtaleteksten vil bli ferdigstilt og offentliggjort tidlig i 2016.
- Avtalen skal ratifisers av den norsk og den finske regjeringen, sier Steinar Pedersens til Fiskeguiden.no, og er spent på om innstramingene av stangfisket på finsk side blir godkjent av de finske myndighetene.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS