sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-02-05
Nye fisketider i lakselvene fastsatt for 2016
Nye fisketider i lakselvene fastsatt for 2016
Holmfoss er en popuært fiskeplass i Numedalslågen. Foto: Eivind Fossheim.
Miljødirektoratet har i dag vedtatt reguleringsbestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2016. Med de nye fiskereguleringene er det gjort justeringer i fisketiden i noen sjøregioner og flere vassdrag. Således åpnes det for laks- og sjøørretfiske i Akerselva i Oslo..
Gå til Reglene for alle elver Da får du full oversikt.

Må ha nok gytefisk

Justeringene er gjort for å sikre tilstrekkelig med gytefisk i vassdragene og dermed nå forvaltningsmålene i enda flere vassdrag de kommende årene. I all hovedsak er reguleringene en videreføring av gjeldende bestemmelser.

Redusert sjølaksefiske på Vestlandet, men også utvidelse av fisketiden

For sjølaksefiske med faststående redskap er det vedtatt kortere fisketid i deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I deler av Rogaland og Sogn og Fjordane utvides fisketiden.

Markforbud m.m. er fjernet

Det er i tillegg gjort justeringer av fisketidsbestemmelsene i en rekke vassdrag over hele landet. I tillegg er markforbud og liknende redskapsbegrensninger fjernet fra den nasjonale forskriften. Miljødirektoratet vurderer at slike redskapsbegrensninger er regler som lokalforvaltningen selv kan innføre i vassdragene om de vil.
– Vi skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å forene alle hensyn og interesser når det enkelte steder er nødvendig å redusere beskatningen ytterligere. Vår viktigste oppgave i dette arbeidet er å sørge for at det blir igjen nok gytefisk, slik at bestandene ivaretas og produserer et størst mulig høstbart overskudd også i fremtiden, sier Yngve Svarte, direktør for Arts- og vannavdelingen i Miljødirektoratet.

Fortsatt lavt innsig

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Årsaken er i stor grad redusert overlevelse i sjøen, samtidig som menneskeskapte påvirkninger regionalt og lokalt er sterkt medvirkende til nedgangen.
Redusert vekst og overlevelse i sjøen, blant annet som følge av lakselus, er også en viktig årsak til at sjøørretbestandene er i sterk nedgang flere steder.
I tillegg gjør klimaendringene at laksebestandene kan være spesielt sårbare for annen negativ menneskeskapt påvirkning. Til tross for den negative utviklingen er det ifølge VRL blitt tilstrekkelig med gytefisk i flere og flere vassdrag de siste årene. Dette skyldes for en stor del iverksatte reguleringer i fisket i sjø og elv.

Mange lokale innspill

De nye fiskereguleringene er resultatet av en omfattende prosess med mange involverte parter. Beskatningsråd for vassdrag og sjøregioner fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, innspill fra interesseorganisasjoner og lokale rettighetshavere, faglige vurderinger fra Fylkesmannen, og vurderinger gjort av Miljødirektoratet ligger til grunn for de nye bestemmelsene. Før reguleringene ble endelig vedtatt, ble det også gjennomført konsultasjoner mellom Sametinget og Miljødirektoratet, og Sametinget og Klima- og miljødepartementet. Det kom inn rundt 150 høringsuttalelser til Miljødirektoratets høringsforslag. I forkant av høringen hadde lokale interesser og rettighetshavere mulighet til å komme med forslag til hvordan de nye fiskereguleringene skulle være. Også her kom det inn over hundre innspill.
- Vi er svært fornøyd med at det har kommet inn så mange innspill både før og under høringen. Dette viser at det er stor interesse for fiske etter anadrome laksefisk, og for å ta vare på bestandene av villaks, sjøørret og sjørøye. Innspillene har vært avgjørende for å kunne vektlegge lokalkunnskap i reguleringsarbeidet, og i mange tilfeller har lokale forslag blitt tatt til følge, sier Yngve Svarte.
Miljødirektoratet har laget en oppsummering av høringen, hvor også vedtatte endringer fremgår. I ingressen vår er det link til denne gode oversikten.

Numedalslågen (hele vassdraget)

Siden reglene for fisket i hele Numedalslågen er endret, tar vi her med de nye reglene i sin helhet:
L:10.06–26.08
Ø:10.06–26.08
Fra utløpet i sjø til og med Holmfoss er det åpnet for fiske 15.05–08.08.
Døgnkvote på 2 laks pr. fisker med stang og håndsnøre. Det er tillatt å fiske med følgende redskaper i angitt tidsrom: a. Redskaper: Flåte: Det kan fiskes med de flåtene som var i bruk og registrert hos Fylkesmannen i Vestfold i 1993. Flåtene er firkantet med historisk utseende, og skal være bemannet under fisket. Sesongkvote pr. flåte: 500 kg. Flåter som ligger 50-100 meter fra hverandre, skal ha minimum 1/6 friløp mot midtstrømslinja. Gip: Det er kun tillatt å fiske med godkjente giper: Eidegipen i Naugfossen, Grinigipen i Hoggtveita, Kongsgipene og Rauberggipene i Kjærrafossen. Sesongkvote pr. gip: 400 kg. Mælkast: Det er kun tillatt å fiske med mælkast i Hoggtveita. Sesongkvote for mælkastet: 500 kg. Teine: Det kan kun fiskes med godkjente teiner i Kjærrafossen og i Holmsfoss. Sesongkvote per teine: 400 kg. Drivgarn (Nappegarn): Det kan fiskes med maksimum to (2) drivgarn i vassdraget. Med utgangspunkt i driftsplanen kan fellesforvaltningen i vassdraget fastsette hvilke 2 drivgarn som skal fiske i sesongen. Sesongkvote pr. drivgarn: 160 kg. b. Tidsrom: Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 26 til og med uke 31, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. Fisketiden for drivgarn er fra og med uke 27 til og med uke 31 én kveld i uka, fra onsdag kl. 19.00 til torsdag kl. 01.00 (6 timer).
Alt fiske er forbudt følgende steder i Lardal kommune: 1) I Øvrehølen ved Kjærrafossen fra fossen og ned til en rett linje tvers over hølen. Linja er avmerket med et hvitt merke på land på østre siden av hølen og et merke på toppen av en stor stein på vestsida av hølen. 2) I Gåserudhølen ved Vestfossen.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS