sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2016-05-24
Miljødirektoratet deler ut 8 mill. til vannmiljø-tiltak
Miljødirektoratet deler ut 8 mill. til vannmiljø-tiltak
Miljødirektoratet har gitt Nes kommune tilskudd til informasjonsarbeid for å øke kunnskapen og skape forståelse for kommunens hovedplan for vannmiljø og oppryddingsplan for avløp i spredt bebyggelse. Når oppryddingen er ferdig vil flere badeplasser som de
Ialt 35 tiltak for å bedre vannmiljøet har nå fått tildelt tilskudd på til sammen 8 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Tilskuddene gis til overvåking av vannmiljøet, helhetlige planer for å redusere forurensing fra avløp og jordbruket og mange andre tiltak for å bedre vannkvaliteten og det fysiske vannmiljøet vi alle er avhengige av, heter det i en melding fra direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i dag.

Mange vil være med å bidra til et bedre vannmilj

Hovedformålet med vannforskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette tiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.
Det skal legges til rette for aktiv medvirkning og deltakelse fra organisasjoner og sivilsamfunnet,
Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet.
I tillegg er Miljødirektoratet også sektormyndighet på flere områder, som når vi gir miljøpålegg i regulerte vassdrag og regulerer industriforurensning.

Hele Europa satser nå på vann-vern

I hele Europa foregår det nå en stor satsing på å bedre vannmiljøet med utgangspunkt i EUs vanndirektiv. Denne satsingen gjelder alt ferskvann, grunnvann og kystvann. Målsettingen er å forbedre vannkvaliteten og det fysiske vannmiljøet, herunder livsgrunnlaget for dyr og planter som lever i vann.
Norge er også med på satsingen, og prinsippene i EU-direktivet er her i landet nedfelt i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Mange søknader

I forbindelse med dette arbeidet har Miljødirektoratet i år mottatt 112 søknader om tilskudd til generell vannforvaltning. Søknadene tilsvarer en samlet søknadssum i underkant av 40 mill. Den årlige rammen som vi har til fordeling i år er på 8 mill. I alt 35 søknader om tilskudd fra kommuner, vannområder, vannregioner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner er innvilget støtte.
– Å nå målet om bedre vannmiljø er et omfattende arbeid både lokalt, regionalt og sentralt. Mange samfunnsområder er involvert i innsatsen og vi opplever stort engasjement rundt i hele landet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
De tildelte tilskuddene går til mange ulike prosjekter over hele Norge. Det er blant annet gitt tilskudd til problemkartlegging, tiltaksplaner og tiltak for å bedre levevilkårene for den truete elvemuslingen. Restaurering av bekkelukkinger og tiltak for å bedre levevilkårene for fisk er populære tiltak mange steder. Det samme gjelder helhetlige planer i kommunene for å redusere forurensninger fra jordbruk og spredte avløp.

Mange årsaker til at vannmiljøet i mange vassdrag og mange kystområder ikke er godt.

– Befolkningsvekst, industrialisering og økende materiell levestandard har ført med seg en del negative sider for vannmiljøet. Med regionale vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogram har vi nå et verktøy for å bedre tilstanden og sikre at vannmiljøet ikke blir skadelidende i framtiden, sier Hambro.
Forvaltningsplanene er utarbeidet av vannregionmyndighetene i samarbeid med andre myndigheter. Slike planer er utarbeidet for perioden 2016-2021 og gir oversikt over tilstanden og hvilke mål vi skal nå. Planene ligger for godkjenning i Klima- og miljødepartementet.
De regionale tiltaksprogrammene for å bedre tilstanden ble i høst vedtatt i alle fylkesting. Det er disse tiltaksprogrammene sammen med vannforvaltningsplanene som danner utgangspunktet for vurderingene av søknadene om tilskudd under «generell vannforvaltning».<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS