sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-05-10
Fremmede fiskearter truer ørretbestandene våre!
Fremmede fiskearter truer ørretbestandene våre!
Ørekyta kom inn i det rene ørretvassdraget i Jølster med sportsfiskere som hadde med seg den fremmede fiskearten som levende agn.
Gjedde, mort og ørekyte fortsetter å spre seg i norske vann og truer ørreten og kvaliteten på drikkevannet. Bare i 2016 ble det meldt om 33 nye tilfeller, fordelt på 11 fylker og ni arter, viser en ny rapport som NINA har utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet.
Rapporten tar for seg de 11 fiskeartene som er karakterisert som fremmede for Norge, og de seks regionalt fremmede artene med størst spredning. Regionalt fremmede vil si at de forekommer naturlig i deler av Norge, men at mennesker har spredt arten til vassdrag der den ikke hører hjemme.

Alvorlig miljøtrussel

– At mennesker bidrar til å spre fremmede fiskearter i ferskvann er blitt en alvorlig trussel for miljøet. Det gjelder både hensynet til naturmangfoldet, muligheten for de opprinnelige fiskeartene til å formere seg og for vannkvalitet, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.
Kart viser hvordan en del av artene er blitt spredt, blant annet gjedde, mort og ørekyte. Disse regionalt fremmede fiskeslagene er blant de verste problemartene.

Trofé fortrenger matfisken

Gjedda er blitt spredt fra de naturlige leveområdene sine langs svenskegrensa i Sør-Norge til deler av Trøndelag, Hordaland og Sørlandet. Den er et typisk trofé for fiskere som ønsker å fange storfisken. Gjedda er en rovfisk som spiser og fortrenger stedegne arter i vann den er blitt spredt til. Det gjelder blant annet ørret, som er en attraktiv matfisk, frosk og salamandre.
Ørekyte og mort er blitt spredt blant annet ved at de blir brukt som levende agn. Det har resultert i at mange vann i fjellheimen i Sør-Norge har fått ørekyte, mens mort har havnet i flere vann på Østlandet og i Trøndelag. Førstnevnte utkonkurrerer ørretyngelen i matveien, mens mortens appetitt på dyreplankton fører til en oppblomstring av planteplankton, og dermed gror vannet igjen og vannkvaliteten forringes.

Kostbart å rydde opp

– Å bruke levende agn er miljøkriminalitet, på linje med å sette ut fisk, fordi det også er fare for at det levende agnet vil spre seg. Det er dessuten brudd på dyrevernloven. Ulovlige forhold blir anmeldt, sier Hambro.
Miljødirektøren oppfordrer fiskere og grunneiere til å melde fra til fylkesmannen om de oppdager at fremmede fiskearter har spredt seg til nye vann. Tidlig varsling kan gjøre det mulig å sette inn tiltak før det er for seint. Nye forekomster kan legges inn i Artsdatabankens artsobservasjoner.

Verdt hundretalls millioner

Fritidsfiske etter ferskvannsfisk har lange tradisjoner i Norge, og for mange grunneiere og fjellstyrer er det en viktig økonomisk tilleggsnæring. Et grovt estimat på fiskernes samlede forbruk av varer og tjenester bare i fylkene Hedmark og Oppland i dag er anslått til 250 - 290 millioner kroner.
Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer fiskeredskaper og agn, følger opp tips om spredning av fremmede fiskeslag og informerer om konsekvensene. Behandling med rotenon eller å sette opp fiskesperrer er per i dag de beste løsningene for å bli kvitt fremmede fiskeslag når de har etablert seg i et vassdrag, og det er omfattende og kostbare tiltak.
Kartene under viser hvordan gjedde, ørekyte og mort har spredt seg fra vann hvor de forekommer naturlig:
0
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS