sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2017-06-02
Finnmarkinger får gratis fiskekort i Pasvikelva
Finnmarkinger får gratis fiskekort i Pasvikelva
Per Malterud med sin ørret på 7,5 kilo som han tok rappala-wobbler i bronse med svart rygg på brekket i det øverste stryket under demningen i Grensefoss på 6 fot stang og ei snelle fylt med 25 år gammel 0,25-sene. Foto: Jon Malterud.
For å sikre en bedre forvaltning av Pasvikelva, har FeFo innført obligatorisk og gratis fiskekort for finnmarkinger.
- Vi innfører pliktig, men gratis fiskekort for finnmarkinger i Pasvikelva med fangstrapportering for å få en bedre oversikt over vår egen utnyttelse av ressursen her, særlig knyttet til ørreten i elva. Store gyteområder for ørret i vassdraget er demmet ned i forbindelse med tidligere kraftutbygginger, og årlig settes det ut 5.000 ørret i elva og i sidevassdrag som som en kompensasjon for skader påført av Pasvik Kraft», sier lederen Einar J. Asbjørnsen for utmarksavdelingen i FeFo.
Samtidig blir det mindre endringer i fiskereglene for norsk side av grensevassdraget. Fiskereglene er i hovedsak hentet fra forskrift om fiske i den norske del av Pasvikelva, fastsatt ved kronprinsregentens res. av 20. august 1976, men har to endringer:
 Fredningstiden for ørret utvides til perioden 15. september til 31. oktober i hele elva med viktige sidevassdrag.
Minstemålet for ørret økes fra 25 til 30 centimeter.
- Aktive forvaltningstiltak kan bidra til å styrke bestandene av ørret i vassdraget, og disse endringene skjer etter samråd med lokale brukere. Vi forventer at dette over tid vil gi økte forekomster av større ørret i vassdraget, noe som både vi gi mer attraktiv fiske, og som vil bidra til økt gytebestanden av ørret i Pasvikelva», sier Asbjørnsen.

Her er de nye fiskereglene for Pasvikelva

Fiskeregler i den norske del av Pasvikelva
• Reglene er i all hovedsak hentet fra forskrift om fiske i den norske del av Pasvikelva, fastsatt ved kronprins regentens res. av 20. aug. 1976.
1) Disse reglene gjelder for den norske del av Pasvikelva med de sjøer elva danner, fra riksgrensen ved Rajakoski til riksgrensen ved Skoltefoss.
2) I den norske delen av Pasvikelva kan fiske bare drives av norske borgere.
3) Ovenfor demningen ved Boris Gleb kraftverk kan fiske drives med de redskaper og metoder som hittil har vært vanlige og som ikke er uforenlige med noen bestemmelser i lov om lakse- og innlandsfiske av 15. mai 1992 med forskrifter.
4) Følgende strekninger av Pasvikelva skal være fredet for alt fiske fra 15. september til og med 31. oktober:
a) Fra en linje trukket fra grensemerke 9 til utløpet av kanalen ved Rajakoski kraftverk og til en linje trukket fra grensemerke 10 til bekkeutløpet ca. 250 meter øst for grensemerke 9.
b) Fra demningen ved Hestefoss kraftverk til en linje trukket fra norsk stolpe 22 til utløpet av kanalen ved dette kraftverk.
c) Mellom grensemerke 37 og 41.
d) Mellom grensemerke 59 og 70.
e) Fra demningen ved Skogfoss kraftverk til grensemerke 110 på de steder der elva danner stryk og f) mellom grensemerke 110 og 115.
g) Sideelvene Ødevannsbekken, Ellenelva, Steinbekken, Svanebekken, Spurvbekken, Emanuelbekken, Skjellbekken, Kobbfossbekken, og Sametielva fredes for fiske i samme periode frem til vannene de kommer fra.
5) Det innføres pliktig fiskekort for alle som fisker i Pasvikelva med dertil påfølgende rapporteringsplikt. Fiskekortet er gratis for alle bosatte i Finnmark.
6) Minstemål i Pasvikelva er 30 cm for ørret.
7) Statens naturoppsyn og andre som FeFo bemyndiger vil drive oppsyn og informasjon.
8) Overtredelse av reglene kan medføre inndragning av kort, politianmeldelse, utestengelse eller bortvisning. Alle oppfordres til å ta skjellprøver av ørret, for gen-fastsettelse, som leveres på Nibio sitt laboratorium Svanhovd.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS