sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-12-01
Ny minstevannføring kan dempe kraftverkskadene!
Nye krav til minstevannføring er den mest effektive måten vi kan få reparert skadene som kraftutbygging har påført norske laksebestanderstammer, fremgår det av en utredning som er utført i regi av Direktoratet for naturforvaltning.
Rapporten konkluderer med at tilstanden for norske laksebestander samlet sett er blitt bedre de siste årene. En annen konklusjon er at beskatningen på nasjonalt nivå "synes å ligge innenfor sikre biologiske grenser".

50 av 453 laksebestander regnes som tapt, ifølge en ny kategorisering som er foretatt for å gruppere de norske laksevassdragene etter graden av påvirkning og årsaken til at bestanden er mer eller mindre sårbar eller truet.

På Østlandet er 2 laksebestander gått tapt, på Sørlandet 4, på Vestlandet 14, i Møre og Romsdal og Trøndelag 9, Nordland nord til Vestfjorden 15 og Nord-Norge nord for Vestfjorden har 5 bestander gått tapt. Blant de 453 laksevassdragene har 204 fått merkelappen "ingen trusselfaktor".

63 laksebestander er påvirket av reguleringer. Av disse er 17 bestander tapt. 12 laksebestander er strøket med på grunn av forsuring av vassdragene og lakseparasitten gyrodactylus salaris.

5 bestander er gått tapt på grunn av en kombinasjon av regulering og forsuring, og 4 som følge av en kombinasjon av regulering og andre fysiske inngrep.

I tillegg til de 50 som er gått tapt, er 28 bestander truet, derav 7 på grunn av gyroen. 48 bestander regnes som sårbare.

Av trusselfaktorer nevens også jordbruksforurensing, overbeskatning og lakselus, men DN mener at ingen laksebstand er gått tapt av slike årsaker.

Arbeidsgruppen konkluderer med at den samlede effekten av ulike tiltak har ført til en økning i antall selvrekrutterende laksebestander de siste 10 årene, og det har også vært økt smoltproduksjon i mange vassdrag der smoltproduksjonen var redusert. Reduksjonen i svovelmengden i nedbøren og kalkingstiltak har medført økt rekruttering og høyere overlevelse i mange vassdrag som tidligere hadde marginale eller dødelige vannkvaliteter for laks.

Påvirkningen fra jordbruksaktivitet og annen forurensning har avtatt de siste 15 årene på grunn av strengere restriksjoner for utslipp. Spredningen av Gyrodactylus salaris har avtatt, og parasitten er utryddet i flere tidligere infiserte vassdrag. I de siste årene er også innsatsen økt for å restaurerte regulerte vassdrag, heter det i rapporten.

Arbeidsgruppen mener at minstevannføringer, temperaturjusteringer og andre fysiske tiltak i regulerte vassdrag vil være mest effektivt for å "restaurere tapt produksjonskapasitet i norske vassdrag"<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS