sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-04-02
Oppdrettsnæringen ute av kontroll!
Havbruksnæringen har dessverre ikke vist seg å ta problemene med lakselus og rømming på alvor. De siste års rømningstall fra merdene viser en skremmende mangel på kontroll. I dag utgjør rømt oppdrettslaks nær 40% av all fanget laks i sjø. I enkelte områder består nær 100% av fangstene av rømt opdrettslaks, heter det i en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i dag.
Villaksbestandene i disse områdene har kollapset, mener NJFF.Konsentrasjonene av lakselus er på grunn av oppdrettsvirksomheten mange steder så høye at det er ulevelig for laks og sjøørret. I følge en rapport fra Havforskningsinstituttet som omhandler lusesituasjonen i Hardangerfjorden, må lusemengden reduseres med 80% for at laksen skal ha levelige forhold. Det klarer man ikke med det forslaget til verneregime som nå er foreslått, og med de mangelfulle kontrollregimene vi ser at næringen i dag opererer innenfor.

Havbruksnæringen påstod hardnakket overfor Stortinget ved forrige behandling av villaksutvalgets innstilling at de hadde kontroll på rømming og lakselus. De siste årenes utvikling har vist at dette overhodet ikke er stemmer med realitetene.

Hensynet til oppdrettsnæringen går foran vernet av villaksen!
Den utreding om sluttføring av etableringen av Nasjonale Laksefjorder(NLF) og Nasjonale Laksevassdrag(NLV) som Direktoratet for naturforvaltning nå har sendt på høring, er alt for lite ambisiøs dersom en skal ha som mål å verne om villaksen. Hensynet til oppdrettsnæringen går nok en gang foran hensynet til villaksen, hevder NJFF.

Verre enn det var!
Da man så at oppdrettsvirksomheten hadde potensiale til å skade villaksen, ble det opprettet 51 midlertidige sikringssoner langs kysten. Gjennom Villaksutvalgets arbeide skulle man fremme forslag til ytterligere styrking av sentrale villaksstammer. Villaksutvalget foreslo opprettelse av nasjonale laksefjorder, for å sikre villaksen fri passasje fra elv til hav, slik at dens særegne livssyklus skulle ivaretas. Særlig var utfordringene knyttet til oppdretts-virksomheten i fokus, da problemer som lakselus, rømming av oppdrettsfisk med mer, virker negativt inn på de ville laksebestandene. Dessverre ser vi nå at selv summen av de etablerte og utredede laksefjordene gir en reduksjon av vernet for villaksen i forhold til det regimet vi hadde med midlertidige sikringssoner. Dette er for svakt!

Utvannet innhold!
De nasjonale laksefjordene som foreslås er utilstrekkelig både med hensyn på utstrekning og at viktige områder ikke er medtatt i forslaget. Dersom ikke forslaget utvides i omfang og innhold, vil ikke målet om ivaretagelse av den norske villaksen nås. Innholdsmessig ble ordningen med nasjonale laksefjorder svært utvannet ved sist Stortingsbehandling, sett i forhold til det forslaget som Villaksutvalget la på bordet. Eksisterende oppdrettsanlegg ble liggende innenfor vernesonen, det ble gitt åpning for produksjonsøkning i de samme anleggene, med mer. Tilsvarende mangelfulle regimer legges det opp til i de områdene som nå er utredet, noe som er utilstrekkelig for å nå de mål som er satt for å ivareta villaksen. Næringsinteressene veier tydeligvis tyngre enn sentrale miljøpolitiske målsettinger. Villaksutvalget foreslo totalt oppdrettsfrie soner. Dette var minimumsløsninger. Ethvert kompromiss er for dårlig, heter det i pressemeldingen fra NJFF.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS