sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-08-24
Beiarelva kan bli nasjonalt laksevassdrag.
Formannskapet i Beiarn kommune har med tre mot to stemmer gått inn for at Beiarelva og Beiarfjorden skal bli nasjonale laksevassdrag.Det var de to arbeiderpartirepresentantene som stemte i mot.

Les mer:Saltenposten
år inn for å opprette nasjonalt laksevassdrag og nasjonal laksefjord, forteller ordfører i Beiarn, Frigg Ottar Os, til Saltenposten. Det var arbeiderpartiets to representanter i formannskapet som stemte mot forslaget.

Fornøyd
Frigg Ottar Os uttaler at han er fornøyd med vedtaket.

– Jeg er særlig opptatt av at vi får til en forvaltning av villaksen som er bærekraftig. I dag ser jeg to trusler mot denne som peker seg ut blant mange. Begge har tilknytning til det som skjer i havet når laksen er på vandring og omhandler forholdet til oppdrettsnæringa. Her er rømming og lakselus de to viktigste truslene, sier Os, som er opptatt av helhet i arbeidet med vern.

– Et nasjonalt laksevassdrag uten en nasjonal laksefjord er helt meningsløst og har ingen miljømessig verdi, sier Os.

Livskvalitet
– Hva betyr dette for Beiarn kommune?

– Vi ser i dag, og har sett i årene etter at elva ble friskmeldt, at laks og laksefiske har en veldig stor betydning for Beiarn. Laksefiske er kanskje det viktigste potensialet vi har for framtidig næringsutvikling når det gjelder turisme. I tillegg ser vi at laksen betyr kolossalt mye for folks trivsel og livskvalitet i bygda. Det er ingen tvil om at dette med å kunne forvalte laksen i Beiarelva på en god og bærekraftig måte fremover er en av de største utfordringene vi har i Beiarn.

– Hva mener du om Saltdals holdning til nasjonale laksevassdrag?

– Uten at jeg skal tillegge folk meninger, er min vurdering at man i Saltdal anser oppdrettsnæringen i fjorden som så stor at man velger å prioritere denne. Det er en vurdering de gjør og den får de stå for selv.

Ressurser
Innstillingen er forandret noe i forhold til den opprinnelige. Blant annet heter det at kommunen forutsetter at man på en skånsom måte kan ta ut grus og sand i munningsområdet ved behov. Videre forutsettes det at det kan anlegges nye og foretas reparasjoner av eksisterende sikkerhetstiltak mot flom, erosjon, ras og is. I tillegg heter det i vedtaket at sentrale myndigheter må sette av tilstrekkelige økonomiske ressurser til ei aktiv forvaltning av de nasjonale laksevassdragene. Dette gjelder for eksempel forskning, overvåkning og analyser av laksebestandene.
Saken skal videre opp til en bred behandling i kommunen. Uttalelser fra samarbeidsutvalget for grunneierne, lokalutvalget i Evjen og faglagene i landbruket skal være på plass til kommunestyret gjør sin behandling den 1. oktober. Plan og ressursutvalget skal også se på saken den 8. september.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS