sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-06-27
Truer med å stanse laksefisket i elvene!
Den dramatiske situasjonen for de ville laksebestandene på Vestlandet kan føre til stans i laksefisket. Myndighetene vurderer akuttiltak for å berge restene av villaksen, skriver Aftenposten i dag.
Situasjonen for villaksen betegnes som en økologisk katastrofe etter flere år med angrep fra lakseparasitt og lakselus. Bråstopp i laksefisket kan ramme Hordaland og Sogn og Fjordane.
Det er fungerende fylkesmiljøvernsjef Egil Hauge i Hordaland som overfor avisen bekrefter at stans i alt laksefiske i fylket kan bli aktuelt.

Desperat forsøk
I går ba Direktoratet for naturforvaltning (DN) fylkesmennene i fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane om å vurdere hvilke strakstiltak som kan settes i verk i det som må betegnes som et desperat forsøk for å berge de sterkt reduserte bestandene av villaks.
De lokale miljø- og fiskerimyndighetene i de to Vestlands-fylkene har frist til i morgen med å komme med sine forslag.

Ekspertrapport
Bakgrunnen for DNs anmodning er den ferske ekspertrapporten som direktoratet nylig fikk overlevert. Den bekrefter og forsterker alle dystre antagelser om at laksebestandene i vest er kraftig truet. Trusselen kommer i første rekke fra lakselus fra oppdrettsanlegg og rømt oppdrettsfisk. I tillegg har lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sure elver vært et problem for laksestammene. DNs frykt er at situasjonen på Vestlandet bare er begynnelsen på en utvikling som vil spre seg til andre steder langs kysten.
Problemet for myndighetene er at det allerede er sterke reguleringer på fisket i området. DN skriver også i brevet at selv fiskestans neppe vil forhindre forverring av situasjonen.

Lite å gjøre
- Vi har jobbet seriøst med problemet i lang tid og har ikke så mye å gå på. Hvis vi stanser fisket, får vi heller ikke fisket opp den rømte oppdrettslaksen som kommer opp i elvene, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef i Hordaland Egil Hauge.
Et alternativ til fiskestopp er å utvide plikten til å slippe ut all villaks som fanges. - Hver eneste villaks er verdifull for å sikre bestanden, sier Hauge.
Samtidig har fisket i Etneelven i Sunnhordland så langt i år vist bra fangst. - Stammene i de ytre elvene med minst belastning med lakselus og lignende har sett ut til å klare seg bra, sier Hauge. Problemet er at den smolten som produseres i elvene ikke kommer tilbake som voksen fisk. - Hovedsaken nå blir å bedre overlevelsen i sjøen for smolten. Det er på dette punktet de store forandringene har skjedd de siste årene. Sviktende rekruttering til elvene er en helt ny situasjon, sier Hauge.

Dialog med oppdrettsnæringen
Han mener en omfattende dialog med fiskerimyndighetene om tiltak rettet mot oppdrettsnæringen er neste skritt i arbeidet med å berge villaksen på Vestlandet fra utryddelse.

Nasjonale fjorder
Om kort tid kommer Miljøverndepartementets forslag til hvilke fjorder som skal være frie for oppdrett eller få strenge reguleringer av hvor oppdrettsnæringen kan etableres. Forslagene er en oppfølging av forslagene om laksefjorder fra den offentlige utredningen som Rieber-Mohn-utvalget presenterte for noen år siden.

Fiskeguidens kommentar:

Politisk press
Det er ikke bare et dramatisk utspill den fungerende miljøvernsjefen i Hordaland kommer med i Aftenposten i dag. Det er like mye et klart politisk spill og et press overfor Regjeringen som nå er i ferd med å ta sitt standpunkt til Rieber Mohn-utvalgets forslag til redningsplan for villaksen.

Lunken holdning
Vi merker oss den fungerende fylkesmiljøvernsjefens lunkne uttalelse om en ønsket dialog med fiskerimyndighetene om tiltak rettet mot oppdrettsnæringen. Fylkesmiljøvernsjefene har vært altfor passive i sine krav til oppdrettsnæringen om skjerming av villaksen.

Nødvendig med sterkere styring
-Hver villaks er verdifull for å sikre bestanden, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef i Hordaland. Javisst, men selv om hver bidige fisk slippes ut igjen, eller man lar være å fiske på den, vil villaksen likevel dø ut så lenge myndighetene fortsetter å gi oppdrettsnæringen og vassdragsregulantene altfor frie tøyler.
Vi vet alle de nære årsaker til villaksens problemer som vi kan gjøre noe med, hvis vi vil: Oppdrettsanleggene må under kontroll. Det gjelder røming og lakselus og sykdomsutbrudd. Anlegg må plasseres i god avstand fra laksens vandringsruter. Kraftregulantene må sørge for en forsvarlig minstevannføring for laksungene og overholde reguleringsforskriftene.
Fylkenes miljøvernsjefer bør ta tak i disse nære faktorene og gjøre jobben sin. Visst kan man diskutere om sportsfiskere skal slippe ut igjen villaks som de får på kroken, men å foreslå stopp i laksefisket i elvene som et forsøk på å løse problemene, er tøv, og mangler fullstendig faglig dekning.

Eivind.fossheim@fiskeguiden.no<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS