sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-11-29
Lager produksjonsmat med moderne teknikk!
Oslomannen Atle Wehn Hegnes hevder i sin hovedoppgave at rakfiskfestivalen på Fagernes er avhengig av økonomiske krefter for i det hele tatt å eksistere, fordi aktørene i stor grad kontrollerer rammebetingelsene, skriver avisa valdres i dag.
Hans hovedfunn er tradisjonsmatfestivalenes tvetydige karakter, der blant annet konflikten mellom det tradisjonelle og det moderne står sentralt.

Avhandlingen, som også omfatter Norsk Gamalostfestival og Smalahovesleppet, bærer tittelen «Tradisjonsmatfestivalenes tvetydighet».

- Rakfiskfestivalen legger veldig stor vekt på det tradisjonelle, for eksempel ved søkelys på rakfiskbutten fra tidligere tider. Men så viser det seg at det ligger høgst moderne teknikk bak produksjonen, påpeker Wehn Hegnes.

Kommersielt
I sin avhandling drøfter han blant annet tvetydigheten i de sosiale fenomenene som gjør seg gjeldende på rakfiskfestivalen. Han retter oppmerksomheten på fire grunnpillarer, nemlig motsetningene mellom det moderne og tradisjonelle, det sosiale og økonomiske, hverdag og fest samt individ og gruppe. Wehn Hegnes vil ikke uttale seg om hvorvidt det kommersielle i for stor grad har overtatt for det sosiale og tradisjonelle på rakfiskfestivalen.
- Men hvis det kommersielle trykket blir for stort, slik tilfellet var med for eksempel en festival i USA, så blir den ødelagt. Innholdet forsvinner, og bare det kommersielle står igjen. Utfordringen for Valdres ligger blant annet i å ta vare på rakfiskproduksjonen i dette bildet, mener han.

Balansegang
Atle Wehn Hegnes synes ikke det nødvendigvis er negativt at det økonomiske og kommersielle setter et såpass sterkt preg på festivalen, sjøl om dette ikke synliggjøres så mye.
- Jeg vil karakterisere rakfiskfestivalen som en hybrid, en blanding av alt mulig. Mest sannsynlig er man avhengig av tvetydigheten for å få gjennomført arrangementet i det hele tatt. Det er når det økonomiske overtar for det sosiale at det er fare på ferde. Den riktige balansegangen er arrangørenes utfordring, sier han.
Som grunnlag for sin hovedfagsoppgave gjennomførte Wehn Hegnes grundige feltstudier på Fagernes under festivalen for to år siden. Det er til dels fornøyelig å lese hans livaktige og presise skildring av hvordan han opplevde flere av de ulike hendelsene.
- Det har nok skjedd mye på disse to åra, og det skal bi veldig interessant å observere. Jeg har likevel forsøkt å følge med til en viss grad via ulike kilder i denne tida, sier han.

Snus på hodet
Et av de fenomenene som sosiologen setter søkelyset på er de spenningene som oppstår i forhold til våre tradisjonelle oppfatninger av hva som er hverdag og fest.
- Festivalens utgangspunkt er på en måte å snu hverdagen på hodet. Det er eksempelvis ikke tvil om at det drikkes åpenlyst i gatene, uten at dette får de konsekvensene det egentlig skulle hatt i forhold til lover og regler. Men under festen på hotellet om kvelden kommer liksom forholdene mer tilbake til det normale: Man har bruk for en til å kontrollere folks stemmegivning i tilknytning til å kåre den beste rakfisken, og da kommer lensmannen inn som hovedaktør. Og til hans forsvar skal det sjølsagt sies at det ikke er lett å være lensmann under en tilstelning av denne typen, kommenterer Wehn Hegnes. Hans treffende karakteristikker av spenningsforholdet mellom fastboende og tilreisende er også interessant lesning.
- Alle samles rundt rakfiskbordene, men det er veldig mange ulike motiver for å gjøre dette. Og fellesskapene som dannes der og da ved rakfiskbordene oppløses igjen når festivalen er slutt, fastlår sosiologen i intervjuet som avisa Valdres har hatt med Oslomannen.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS