sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2003-03-10
Haglejakt etter gjedde i Randsfjorden!
I de nye forskriftene til et bedre vern av de unike storørret- og storrøyestammene i Randsfjorden, blir det også åpnet for storrusefiske og jakt med hagle på gjedde for å utnytte bedre de andre fiskeartene!
Selv om dreggefiskere gjør grove innhugg i storørret- og størrøyebestanden, er de svineheldige. De får fiske fra båt med fire stenger som før og hele året rundt. Selv om det i Randsfjorden er fritt fiske året rundt med stang, er fisken fredet i tilløpselver - og bekker i tiden 1. september - 30.april. Minstemålet for ørret er 35 cm.

Restriksjoner på garnfiske
Det settes strengere krav til bunngarn og flytegarn, blant annet blir maskevidden i flytegarn for sikfiske redusert til 31 mm for å unngå fangst av ørret og røye i gangstida. Det er videre innført spesielle begrensninger for garnfiske i Flubergsundet, der det er smalt og lettvint å fange gangsfisk. I tillegg er det i en sone ved Flubergbrua med totalforbud mot garnfiske utenfor en avstand fra land på 25 m, fordi dette er en særlig trang passasje.

Fortsatt dreggefiske med 4 stenger året rundt, men også sportsfiskere har et stort ansvar for å ta vare på spesielt storrøya på den samlingsplasser.

Bildet: Stener Ruud med sin rekordrøye på 7,15 kilo tatt på dorg 18.august 2002. (Foto: Kristian Viberg).

Det åpnes for storrusefiske!
Det er innført bestemmelser som regulerer bruk av storruse. Storruse er en ny redskapsform i innlandet, som har vist seg som eteffektivt iskeredskap, bl.a. abbor, sik, gjedde og ørret.
Fiskeforvalteren finner det riktig å tillate bruk av storruse i Randsfjorden for å beskatte de ulike hvitfiskartene. Redskapen vil imidlertid også med stor sannsynlighet kunne beskatte ørreten effektivt, og det er lite ønskelig å åpne for nye redskaper som kan medføre økt beskatning av denne. Det er derfor tatt inn bestemmelse om at ørret og røye fanget i storruse skal slippes ut.

I nordenden av Randsfjorden, utenfor Dokka-Etnas utløp er det ikke ønskelig å ha storrusefiske i den perioden ørreten søker mot elva for å gyte, da dette vil kunne fange mye ørret og virke forstyrrende på oppgangen selv om fisken slippes videre. I denne sonen er det derfor en fredningsperiode for storrusefiske fra 10. juli -19. september.

Garnfisket:
Det er åpnet for garnfiske i Dokka-Etna og Etna i perioden 1. april - 9. juli. Dette for å imøtekomme ønsket om garnfiske etter åbbor og gjedde spesielt i Dokkadeltaet i denne perioden. Det er svært beskjeden oppgang av aure i elva før 10. juli. Garnfiske i denne perioden vil i liten grad beskatte auren. Det er satt nedre maskeviddegrense på 35 mm for å unngå bifangst av aureunger på utvandring fra elva.

· Det er videre åpnet for fiske etter andre arter enn aure og røye med storruse, ruse og mjæl i Dokka-Etna og Etna i perioden 20. september - 9. juli. Aure og røye må slippes ut.

· Garnfisket etter aure i Dokka-Etna og i ospartiet i Randsfjorden ut til sør-grensen for Dokkadeltaet naturreservat er begrenset i tid i forhold til gjeldende forskrift. Fiskeperioden er satt til 1. - 14. august, og er lik både i elva og ospartiet. Bestemmelsene om garnbegrensning og helgefredning er de samme som gjelder for elva i nåværende forskrift. Nedre tillatte maskevidde ved dette fiske er endret fra 75 mm til 35 mm. Dette vil kunne øke fangsteffektiviteten på mindre gytevandrere, og trolig også den totale fangsteffektivitet på aure i den perioden fisket er tillatt, men vil kunne redusere fangsteffektiviteten på de største individene dersom mindre maskevidder tas i bruk. Dette vil i tilfelle være en heldig endring for bestanden.

· Garnfiske etter aure i Lomsdalselva er ikke lenger tillatt. Elva er liten, og gytebestanden av aure nødvendigvis begrenset. Noen høler ville enkelt kunne garnfiskes og dette ville innebære urimelig hard beskatning av bestanden. Endringen innebærer en harmonisering med de øvrige sideelvene til Randsfjorden hvor det gyter storaure.

· Sikfiske i Dokka-Etna, Lomsdalselva og deres ospartier i forbindelse med sikens gyting er tillatt som før, men grensen for største tillatte maskevidde ved slikt fiske er senket til 31 mm som ellers i vassdraget som følge av redusert størrelse på siken. I Lomsdalselva går gytesiken i liten grad opp forbi rv. 245. Garnfisket er derfor begrenset til området nedenfor brua.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS