sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2001-08-29
Borregaard politianmeldt for miljøkriminalitet!
Styret i Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg har gått til politianmeldelse av Borregaard-Hellefos i Hokksund for miljøkriminalitet. Bakgrunnen er at Borregaard-Hellefos tirsdag morgen den 14. august hevet damlukene i Hellefossen så raskt og vannstanden nedstrøms fossen derfor sank så dramatisk fort, at flere titalls tusen lakseunger ble liggende igjen på de tørrlagte områdene og døde.
Dette er dessverre ingen enkeltstående episode, sier styret i dagens pressemelding.. I 2000 var det hele fire tilsvarende utfall med meget stor dødelighet, og Drammenselva nedstrøms Hellefoss er knapt noe år blitt forskånet for uregelmessigheter fra Borregaard-Hellefos sin side. Lakseinteressene nedstrøms Hellefoss har gjentatte ganger forsøkt å få til en konstruktiv dialog med Borregaard-Hellefos om dette problemet, men til tross for utstrakt møtevirksomhet, kan det virke som om laksen og dens ve og vel ikke blir tilstrekkelig prioritert ved fabrikken. Det er på denne bakgrunn at styret nå har vedtatt å politianmelde denne saken, med et håp om at dette skal heve oppmerksomheten om det ansvar også fabrikken har for å sikre en levedyktig laksebestand i Drammenselva.

Småfisken må få tid til å trekke ut på dypere vann!
For å unngå slike store variasjoner i vannstanden er det et etablert forum, Tappeforum, hvor alle kraftinteressene langs vassdraget, herunder Borregaard-Hellefos AS, er med, og som skal diskutere denne type problemstillinger. Fiskeinteressene har en god kommunikasjon med dette organet. Intensjonen er at ved planlagte endringer i vannføringen i elven skal varsel sendes, slik at nedenforliggende kraftstasjoner kan iverksette de nødvendige tiltak. Målet er at vannstanden ikke skal synke med mer enn ca 5 cm i timen slik at lakseyngelen rekker å trekke ut på dypere vann.

Rutinene svikter
Arbeidet med å få til prosedyrer for varsling, både internt i det enkelte kraftanlegg og mellom kraftinteressene, har pågått en tid og enighet på alle punkter var oppnådd. Men dessverre kan vi konstatere at første gang det skjer en varslet endring i vannføringen ved en så lav vannstand, så svikter rutinene hos det mest kritiske kraftanlegget.
Samfunnet i de siste år har fokusert svært meget på den norske villaksens ve og vel, bl.a. gjennom Rieber-Mohn utvalget og andre tiltak for å opprettholde og videreutvikle bærekraftige laksebestander i de norske vassdragene. Styret i Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg synes derfor det er tragisk at episoder som dette er med å på å bygge ned laksestammen i et av de mest tradisjonsrike og produktive storlaksvassdragene i Norge, helt på tvers av den oppfatning som ellers råder i samfunnet i forhold til å bevare laksestammene.

Informasjon:
Styreformann i Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg, Einar Mathiesen, tlf. 90550156, e-mail einar.mathiesen@sds.no.

Hellefoss-Åmot Kultiveringanlegg
Klekkeriet i Hokksund ble etablert så langt tilbake som i 1855 og var det aller første anlegg for kunstig utklekking av rogn i Norge. Magnus Gabriel Hetting, som senere (1868) ble vår første fiskeriinspektør, var en foregangsmann på dette området. I 1855 ble det oppført 8 klekkerier, derav ett i Hokksund. Det har vært drevet klekkerivirksomhet i Hokksund sammenhengende siden 1855, og i dagens anlegg er også dimensjonert for smoltproduksjon. Anlegget leverer i dag ca. 300.000 yngel og ca. 100.000 utvandringsklar smolt til Drammenselva. All yngel blir satt ut på områder som ikke er infisert av Gyrodactylus Salaris, og vokser derfor opp i naturlige omgivelser før de smoltifiseres og vandrer ut i havet. Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg kan derfor sies å drive primært med ”fødselshjelp” for laksen, før den blir overlatt til seg selv ute i naturen. På denne måten vil den største delen av den laksen som vender tilbake til elva være mer preget av å være villfisk, enn å komme fra et smoltanlegg.

Bekjemper effektene av lakseparasitten
Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg er helt sentral i bekjempelsen av effektene av Gyrodactylus Salaris i Drammenselva. Alle grunneier- og fiskeinteressene i vassdraget står solidarisk sammen om å eie og drive anlegget.

Eierinteressene er:
Fra grunneiersiden:
Nedre Eiker Grunneierlag
Hellefossen Elveeierlag
Soya-Hellefos Grunneierlag.

Fra fiskeinteressene:
Nedre Eiker Laksgruppe
Østsiden Jeger- og Fiskerforening
Åmot og Omegn Fiskerforening
Alle disse er representert i anleggets styre.
I tillegg inviteres miljøkonsulenten i Buskerud fylke samt representanter for fjordfiskerne til styremøtene.
Dette gode samarbeidet mellom grunneier- og fiskerinteressene er antagelig unik i Norge, men representerer en samarbeidsmodell som beviselig har båret mange og store frukter.

Om laksebestanden i Drammenselva
Laksebestanden i Drammenselva har en lang og tradisjonsrik historie. Den er første gang omtalt så langt tilbake som i år 1130, og det kommersielle fisket i elva, både ved hjelp av not i selve elva og ved faststående redskaper i Hellefossen, har gitt store og kjærkomne inntekter til lokalsamfunnet opp gjennom årene.
Fra 1978 ble alt kommersielt fiske forbudt, og elva ble fra dette året en ren sportsfiskerelv. Laksestammen var på denne tid på et lavmål som følge av forurensning i vassdraget. Men gjennom iherdig innsats fra grunneiere og fiskeforeninger har laksestammen gradvis utviklet seg, og Drammenselva var på slutten av 1980-tallet blant de ti mest produktive vassdrag i Norge når det gjelder oppfisket kvantum laks.
Til tross for at elva ble rammet av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i 1987, har en iherdig innsats fra alle interessenter langs vassdraget klart å opprettholde en laksestamme som har gitt et oppfisket kvantum i størrelsesorden 5-6-7 tonn årlig. I 2000 passerte elva 8 tonn, og utsiktene for inneværende sesong tilsier at det for første gang siden tidlig på 1990-tallet vil bli registrert mer enn ti tonn med oppfisket laks.
Drammenselva har en av Norges få storlaksstammer, med en registrert rekordlaks på 34,5 kilo. I de senere år har det jevnlig blitt tatt laks opp mot tjue kilo, og noen år litt over. Rekorden for inneværende år er på 18,8 kilo (foreløpig!).<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS