sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-01-06
50 000 løser fiskekort i våre statsalmenninger!
Bortsett fra at fjellstyrene nå får eneansvaret for all storviltjakt i statsalmenningene i Sør-Norge, blir det ingen endringer i den gode reforhandlede femårsavtalen mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norges Fjellstyresamband (NFS) om jakt og fiske i de store fjellområdene i Sør- og MidtNorge, forteller daglig leder Jan Borgnes til Fiskeguiden.
Statsalmenningene våre er et fantastisk fristed for norske sportsfiskere. Her kan vi alle sammen, mot en rimelig penge, farte rundt med fiskestanga og nyte fangst- og fiskegleden i de tusenvis av elver og vann i et fjellområde som dekker i alt 30 millioner mål. Her er 300 hytter, fra høyeste standard til de enkle åpne steinbuer, der vi kan leie oss for et døgn eller to eller bruke som krypinn når været slår om. I noen fjellvann er det også muligheter å leie båt og garn for å drive litt matauk på si.

50 000 fiskekort!
Fjellstyrene selger årlig 50 000 fiskekort, forteller Jan Borgnes. Og han bekrefter at fiskekortprisene fortsatt skal holdes lave. Myndighetene har fastsatt en ramme for hva fjellstyrene kan ta for fiskekort i statsalmenninger. Frem til 2006 blir prisrammen for døgnkort 65 kroner, for 2 dagers kort 110 kroner og for 3 dagers kort 165 kroner. Ukekortene skal ikke koste mer enn 220 kroner, sesongkortene kan koste opp til 450 kroner. Borgnes understreker at det er fjellstyrene som bestemmer kortprisen innenfor rammene. Ikke alle holder maksprisen. I noen fjellområder er prisen langt lavere.

Skal gavne den enkelte jeger og fisker
De to organisasjonene representerer mer enn 100.000 jegere og fiskere og alle landets 94 fjellstyrer. Avtalen som nå er forlenget frem til1. januar 2007, legger en ytre ramme for et praktisk og lokalt samarbeide som gavner den enkelte jeger og fisker, skriver informasjonssjef Espen Farstad i NJFF i sin pressemelding.

I avtalen heter det at partene skal sikre en forvaltning av statsallmenningene som gir levedyktige vilt- og fiskebestander som også i fremtiden produserer et høstbart overskudd, sikre muligheten og interessen for å drive jakt og fiske i statsallmenningene og sikre et attraktivt jakt- og fisketilbud i statsallmenningene.

Gode erfaringer
Erfaringene fra de fem årene man har hatt en samarbeidsvtale er gode. God kommunikasjon mellom tilbydere og brukere av jakt- og fisketilbudene i store deler av våre fjellområder er viktig for å sikre en utnyttelse av naturressursene som begge parter er tilfreds med. Det finnes mange lokale eksempler på et godt samarbeide rundt temaer som opplæringsjakt, stimulering til fiske, familiedager osv. Partene har også sett positive resultat av samarbeidet i viktige politiske saker.

Under undertegnelsen av den nye samarbeidsavtalen understreket lederen i NFS, Jon Sjurgard at avtalen sikrer en god dialog med viktige brukere av statsallmenningene. Dette er viktig for at fjellstyrene kan ivareta disse interessene på en god måte i sin forvaltning. Han understreket også at samarbeidet øker muligheten for å oppnå resultater i forhold til de tre hovedpunktene i avtalen. Sjurgard mente en viktig effekt av avtalen er at den er tillitsbyggende ved at viktige tema som prispolitikk og fordelingspolitikk er diskutert på prinsipielt grunnlag.

Lederen i NJFF, Torstein Moland ( til høyre) på bildet, her sammen med lederen Jon Sjurgard i NFS, var opptatt av at avtalen bidrar til å sikre en god allmenn tilgjengelighet til viktige fjellområder for landets jegere og fiskere, og understreket nødvendigheten av et godt løpende samarbeide mellom fjellstyrene og NJFF.

NFS og NJFF er enige om at:
· jakt og fiske i statsallmenningene representerer viktige bruksretter der innenbygdsboende har fortrinnsretter til visse former for jakt og fiske, men at fjellstyrene også skal legge til rette for utenbygdsboende i rimelig grad.

· dagens prisrammer og faktiske priser for jakt, fangst og fiske i statsallmenningene er akseptable og at inntektene fra jakt og fiske er nødvendige for å opprettholde en aktiv forvaltning av ressursene.

· jakt- og fisketilbudet skal utvikles både med tanke på å fremme næringsgrunnlaget i allmenningsbygdene og som rettighet og gode for jegere og fiskere.

· en styrking av den lokale forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene er ønskelig og at dette betinger sikring av kompetanse og ressurser hos fjellstyrer og lokale jeger- og fiskerforeninger og samarbeid mellom disse på det faglige og praktiske plan.

· det skal utarbeides samlet informasjon om jakt- og fisketilbudet i statsallmenningene (jfr inatur, Jakt, fiske og friluftslivs-katalogen)

· fjellstyrene skal ha “ryddige” søknads og tildelingsprosedyrer som ivaretar hensynet til viltet, er offisielle og ivaretar jegernes, fjellstyrets og lokalsamfunnets interesser. · En skal medvirke til en god kvalitet i våre viltbestander, blant annet gjennom å oppfordre og stimulere til å unngå en negativ jegerseleksjon

· Jakt på hjortevilt i størst mulig grad skal foregå parallelt med utøvelse av småviltjakt (samjakt) og/eller fiske.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS