sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2004-06-23
Jakt og fiske bare for finnmarkinger!
Jakt og fiske bare for finnmarkinger!
Er det bare folk som bor i Finnmark som skal få fiske her i Øvre Karasjohka? spør Fiskeguiden.
Er du ikke bosatt i Finnmark, risikerer du å bli utestengt for jakt og fisket i fylket! Det er konsekvensene av fylkestingets vedtak 15.juni til ny Finnmarkslov! - Totalt uakseptabelt, tordner Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Gjennom sitt vedtak legger Fylkestinget i Finnmark opp til en forvaltningsmodell der det skilles sterkt på befolkningen i Norge i forhold til tilgangen til jakt og fiske, i motsetning til dagens forvaltning der alle nordmenn er sikret god tilgjengelighet.

I fylkestingets vedtak heter det blant annet at i den utstrekning ressursgrunnlaget gir grunnlag for det, kan styret gi allmennheten utenfor Finnmark tilgang til jakt, fiske og bærplukking. Ved knapphet skal befolkningen i fylket (som har retten til ressursene) først sikres tilgang.

Her siktes det til det foreslåtte styret for Finnmarkseiendommen slik regjeringen foreslår i sitt lovforslag.

Sterk reaksjon fra NJFF.
Norges Jeger- og Fiskerforbund reagerer meget sterkt på en slik formulering. Det vi nå ser, er at fylkespolitikerne i Finnmark utnytter debatten rundt samiske rettigheter til land og vann til å sikre seg selv ekskludrende særrettigheter hva gjelder tilgangen til jakt og fiske på det som i dag er statsgrunn.

Dagens enhetlige forvaltningsordning i Finnmark sikrer god tilgang til jakt- og fiskeressursene for hele Norges befolkning.

Etter NJFFs syn må det arbeides for å finne ordninger der tilgjengeligheten ivaretas. En oppstykking av tilgangen til jakt og fiske vil være et stort tilbakeskritt, og stå i sterk kontrast til det arbeidet man ellers i landet gjør med å samle og forenkle jakt- og fisketilbudet for allmennheten. NJFF kan ikke se at hensynet til samiske interesser og allmenhetens tilgang skal behøve å stå i konflikt med hverandre, men er tvert om av den oppfatning at en fornuftig forvaltning av Finnmarks jakt- og fiskeressurser kan ivareta de ulike interessene.

- Vi stiller ikke spørsmålstegn ved Finnmarks rett til å beholde inntektene fra jakt og fiske i eget fylke, til beste for en god naturforvaltning. En slik forvaltningsmodell har vi stor forståelse for, men bare dersom dagens muligheter for jakt og fiske i Finnmark ivaretas for hele Norges befolkning, sier Bjarne Oppegård.

NJFF vil følge opp denne saken overfor Stortingets Justiskomite, som har forslaget til Finnmarkslov til behandling.

Diskriminering
Fiskeguiden understreker at det i dag allerede er en urettferdig sterk diskriminering av utenlandske sportsfiskere i Finnmark.I mange av områdene har ikke utlendinger, heller ikke finske, danske og svenske fiskere adgang til jakt og fiske i det hele tatt. Når fylkestinget nå åpner adgang til å stenge ute også andre nordmenn enn finnmarkinger fra å jakte og fiske, mener Fiskeguiden at dette kan det være et taktisk politisk grep fra den ikke-samiske folkegruppen for å få mer å si i de samiske områdene. Fra jakt- og fiskemarkene i Finnmark oppstår det rett som det er sammenstøt mellom samer og andre nordmenn, og det kan være et forsøk på å få slutt på disse konfliktene at man nå forsøker en fylkeskommunal vri.
Uansett vitner et slikt utspill som en falitterklæring fra fylkesmyndighetene når det gjelder deres evne og vilje gtil en fremtidig forvaltning av jakt- og fiskeressursene i Finnmark, mener Fiskeguiden.
Bruk de lovgivende myndigheter og rettsapparatet for å finne ut hvem som eier det vi mener er et norsk felleseie. Ta gjerne rubbel og bit av inntektene av jakt-og fiskekort, men slutt med å diskriminere nordmenn og utlendinger, mener Fiskeguiden.( Foto: Eivind Fossheim)
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS