sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-05-10
Sportsfisket i Finnmark kan bli redusert!
Sportsfisket i Finnmark kan bli redusert!
Dette bildet er hentet fra Øvre Karasjohka.
Allmennheten skal fortsatt ha adgang til fornybare ressurser som fiske, multeplukking og småviltjakt, heter det i kompromisset mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene til den nye Finnmarksloven.
Men Fiskeguiden advarer: Allmennheten skal ha fortsatt adgang til fiske, heter det vakkert, men med de nye forvaltningen og deres mandat, kan fiskemulighetene bli kraftig redusert for sportsfiskere både i Finnmark og resten av landet! Det er ikke uten grunn at 10 000 finnmarkinger krever folkeavstemning. I en slik sak som angår alle nordmenn, burde det være en soleklar demokratisk rett at alle fikk anledning til å stemme over forslaget som foreligger, mener Fiskeguiden, som også stiller spørsmålet om EU egentlig kan godkjenne en slik diskiminering. De av oss som stadig er på fiskefarten i Finnmark, kjenner til hvilke problemer det allerede finnes for mange finnmarkinger og fiskere sørfra i de samiske områder. Fiskeguiden har de siste årene mottatt en god del klagebrev fra lesere som betegner fiskeforvaltningen i mange samiske områder som helt håpløs. Samene gjør som de vil, i mange tilfeller en form for matauk uten hensyn til gjeldende forvaltningsregler, heter det i flere av brevene.

Men det kan også bli en suksess!
Det er ett usikkert lyspunkt: Med en sterkere eiendomsrett og innsprøyting av mer driftskapital, er det mulig at samene føler et sterkere ansvar for å forvalte sine jakt- og fiskeressurser på en bedre måte, samtidig som en mer lov og orden kan føre til at også andre finnmarkinger og søringer får en større respekt for lover og regler. I så måte kan dette bli en suksess, mener Fiskeguiden.

Nyheten sluppet i går kveld.
Fiskeeguiden gjengir her NTB-versjonen av nyheten som ble presentert i går kveld:
Etter 25 år med utredninger og utvalg, og etter mer enn to års arbeid i Stortingets justiskomité, nærmer det seg et endelig vedtak for den nye Finnmarksloven.

- Loven legger til rette for samarbeid og verdiskaping i Finnmark, og er et viktig ledd i arbeidet med å avklare og sikre samenes rettsstilling i Norge. Et viktig hovedprinsipp bak loven er likebehandling av alle som bor i Finnmark, sa Trond Helleland (H), Knut Storberget (Ap) og Finn Kristian Marthinsen (KrF) da flertallets innstilling ble presentert i går kveld.

Per Sandberg fra Frp tror det stikk motsatte.
- Loven diskriminerer etniske nordmenn kontra samer. De er naive de som tror at denne loven vil samle Finnmark, sier Sandberg til NTB.Han er bekymret for at konfliktnivået i Finnmark nå vil øke.

Statskog forvalter 96 prosent av arealene i Finnmark.
96 prosent av Finnmark forvaltes i dag av Statskog. Dette skal nå overføres til fylkets innbyggere gjennom forvaltningsorganet Finnmarkseiendommen, og skal administreres av et styre på seks personer, tre oppnevnt fra fylkestinget og tre oppnevnt fra Sametinget.

Flertallet i justiskomiteen går inn for at det i Finnmarkseiendommen innføres særlige stemmeregler i saker som gjelder endret bruk av utmark, hvor avgjørelser kan fattes ved vekslende flertall for ytre og indre Finnmark ved annen gangs behandling. Det kan i praksis sikre samene flertall i det samiske språklovsområdet og det fylkestingsoppnevnte representantene flertall i resten av fylket.

Flertallet går også inn for å opprette en kartleggende kommisjon og en dømmende særdomstol for å identifisere bestående rettigheter i Finnmark.

Det slås fast at allmennheten fortsatt skal ha adgang til fornybare ressurser som fiske, multeplukking og småviltjakt.

Diskriminerende
Per Sandberg mener loven vil føre til forskjellsbehandling av befolkningen i Finnmark basert på etnisk opprinnelse.

- Det ligger en viss form for vetorett for samene i dette forslaget, mener Sandberg, og peker blant annet på at Sametinget skal ha rett til å gi retningslinjer for endret bruk av utmark.

Han mener det også etableres flere nye institusjoner der debatt- og konfliktnivået vil bli videreført.

Ingen folkeavstemning
Saksordfører Trond Helleland (H) fikk mandag formiddag overlevert 10.000 underskrifter med krav om folkeavstemning i Finnmark før loven eventuelt skal tre i kraft.

En folkeavstemning avvises av komiteens flertall. Men de ønsker et eget informasjonsopplegg om loven.

- Det har vært uro over og uenighet om Finnmarksloven i lengre tid. Mye av dette har vært begrunnet i misforståelser om lovens faktiske innhold. Nå er det viktig aksept for loven i Finnmark, og vi har derfor bedt regjeringen utarbeide et særskilt informasjonsopplegg, sa Helland, Storberget og Marthinsen.

Innstillingen skal behandles i Odelstinget 24. mai, melder NTB.
Les forøvrig mer om de enkelte vassdrag i Finnmark på Fiskeguidens elvesider.Foto: Eivind Fossheim.
<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS