sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-05-23
Vi mister retten til å løse fiskekort i Finnmark!
Dersom fangsten i elver som Tana(bildet) må reduseres av hensyn til bestanden, vil kun finnmarkinger få lov til å fiske her.Det kan bli konsekvensen av den nye Finnmarksloven som Stortinget vedtar i morgen. Alle utenfor Finnmark mister da sin lovfestede rett til å løse jakt- og fiskekort i disse områdene.Allmennhetens rett til jakt og fiske blir betydelig svekket!
Landets jegere og fiskere har all grunn til å frykte det endelige resultatet av debatten rundt land og vann i Finnmark. Allmennhetens rettigheter til jakt og fiske vil bli betydelig svekket, noe vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund beklager på det sterkeste, sier generalsekretær Bjarne Oppegård. Selv om Justiskomiteen i sitt lovarbeid har understreket at allmennheten fortsatt skal ha mulighet til å delta i høstingen av fornybare ressurser i fylket, er det grunn til å frykte realitetene blir noe annet. Finnmark Fylkeskommune har allerede sagt at man ved en ventuell ressursknapphet kan prioritere fylkets egne innbyggere framfor allmennheten for øvrig. Dersom denne fortolkningen skal legges til grunn, så kan tilgangen til landets største sammenhengende jakt- og fiskeområde for det store flertallet av landets jegere og fiskere bli høyst usikker.

Nei til diskriminering!
Ulike brukergrupper har i all tid benyttet Finnmarksallmenningen uten at noen har hatt en privat eiendomsrett til land og vann. NJFF vil understreke at allmennhetens utøvelse av jakt og fiske ikke er i konflikt med tradisjonell samisk bruk og utnyttelse av naturen. Det er viktig for tusenvis av fiskere og jegere at dagens praksis videreføres, og at allmennheten ikke diskrimineres. Dette er et ansvar som styret i den nye Finnmarkseiendommen må ta på alvor.
NJFF vil følge det nye organets arbeid nøye, og ta initiativ til en dialog for å ivareta allmennhetens interesser, sier generalsekretær Bjarne Oppegård.
I dag har alle som er bosatt i Norge en lovfestet rett til å kjøpe kort for småviltjakt, fangst og fiske med stang og håndsnøre på all statlig grunn. Fiske og jakt er et viktig velferdsgode for en stor del av Norges befolkning. Når Stortinget nå vedtar Finnmarksloven, overføres statens grunn i fylket til den nye Finnmarkseiendommen. Allmennheten utenfor Finnmark fratas den lovfestede retten de har i dag, noe NJFF sterkt beklager.
Det er viktig for tusenvis av fiskere og jegere at dagens praksis videreføres, og at allmennheten ikke diskrimineres. Dette er et ansvar som styret i den nye Finnmarkseiendommen må ta på alvor. NJFF vil følge det nye organets arbeid nøye, og ta initiativ til en dialog for å ivareta allmennhetens interesser.
NJFF vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å understreke betydningen av å sikre allmennheten gode jakt- og fiskemuligheter i Finnmark også i framtiden, slik at det nye organet gis tydeligere føringer for sin virksomhet.

Oppsplitting av Finnmark!
Ulike brukergrupper har i all tid benyttet Finnmarksallmenningen uten at noen har hatt en privat eiendomsrett til land og vann. NJFF vil understreke at allmennhetens utøvelse av jakt og fiske ikke er i konflikt med tradisjonell samisk bruk og utnyttelse av naturen. I forslaget til Finnmarkslov ligger opprettelsen av en kommisjon som skal identifisere bruks- og eierrettigheter til grunn i Finnmark. Dersom enkeltpersoner eller grupper tilkjennes full eiendomsrett til områder, vil dette føre til en oppsplitting av det enhetlige forvaltningsområdet som Finnmark er i dag, med fare for at allmennheten utestenges.

NJFF vil gi uttrykk for sin sterke bekymring over at det nå legges opp til et kommisjonsarbeid som fører til en forvaltningsmessig oppstykking av Finnmark.

NJFF er en landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere, med 110.000 medlemmer. En av organisasjonens fremste oppgaver er å ivareta allmennhetens jakt- og fiskemuligheter.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 3 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS