sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2005-06-23
NJFF og Bondevik blir grundig lurt!
Norges Jeger- og Fiskerforbund lovpriser statsministeren melding om at Statskog SF nå skal ivareta allmennhetens friluftsinteresser. Men Fiskeguiden fastslår at både Bondevik og NJFF blir grundig lurt.
Statskog tilbyr nemlig nå hyttetomter over hele landet og har opprettet et datterselskap som har til oppgave å utvikle eiendommer fra råtomt til ferdige prosjekter i områder som til nå har vært nordmenns felleseie. Også blant de gamle herskerne av våre fellesgoder er grådighetskulturen slått rot, fastslår Fiskeguiden.

Fiskeguiden vil også minne om at det i Finnmark er solgt ut en hel del skogshytter til private, men de etter Fiskeguidens mening burde vært overlatt de lokale jeger- og fiskerforeninger til felles bruk for alle som ferdes i områdene. Det5 var begynnelsen til grådighetskulturen hos Statskog, mener Fiskeguiden.

I pressemeldingen fra NJFF lovpriser man statsministerens melding, dog med visse forbehold og sterk tvil om Satskogs gode hensikter:
Norges Jeger- og Fiskerforbund hilser med glede Statsminister Bondeviks melding om at Statskog SF skal gis nye oppgaver der ivaretagelse av allmennhetens friluftsinteresser står sentralt. Samtidig understreker NJFF nødvendigheten av å ivareta de stateide arealer vi har, nettopp for å sikre den norske befolkningen framtidige arealer til å utøve friluftsliv, jakt og fiske.

I en pressemelding fra Statsministerens kontor opplyses det at Statskog SF skal få nye oppgaver og nytt navn. Navneskiftet til Norsk Utmark SF skal vise at en av foretakets viktigste oppgaver er å tilrettelegge statens eiendommer til glede for mennesker som søker friluftslivsopplevelser. Norges Jeger- og Fiskerforbund ser dette som en svært gledelig utvikling i et samfunn der utmarksarealene er under press fra ulike kanter. Å sikre befolkningen gode arealer for friluftsliv, jakt og fiske er særdeles viktig. De statlig eide områdene framstår ofte som ”lunger for friluftsliv” i en privatisert verden, og er derfor av større samfunnsmessig betydning enn den økonomiske avkastningen viser i budsjetter og regnskap.
I pressemeldingen fra Statsministeren heter det at ”Statskogs eiendommer representerer den norske befolkningens arvesølv”. Vi kunne ikke formulert det bedre selv! Samtidig vet vi alle at arvesølet ikke må selges. Det skal forvaltes i et langsiktig perspektiv som ivaretar flere generasjoner. Det blir derfor svært viktig at man ikke viderefører den avhending av Statsgrunn vi har sett den siste tiden, ikke minst gjennom overdragelsen av vårts største sammenhengende statseide areal i Finnmark. La statens grunn være på statens hender, og forvalte denne grunnen til beste for hele landets befolkning.

Statskog SF er i dag et foretak som skal drives etter sunne bedriftsmessige prinsipper, det vil si med budsjetter som balanserer. Det kan være grunn til en viss engstelse med tanke på at de inntektsmessige aktiviteter skal dempes til fordel for mer serviceorienterte oppgaver. For at Statskog skal kunne fylle sin nye oppgave på en tilfredstillende måte, må foretaket tilføres de nødvendige midler for å kompensere for bortfallet av innteksgivende aktiviteter. Vi kan ikke akseptere at friluftsaktiviteter skal fordyres for å bære et eventuelt gap i budsjettene.

Norges Jeger- og Fiskerforbund ser fram til et positivt samarbeid med Norsk Utmark SF, heter det i pressemeldingen fra NJFF.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS