sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2002-02-04
Kortere fisketid i Numedalslaagen?
SV og Høyre kom med fellesforslag til laksehøringen i Lardal, og ble hørt. Politikerne gikk samlet inn for redusert sesong for sportsfiske, to dager i uka ut august for fast redskap, og kvote på 500 kilo
Føre var-prinsippet veide tyngst i Lardals hovedutvalg for miljø, teknikk og næring. Og at alle som fisker i Lågen må redusere noe, er mest rettferdig, mente forslagsstillerne Bergljot Styrvold (SV) og Bjarne Steen (H), som fikk full støtte i nimannsutvalget i gårsdagens møte.
Å redusere fisketiden noe for alle vil ivareta hensynet til bedre gytetidsfredning, mener politikerne. De gikk dermed imot rådmannen, som primært innstilte på å beholde de samme fisketidene som nå, både for stang og fast redskap, subsidiært å følge fagrådets uttalelse.

Gytefisk viktigst
– En reduksjon med én dag i uka for de faste redskapene, får samme virkning i hele Lågens lakseførende del. Når stangfisket er foreslått forkortet med 14 dager i slutten av sesongen, vil det få stor økonomisk betydning, spesielt i den øvre delen av Lågen. Hensynet til å bevare gytefisk om høsten er dog viktigere enn å gi avkall på 14 dagers fiske i september, heter det i begrunnelsen.

– Det er viktig for de kulturhistoriske redskapene å ha en lang sesong, for å ivareta den næringsutvikling og publikumsinteresse som er knyttet til dem. Lardal kommune har satset stort på området ved Kjærra, og åpningen av Kjærrateina er en attraksjon som samler hundrevis av mennesker hver torsdag. Det er derfor bedre med lang sesong, to døgns fiske og kvote, enn kort sesong og tre døgns fiske, mener forslagsstillerne og resten av utvalget.
Politikerne er på linje med fagrådet når det gjelder Øvrehølen ved Kjærrafossen og Gåserudhølen ved Vestfossen – en totalfredning er mest hensiktsmessig. Når det gjelder drivgarn, støttes fylkesmannens forslag.

Revisjon
Om munningsfredningen er Lardals politikere og rådmann enige – opprinnelig sone må opprettholdes, Fredning i munningen må kunne revideres i løpet av en 5-10-års periode, siden effekten av utviklingen av Revet er usikker.

– Det primære må være å ha en langsiktig tankegang for Lågen, og en forvaltning som tar vare på og helst øker laksebestanden, framholdt Bergljot Styrvold, som framla fellesforslaget, med Høyres Bjarne Steen enig nikkende. Han bekreftet den noe 0uvanlige koalisjonen.

– Et fornuftig forslag, mente Ole Anton Helgeland (Ap), som påpekte at det ikke er så mange årene siden de faste fiskeinnretningene hadde fiske to døgn i uka. Helge Røsholt (Sp) minnet om at laksebestanden har vist stor nedgang på hele 90-tallet. – Selv om fangsten økte i fjor, vet vi at atlanterhavslaksen er truet. Og vi skal først og fremst ivareta laksens – og Lardals – interesser, påpekte han.<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS