sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-06-02
Kuvending av DN i synet på fiske etter rømlinger!
Direktoratet for naturforvaltning har ikke tatt stilling til fredning av navngitte enkeltvassdrag som et tiltak for å verne villaksen, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte til Fiskeguiden. Først skal vi finne ut sårbarhetsgrensen for hva gytebestanden av villaks tåler av innslag av rømt oppdrettslaks. Deretter vil vi vurdere å redusere fisketrykket i vassdraget. Svarte mener at det i verste fall kan bli aktuelt å stenge elver for fiske som ett av nødvendige tiltak, og han vedgår overfor Fiskeguiden at dette også vil ramme sjølaksefisket.
Direktoratet har i dag lagt ut på sin hjemmeside http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=29764, en liste over vassdrag og de enkelte elvers innslag av oppdrettslaks, som vil bli fortløpende oppdatert og gi et klarere bilde om hvilke elver som kan bli rammet av DNs nye tiltak til en bedre villaksforvaltning. Til i dag har DN i noen tilfeller gått inn for å få fisket opp mest mulig av rømt oppdrettslaks i noen elver elvene. Ved å antyde at man nå vil stenge elver for fiske, freder man både villaksen og den rømte oppdrettslaksen, og ingen vet hvem som vil vinne denne kampen, mener Fiskeguiden.
Avdelingsdirektør Ynge Svarte mener at oppfiskingen av rømlinger i elvene har hatt liten effekt, siden rømt oppdrettslaks ofte går opp i elvene etter fiskesesongen. Det Svarte legger vekt på, er å la mest mulig av villaksen få gyte og dermed få et overtak over den aktiviteten rømlingene driver på de samme gyteplassene. Fremfor å stenge elvene, mener Fiskeguiden man bør iverksette tiltak som ikke går ut over de mange bygdesamfunn som nå i stadig sterkere grad satser på laksefisket for å overleve. Store planer er på gang i elver som Namsen og millioner investeres i opplevelsesprodukter der laksefisket er det viktigste innholdet av produktpakken. Fiskeguiden mener at man i elver med mye innslag av rømlinger, bør sette opp laksetrapper eller feller der man både i fiskeperioden og i fredningserioden kan plukke opp oppdrettslaks , mens villaksen slippes videre. Ellers mener vi at fang og slipp-prinsippet bør kunne utvikles i de elvene der innslaget av oppdrettslaks er høyest. -Hvorfor tar dere ikke den egentlige synderen, oppdrettsnæringen? Er det de sterke kapitalinteressene som skremmer? Og hva med sjølaksefisket? Skal elvene fredes mot fiske, må vel også kilenøtene vekk? Vi har store forhåpninger til Fiskeridirektoratets tiltaksplan for å få bukt med rømningsproblemet. Deres visjon er jo nå 0-flukt. Når det gjelder sjølaksefisket, kan det også bli aktuelt å rediuseree og eventuelt stoppe utenfor elver som blir fredet, sier Yngve Svarte.

Rømt oppdrettsfisk blander seg med villfisk på gyteplassene.

I meldingen som DN har lagt ut på sin hjemmeside, heter det at en rekke vassdrag er det så stort innslag av rømt oppdrettslaks at laksestammene er truet. Oppdrettslaksen fortrenger villaksen, og reduserer produktiviteten til villaksen når de krysses. Derfor vurderer Direktoratet for naturforvaltning (DN) rømt oppdrettslaks til å være en trussel mot villaksen. Om situasjonen ikke bedres, vil blant annet streng regulering eller full stans i fisket tvinge seg fram i enkelte vassdrag fra og med fiskesesongen 2008.

Dette er nødvendig for å sikre at villaksen fortsatt får dominere i de aktuelle vassdragene. Det kan også være aktuelt å gjøre andre tiltak for å styrke bestandene; innsamling og oppbevaring av genmateriale for bevaring i genbank, og kultiveringstiltak som bygging av fisketrapper og utsetting av stedegen fisk eller rogn i vassdragene.

Offisielle tall viste i fjor ca 700 000 rømte laks, men de reelle tallene er langt større. Det er lite fokus på de små rømningene som skjer i det daglige. Disse små rømningene er like truende for villaksen som når hundretusener av oppdrettslaks rømmer på en gang. Det rømmer langt mer oppdrettslaks enn det totale årlige innsiget av villaks til norske elver. Det er foreløpig ikke tatt stilling til enkeltvassdrag, heter det i meldingen fra DN.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS