sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2006-12-08
Lakselus dreper 80 prosent av smolten fra Vosso!
Lakselus dreper 80 prosent av laksesmolten som går ut i havet fra Vosso, og sjøørreten som vokser opp i fjordene, er enda mer utsatt, skriver styreleder Aage Wold i en pressemelding fra Norske Lakseelver i dag. Den varme høsten har ytterligere forsterket lusefaren. Mattilsynet må øyeblikkelig ta affære, sier han.
Laksen er mest sårbar for påslag av lus rett etter at den som smolt har vandret ut av elva. Problemet med lakselus forsterkes ved at kyst og fjordområdene har høye tettheter av rømt oppdrettsfisk. Rømt oppdrettsfisk kan ikke behandles for lus og denne situasjonen bidrar derfor ytterligere til et kontinuerlig smittepress gjennom alle årstider.

Sjøørreten full av lakselus i Rogaland


Oppdrettsnæringen vokser, og fortsatt økning i antallet oppdrettsfisk (nå mer enn 300 ganger mer oppdrettslaks enn det årlige innsiget av villlaks) vil medføre en kontinuerlig økning i mengden lakselus. Samtidig er det vist at konsekvensene for villaks og sjøaure er mer dramatiske enn tidligere antatt. Den varme høsten har ytterligere ført til en økning i antall lakselus. Sjøørretfiskere i Rogaland har aldri tidligere sett så mye lakselus på fisken de har fått, rapporterer Oddvar Vermedal i Norges Jeger og fiskerforbund. Også i Møre og Romsdal er det registret ekstremt mye lus på sjøørreten. De økte lusekonsentrasjonene her bekreftes da også av oppdretternes egne lusetelleringer i mærene.
DN truer Mattilsynet med sportsfiske-stopp i 2008!
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nettopp sendt et brev til Mattilsynet hvor de peker på at situasjonen m.h.t. lakselus er uholdbar. DN signaliserer i brevet at hvis ikke Mattilsynet får kontroll med lakselusproblemene, vil de måtte regulere sportsfisket i flere elver fra 2008. Tidligere har DN varslet mulighet for begrensninger og eventuelt stopp i fiske i elver hvor innslaget av rømt oppdrettslaks er høyt. Nå kan altså listen over elver hvor fisket må reguleres ned p.g.a. negative effekter av opprettsnæringen, bli lengre. - Det er absurd å innkorte fisketiden eller stenge fiske i lakseelver når det er oppdrettsnæringen som skaper problemene, sier Wold. - På denne måten går oppdretterne fri mens sportsfiskere og elveeiere må betale regningen. Dette er å rette baker for smed! - Nå må ansvarlige myndigheter ta affære, tordner en oppgitt Aage Wold!

Mattilsynet har ansvaret for lakselusa!


Daglig leder i Norske Lakseelver, Finn Erlend Ødegård, sier at dette illustrerer problemene med den sektoriserte forvaltningen av villaksen. Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmennene har ansvaret for villaksforvaltningen gjennom Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Loven gir kun virkemidler til å regulere selve fiskeutøvelsen (i tillegg til kalking, kultivering, gyrobekjempelse, m.v.). Det er havbruksmyndighetene som fastsetter rammene for oppdrettsnæringen, herunder regelverk for å hindre rømming. Ansvaret for lakselusproblematikken ligger hos Landbruksdept. gjennom Mattilsynet.
Lakselus dreper 80 prosent av smolten fra Vosso!
Aage Wold.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 4 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS