sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-10-16
De fleste lakselver unngår strengere fiskeregler i 2009
For de aller fleste lakseelver blir det neppe noen endring i fiskereglene i 2009. Bare i noen få vassdrag kan det bli aktuelt med innstramning, men der vil elveeiere i så fall få klar beskjed fra fylkesmennene før jul, sier Raoul Bierach i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Det betyr at både sportsfiskere og elveeiere kan planlegge neste års fiske langt bedre enn de fikk anledning til denne sesongen.

Svakere oppgang av mellomlaks og storlaks neste år?


Trenden med svakt innsig av smålaks ser ut til å fortsette i mange regioner, og vi må forvente at det vil være elver med lite innslag av stor laks hvor gytebestandsmål ikke oppnås i år. Fortsatt svakt innsig av smålaks vil mest sannsynlig resultere i svakere oppgang av mellom -og storlaks de nærmeste årene, sier Raoul Bierach. Med det gode innsiget , med et høyt innslag av stor fisk og redusert beskatning i sjø og elv, mener han at gytebestandsmålet kan bli nådd i de fleste vassdrag i år.

Redusert sjølaksfisket har gitt en bedre gytebestand


Redusert sjølaksefiske, spesielt i kystområdene der det blir fiska på bestander fra store deler av landet, er forventet å ha økt mengden gytefisk i vassdrag med svake bestander. Dette er i hovedsak bestander hvor fisket er forbudt eller sterkt innskrenket både i elv og de nære sjøområdene, og hvor all beskatning er forventet å finne sted i sjøfiske langt fra vassdragene. Rundt 50 vassdrag har ikke vært åpnet for fiske etter laks. Til tross for dette vil trolig flere elver med svake bestander ha for lite gytelaks også i år. Disse elvene produserer altså ikke noe høstbart overskudd.
Trenden med svakt innsig av smålaks ser ut til å fortsette i mange regioner. Innsiget av mellomlaks var moderat, men sterkere enn forventet i flere regioner. Innsiget av storlaks ser ut til å ha vært stort i hele landet. Gytebestandmålet blir dermed trolig nådd i elver med høy andel stor laks, så sant bestanden fra før ikke har vært langt fra gytebestandsmålet. Det må også forventes at smålakseelver der innslaget stor laks er begrenset vil ha moderate til svake gytebestander i år.
Sjø- og elvereguleringene ser ut til å bidra tilnærmet like mye. Reguleringene i sjøen har altså gitt mer fisk i elvene, og reguleringene i elvene har sikret at flere laks har fått overleve fram til gytingen. Lakseinnsiget til Norge er dermed svakere enn inntrykket man får ved å se på elvefangstene alene, fordi redusert fiske i sjøen har økt innsiget til elvene.

En del smålaks og mellomlaks blir i sjøen ett år ekstra


Mer-Svakt innsig av smålaks gir fremdeles grunn til å frykte at laksen overlever dårlig under utvandring og på oppvekst-områdene i havet. Det er spesielt de to siste årene smålaks-innsiget har vært dårlig, og det gir grunn til å forvente at innsiget av stor laks blir dårlig de kommende sesongene. Elver som har gode gytebestander i år fordi det kom mye stor laks kan dermed allerede neste år få problemer med å oppnå gytebestandsmålet. Fiskereguleringene skal som all annen lakseforvaltning baseres på føre-var prinsippet, i den grad det er mulig, på forventet innsig de kommende årene, sier seniorrådgiver Raoul Birach.
I de siste par årene er det kommet inn en god del smålaks som har stått i sjøen i to år og en del mellomlaks som også har stått ett år ekstra i sjøen. Dette er veldig overraskende, sier Birach, som ikke har noen forklaring på den nye trenden.
Fiskeguiden har tidligere påpekt at en god del smålaks og mellomlaks blir et år ekstra i sjøen som følge av lite mat. De må få i seg tilstrekkelig mat for å bli kjønnsmodne og trekke mot elvene. Typisk er det at det de siste par årene er kommet inn en god del mager smålaks på helt ned i halvkiloen. Men dette er teorier som forskerne jobber med for å få klarhet i, blir det opplyst til fiskeguiden.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra DN laget en foreløpig vurdering av laksesesongen 2008. Den finner du på NINAs hjemmeside.
De fleste lakselver unngår strengere fiskeregler i 2009
I Nidelva blir reglene som i år.

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 1 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS