sportsfiske Laksefiske ørretfiske fluefiskelaks laks røye ørret sjøørret fluer fiskrer Eivind Fossheim

Fiskeguiden.no
Velkommen


Fiskeguiden - Siste:Fiskeguiden siste nyheter
Sportsfiske-Nytt fra Fiskeguiden.no
Publisert: 2008-11-29
NVE: Storørret viktigere enn nytt kraftverk i Lenaelva!
NVE sier nei til bygging av Kværnum kraftverk på Østre Toten fordi fordelene med kraftverket ikke står i forhold til de skader og ulemper det vil påføre den del av storørret-stammen i Mjøsa som benytter Lenaelva som gyte- og oppvekstområde.
NVE seier nei til bygging av Kværnum kraftverk i Østre Toten kommune, Oppland. NVE meiner at fordelane ved bygging av kraftverket ikkje veg opp for skadar og ulemper for storaurestammen som nyttar Lenaelva som gyte- og oppvekstområde.
Kværnum Energi AS har søkt NVE om løyve til å byggje Kværnum kraftverk i Østre Toten kommune. Kraftverket ville om det blei bygd nytte eit fall på 20 meter og gje ein årleg produksjon på omlag 2,4 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 120 husstandar.
NVE legg i si vurdering vekt på at prosjektet vil redusera vassføringa i Lenaelva, noko som vil få negative konsekvensar for storaurestammen Lenaelva. I nasjonale føringar frå Direktoratet for naturforvaltning heiter det at storaurebestandar skal takast særleg omsyn til.
Innanfor utbyggingsområdet er det registert gyte- og oppvekstområde for storaure og periodar med redusert vassføring vil ha negativ innverknad på rekruttering for bestanden. Låg vassføring vil også føre til at fisk oppstraums utbyggingsområdet vil få problem med utvandring fordi han vil søkje mot inntaket til kraftverket. Dei negative konsekvensane kan etter vår meining vanskeleg avbøtast ved tiltak.
NVE meiner derfor at fordelane ved bygging av Kværnum kraftverk er mindre enn ulempene for ålmenne interesser, og kravet i vassressurslova § 25 er då ikkje oppfylt. På denne bakgrunnen er søknaden avslått.

Mer info her
NVE: Storørret viktigere enn nytt kraftverk i Lenaelva!
Håvar Bjerregård satte ut igjen storørreten på 5,7 kilo som han tok i Lenaelva i sommer . Den er altfor verdifull å putte i fryseren!

<< Tilbake Skriv ut Up

| Hoved side | Ledersiden | Nyheter list | Søke i vassdrag | Gode råd | Repotasjer | Fluetips | Vi hjelper deg | Fiske videoer |
Fiskereiser | Shop | Tips oss | AnnonseInfo | Gode fiskelinker | Rakefisk Magasin | fiskeravgiften | 2 bruker |
Web Site Design © CopyRight 2006 Datatid.no All rights reserved
Ansvarlig redaktør Eivind Fossheim, tel +4791139552, E-post, Norsk Fiskesenter AS